WebArchiv - archiv českého webu
Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Marie Jandová, Th.D.
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz[M]

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz[M]

Patriarcha

ThDr. Tomáš Butta

VIII. patriarcha Církve československé husitské

 

Tomáš Butta se narodil 12. června 1958 v Praze. Po absolvování Husovy československé bohoslovecké fakulty v Praze byl v roce 1984 vysvěcen na kněze Církve československé husitské. Stal se farářem v královéhradecké diecézi a působil jako farář v náboženských obcích Semily v letech 1984-1990 a Turnov v letech 1990-1993 a v dalších náboženských obcích Bozkov, Vysoké nad Jizerou, Jenišovice a Přepeře. V letech 1990-1993 vyučoval současně náboženství na základních školách a střední škole v Turnově. V roce 1993 se stal ředitelem a spirituálem Husitské teologické koleje v Praze 3 – Žižkově. Působil též jako duchovní v náboženské obci v Praze – Horních Počernicích. V letech 1993-1997 absolvoval postgraduální studium na Husitské teologické fakultě UK. V roce 1997 získal doktorát teologie. Od roku 1997 do roku 2006 působil jako farář v náboženské obci v Praze 2 – Nové Město a od roku 2000 též jako odborný asistent na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy na katedře praktické teologie se zaměřením na obory homiletiku, katechetiku a poimeniku. V letech 1990-1999 byl členem liturgické komise. V roce 1999 byl zvolen generálním tajemníkem VIII. sněmu Církve československé husitské.

Na volebním sněmu 23. září 2006 byl zvolen VIII. patriarchou Církve československé husitské. Potřebný počet hlasů získal již v prvním kole.

Dne 28. září 2006 v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze přijal biskupskou ordinaci a byl instalován do služby patriarchy.

Dne 22. 1. 2007 podepsal za CČSH Chartu oecumenicu. Za CČSH byl členem církevní komise při přípravě Zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a spolupodepsal dne 22. 2. 2013 smlouvu o vypořádání mezi CČSH a Českou republikou.

V roce 2013 byl dne 21. září na volebním sněmu zvolen na další sedmileté funkční období patriarchou CČSH a dne 28. září instalován při bohoslužbě v chrámu sv. Mikuláše v Praze na Staroměstském náměstí.

V letech 2011-2015 byl členem Ekumenické komise pro Husovo jubileum 2015. Aktivně se podílel na Husovských slavnostech 2015 organizovaných společně s Českobratrskou církví evangelickou v Praze, obnově Památníku v Husinci a na dalších akcích spojených s 600. výročím upálení českého reformátora M. Jana Husa. V roce 2015 se účastnil poutě do Říma spojené s bohoslužbou smíření a návštěvou papeže Františka.

V roce 2017 se stal předsedou Koordinačního týmu pro 100. výročí CČSH.

Vyučuje na Husově institutu teologických studií v Praze – katechetiku, homiletiku a praktický liturgický projev.

Ve svém programu při nastoupení do služby patriarchy v roce 2006 vyjádřil tyto priority a důrazy:

 • Znovuobjevování hloubky liturgie jako radosti ze slova života, společné modlitby a daru Kristovy večeře,
 • Teologickou práci jako dialogické hledání pravdy evangelia,
 • Katechezi a křesťanské vzdělávání,
 • Zakoušení církve jako společenství založené na upřímných osobních vztazích,
 • Umožnění dětem a mládeži nacházet své místo v církvi,
 • Rozvíjení aktivit kulturních, výchovných a diakonických,
 • Přiblížení a aktualizace náboženského dědictví české reformace.

Ze své funkce patriarchy je:

 • předsedou sněmu,
 • předsedou Ústřední rady CČSH v České republice,
 • předsedou církevní zkušební komise,
 • předsedou Správní rady bohoslovecké koleje dr. Karla Farského,
 • členem Vědecké rady Husitské teologické fakulty UK,
 • členem Řídícího výboru ERC,
 • členem církevní komise a dalších orgánů.

Je autorem publikací, odborných prací a řady článků s církevní a historickou tématikou, písní i biblických dramatizací pro děti a mládež. Podílel se na vydání dokumentů VIII. sněmu CČSH, třídílné Agendy CČSH – obřadní příručky, bohoslužebných knih a dalších liturgických a pastoračních textů. Editoval několik kolektivních monografií a sborníků.

 

Z bibliografie

 

 • Z Jeruzaléma až na sám konec země. Katechetické přípravy ke knize Skutky apoštolů. Edice pastoračních a katechetických materiálů Církve československé husitské. Praha 2002, 72 s. ISBN 80-7000-948-9

 • Slovo víry Zdeňka Trtíka. Sborník z kolokvia věnovaného prof. ThDr. Zdeňku Trtíkovi. vyd. Náboženská obec Praha 1 – Staré Město. Praha 2003 ISBN 80-7000-997-7

 • Kostel sv. Václava Na Zderaze, prostor pro evangelium a umění. Sborník k 75. výročí znovuotevření kostela sv. Václava Na Zderaze Církví československou husitskou. Praha 2004, 70 s. ISBN 80-7000-744-3    80-86788-17-2

 • Na cestě s Ježíšem. Katechetické přípravy k Novému zákonu – výběr ze svědectví evangelistů. Praha 2004, 109 s. ISBN 80-7000-864-4

 • Formy výchovné činnosti církve se zaměřením na CČSH. In: Liguš, J. a kol.: Náboženská výchova & výuka. Brno 2005, s. 120-143. ISBN 80-86263-59-2

 • Uvedení do bohoslužebné teorie a praxe v Církvi československé husitské. Prakticko-teologický výklad Liturgie podle patriarchy Karla Farského. Praha Karolinum 2005, 101 s. ISBN 80-246-1078-7

 • O svátostech-výklad. In: Obřadní příručka CČSH – Agenda. První část. Praha 2006, s. 9-24. ISBN 80-7000-054-6

 • Putování s Abrahamem. Dramatizace s písněmi na biblické náměty. Praha 2008, 134 s. ISBN 978-80-7000-020-5

 • Znovuobjevování daru Liturgie. Vydalo tiskové středisko při DR CČSH Brno 2007

 • Zrod, cesta a poslání Církve československé husitské. Přednáška k 90. výročí CČSH, Brno 2010

 • 90 let Církve československé husitské. Kolektivní monografie, uspořádali Z. Kučera, T. Butta Praha 2010 ISBN 978-80-7000-047-2

 • Výklad 3. části Agendy Církve československé husitské. in: Obřady Církve československé husitské. Agenda – třetí část. Sněmovní centrum CČSH 2010, s. 3-20

 • Katalog Od Husa k dnešku. Výstava k 90. výročí Církve československé husitské. Katalog uspořádali Zdeněk Kučera a Tomáš Butta, CČSH 2010 ISBN 978-80-7000-055-7

 • Šlépěje Františka Bílka v Církvi československé husitské. K 70. výročí úmrtí. Církev československá husitská. Tomáš Butta, Martin Jindra. Praha 2011. ISBN 978-80-7000-064-9

 • Modlitby za církev a při různých příležitostech. Vyd. Církev československá husitská Praha 2012. ISBN 978-80-7000-071-7

 • Kapitoly z katechetiky. Nástin náboženské výchovy a vzdělávání. Vyd. Církev československá husitská, Blahoslav Praha 2012. ISBN 978-80-7000-076-2

 • Liturgie jako oslava Boha, sjednocení církve a poselství spásy světu. Uspořádali: Tomáš Butta, Zdeněk Kučera, Kristýna Mlýnková. Církev československá husitská. Praha 2012. ISBN 978-80-7000-070-0

 • Mistr Jan Hus v proměnách času a jeho poselství víry dnešku. Uspořádali Zdeněk Kučera, Tomáš Butta, Církev československá husitská. Praha 2012. ISBN 978-80-7000-081-6

 • Společně zvěstujeme Krista. Sbírka kázání k Ekumenickému lekcionáři řady A. Praha 2013. ISBN 978-80-7000-088-5

 • Staroslověnská bohoslužba a liturgie Farského. Vydala Církev československá husitská edice Blahoslav. Praha 2013. ISBN 978-80-7000-083-0

 • Víra, láska, naděje. Úvahy o třech duchovních darech. Praha 2014. ISBN 978-80-7000-088-5

 • Stůl Božího slova po celý rok. Sbírka kázání k Ekumenickému lekcionáři řady B. Praha 2014. ISBN 978-80-7000-088-5

 • VIII. sněm Církve československé husitské. Průběh, dokumenty, poselství. Uspořádal T. Butta, Praha 2014. ISBN 978-80-7000-103-5

 • Liguš, J.; Butta, T; Kolář P. a kol.: Homiletika. Kazatelství v kontextu tradice a přítomnosti. Studie z homiletiky. Vydáno pro Univerzitu Karlovu v Praze, Husitskou teologickou fakultou. Nakladatelství L. Marek 2014 ISBN 978-80-87127-69-8

 • Radost z nalezení ztraceného. Sbírka kázání k Ekumenickému lekcionáři řady C. Praha 2015. ISBN 978-80-7000-111-0

 • Seznámení s Mistrem Janem. Pohledy na českého reformátora Jana Husa a úryvky z jeho spisů. Církev československá husitská. Praha 2015. Druhé vydání. ISBN 978-80-7000-110-3

 • Praktický liturgický projev. Učební texty Husova institutu teologických studií. Praha 2015. ISBN 978-80904964-9-1

 • Náboženské vyučování v české reformaci. Příspěvek k dějinám a funkci katechismu. Praha 2016.

 • Šandera P.; Butta T.: Základní texty duchovního života. Výklad Vyznání víry, Desatera a Modlitby Páně. Blahoslav Praha 2016 ISBN 978-80-7000-126-4

 • Centrum Mistra Jana Husa v Husinci. Historie-obnova-odkaz.  Editoři Tomáš Butta, Bohdan Kaňák. Vydala Církev československá husitská v edici Blahoslav. Praha 2017. ISBN 978-80-7000-125-7

 • Karel Farský. Sborník věnovaný 90. výročí modernistického kněze, učitele a patriarchy Církve československé husitské. Uspořádali Tomáš Butta, Jiří Vaníček. Církev československá husitská v edici Blahoslav. Praha 2017. ISBN 978-80-7000-135-6

 • Pastorační péče v církvi. Vydala Církev československá husitská v edici Blahoslav. Praha 2017. ISBN 978-80-7000-137-0

 • Slovo k Husovu svátku. Vydala Náboženská obec CČSH Praha 2 – Nové Město. Praha 2017. ISBN 978-80-7000-132-5

 • Roubalová M., Kubíková J., Butta T. Žena v Bibli. Texty-výklady-kázání. Praha 2018. ISBN 978-80-7000-142-4

 • Kapitoly z katechetiky. Nástin náboženské výchovy a vzdělávání. 2. vydání. Praha 2018. ISBN 978-80-907173-0-5

 • Radová A., Butta T., Krajčiříková J. Vyprávíme a kreslíme biblické příběhy s dětmi. Obrázky-výklady-kvízy. Starý zákon. Praha 2018. ISBN 978-80-7000-145-5

 • Ve službě patriarchy Církve československé husitské: ohlédnutí - bibliografie - fotografie. Praha 2018. ISBN 978-80-7000-146-2

 • Témata z duchovenské praxe. Vydání první. Praha: Církev československá husitská, 2018. 72 stran. Blahoslav. ISBN 978-80-7000-148-6

 • Tomáš G. Masaryk a Církev československá husitská: k 100. výročí republiky. Vydání první. Praha: Církev československá husitská, 2018. 70 stran. Blahoslav. ISBN 978-80-7000-150-9

 • Modlitby k církevnímu roku, výročím a obřadům. Praha 2018. ISBN 978-80-7000-207-0

 • Kořínky víry. Učebnice náboženství Církve československé husitské. Vladimíra Marková; Jana Krajčíříková; Tomáš Butta; Zdeněk Kučera; Anna Radová; Oldřich Nováček. Praha 2019. ISBN 978-80-7000-153-0

 • Metodika k Učebnici náboženství Církve československé husitské Kořínky víry. Vladimíra Marková; Jana Krajčíříková; Tomáš Butta; Zdeněk Kučera; Anna Radová; Oldřich Nováček. Praha 2019. ISBN 978-80-7000-154-7

 • Zprávy patriarchy Církve československé husitské z období 2006-2018. Praha 2019.

 • Úvod do homiletiky. Kázání procesem inspirace a dialogu. Praha 2019. ISBN 978-80-907173-1-2

 • Mojžíš a Mirjam průvodci ke svobodě. Prameny – výklady – kázání. Eva Vymětalová Hrabáková; Marie Roubalová; Tomáš Butta. Praha 2019.

 • Církev mezi tradicí a otevřenou budoucností. Prakticko-teologické reflexe a úvahy. Praha 2019. ISBN 978-80-7000-161-5

 • Církev československá husitská a její cesta dějinami s Kristovým posláním. K 100. výročí. Praha 2019. ISBN 978-80-7000-160-8

 • Příběhy padesáti zvonů. Promluvy ke vzniku královéhradecké zvonohry. Praha 2020. ISBN 978-80-7000-164-6

 • Aktuálnost české reformace. Události – postavy – témata. Praha 2020. ISBN 978-80-7000-165
 

 

 

Z programu patriarchy

Z programu patriarchy – únor až červenec 2020


Publikováno: 28.08.2020 11:59
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Z programu patriarchy – leden 2020

01.02.2020
Publikováno: 25.02.2020 10:30
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Z programu patriarchy – prosinec 2019

31.12.2019
Publikováno: 07.01.2020 09:30
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Z programu patriarchy – listopad 2019

01.12.2019
Publikováno: 19.12.2019 09:26
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Z programu patriarchy srpen až říjen 2019


Publikováno: 06.11.2019 09:49
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Z programu patriarchy – červen a červenec 2019


Publikováno: 12.09.2019 14:23
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Z programu patriarchy – květen 2019


Publikováno: 12.09.2019 14:15
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Z programu patriarchy – březen a duben 2019

10.05.2019
Publikováno: 10.05.2019 16:43
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Z programu patriarchy – leden a únor 2019

08.03.2019
Publikováno: 08.03.2019 14:43
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Z programu patriarchy – listopad a prosinec 2018

31.12.2018
Publikováno: 13.02.2019 15:18
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Z programu patriarchy – srpen až říjen 2018


Publikováno: 16.11.2018 15:15
Vložil(a): Oldřich Nováček

Z programu patriarchy – květen až červenec 2018


Publikováno: 28.08.2018 15:48
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Z programu patriarchy – leden až duben 2018

30.04.2018
Publikováno: 09.05.2018 11:25
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Z programu patriarchy - prosinec 2017

31.12.2017
Publikováno: 09.05.2018 11:06
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Z programu patriarchy – srpen až listopad 2017


Publikováno: 07.05.2018 15:23
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Z programu patriarchy – červen a červenec 2017

31.07.2017
Publikováno: 01.08.2017 11:24
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Z programu patriarchy - duben a květen 2017

01.06.2017
Publikováno: 01.06.2017 12:16
Vložil(a): Tomáš Butta / Oldřich Nováček

Z programu patriarchy - únor a březen 2017

31.03.2017
Publikováno: 04.04.2017 16:46
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Z programu patriarchy - prosinec 2016 a leden 2017

07.02.2017
Publikováno: 07.02.2017 14:21
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Z programu patriarchy - listopad 2016

06.12.2016
Publikováno: 07.12.2016 10:43
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Z programu patriarchy - červenec až říjen 2016

08.11.2016
Publikováno: 08.11.2016 11:00
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Z programu patriarchy - červen 2016

30.06.2016
Publikováno: 29.07.2016 11:57
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Z programu patriarchy – duben a květen 2016

31.05.2016
Publikováno: 04.07.2016 16:08
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Z programu patriarchy - leden až březen 2016

30.03.2016
Publikováno: 04.05.2016 11:25
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Z programu patriarchy - listopad a prosinec 2015

07.01.2016
Publikováno: 07.01.2016 11:13
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Z programu patriarchy - září a říjen 2015


Publikováno: 23.11.2015 15:15
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Z programu patriarchy - duben až červenec 2015


Publikováno: 01.10.2015 15:23
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Z programu patriarchy - únor a březen 2015


Publikováno: 14.04.2015 21:21
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Z programu patriarchy – prosinec 2014 a leden 2015


Publikováno: 09.02.2015 10:32
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Z programu patriarchy - říjen a listopad 2014


Publikováno: 09.12.2014 11:43
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Z programu patriarchy - srpen a září 2014


Publikováno: 16.10.2014 11:38
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Z programu patriarchy – duben až červenec 2014


Publikováno: 27.08.2014 14:28
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Z programu patriarchy - únor a březen 2014


Publikováno: 04.04.2014 10:00
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Z programu patriarchy - prosinec 2013 a leden 2014


Publikováno: 05.02.2014 10:28
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Z programu patriarchy – říjen a listopad 2013


Publikováno: 11.12.2013 14:41
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Z programu patriarchy - srpen a září 2013


Publikováno: 08.10.2013 15:52
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Z programu patriarchy - červen a červenec 2013


Publikováno: 08.08.2013 15:35
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Z programu patriarchy - květen 2013


Publikováno: 06.06.2013 10:58
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Z programu patriarchy - březen a duben 2013


Publikováno: 03.05.2013 20:02
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Z programu patriarchy – leden a únor 2013


Publikováno: 07.03.2013 15:35
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Z programu patriarchy - listopad a prosinec 2012


Publikováno: 08.01.2013 16:23
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Z programu patriarchy srpen až říjen 2012


Publikováno: 05.11.2012 11:11
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Z programu patriarchy – květen až červenec 2012


Publikováno: 16.08.2012 13:00
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Z programu patriarchy březen a duben 2012 - výběr


Publikováno: 04.05.2012 12:00
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Z programu patriarchy leden a únor 2012


Publikováno: 06.03.2012 15:23
Vložil(a): Marie Trtíková

Z programu patriarchy – listopad až prosinec 2011


Publikováno: 03.01.2012 10:57
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Z programu patriarchy – září a říjen 2011


Publikováno: 04.11.2011 10:16
Vložil(a): Marie Trtíková

Z programu patriarchy – červen a červenec 2011


Publikováno: 08.08.2011 14:56
Vložil(a): Marie Trtíková

Z programu patriarchy - duben a květen 2011


Publikováno: 10.06.2011 09:45
Vložil(a): Marie Trtíková

Z programu patriarchy - únor a březen 2011


Publikováno: 05.04.2011 14:49
Vložil(a): Marie Trtíková

Z programu patriarchy – prosinec 2010 až leden 2011


Publikováno: 01.02.2011 15:55
Vložil(a): Marie Trtíková

Z programu patriarchy září až listopad 2010 - výběr


Publikováno: 17.12.2010 12:09
Vložil(a): Marie Trtíková

Z programu patriarchy - květen až srpen 2010


Publikováno: 21.09.2010 09:16
Vložil(a): Marie Trtíková

Z programu patriarchy - únor až duben 2010


Publikováno: 04.06.2010 08:48
Vložil(a): Helena Bastlová

Z programu patriarchy – leden 2010


Publikováno: 04.02.2010 09:52
Vložil(a): Helena Bastlová

Z programu patriarchy – říjen až prosinec 2009


Publikováno: 04.02.2010 09:50
Vložil(a): Helena Bastlová

Z programu patriarchy květen až červenec 2009


Publikováno: 23.07.2009 15:38
Vložil(a): Helena Bastlová

Z programu patriarchy - únor až duben 2009


Publikováno: 23.04.2009 13:51
Vložil(a): Helena Bastlová

Z programu patriarchy prosinec 2008 a leden 2009


Publikováno: 16.12.2008 07:52
Vložil(a): Helena Bastlová

Z programu patriarchy – listopad 2008


Publikováno: 24.10.2008 15:44
Vložil(a): Helena Bastlová

Z programu patriarchy – červenec až říjen 2008


Publikováno: 25.08.2008 10:56
Vložil(a): Helena Bastlová

Z programu patriarchy – květen a červen 2008


Publikováno: 03.06.2008 14:28
Vložil(a): Helena Bastlová

Z programu patriarchy - březen a duben 2008


Publikováno: 14.04.2008 15:21
Vložil(a): Helena Bastlová

Z programu patriarchy - leden a únor 2008


Publikováno: 19.02.2008 11:25
Vložil(a): Helena Bastlová

Z programu patriarchy - prosinec 2007


Publikováno: 25.11.2007 16:19
Vložil(a): Helena Bastlová

Z programu patriarchy - listopad 2007


Publikováno: 25.11.2007 16:18
Vložil(a): Helena Bastlová

Z programu patriarchy – září a říjen 2007


Publikováno: 25.09.2007 10:42
Vložil(a): Helena Bastlová

Z programu patriarchy – červenec a srpen 2007


Publikováno: 07.07.2007 20:23
Vložil(a): Ivo Vacík

Z programu patriarchy – květen a červen 2007


Publikováno: 07.05.2007 15:36
Vložil(a): Ivo Vacík

Z programu patriarchy v dubnu 2007


Publikováno: 27.03.2007 18:08
Vložil(a): Ivo Vacík

Z programu patriarchy - březen 2007


Publikováno: 01.03.2007 10:54
Vložil(a): Ivo Vacík

Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus