WebArchiv - archiv českého webu
Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Marie Jandová, Th.D.
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz[M]

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz[M]

Patriarcha

ThDr. Tomáš Butta

VIII. patriarcha Církve československé husitské

 

Tomáš Butta se narodil 12. června 1958 v Praze. Po absolvování Husovy československé bohoslovecké fakulty v Praze byl v roce 1984 vysvěcen na kněze Církve československé husitské. Stal se farářem v královéhradecké diecézi a působil jako farář v náboženských obcích Semily v letech 1984-1990 a Turnov v letech 1990-1993 a v dalších náboženských obcích Bozkov, Vysoké nad Jizerou, Jenišovice a Přepeře. V letech 1990-1993 vyučoval současně náboženství na základních školách a střední škole v Turnově. V roce 1993 se stal ředitelem a spirituálem Husitské teologické koleje v Praze 3 – Žižkově. Působil též jako duchovní v náboženské obci v Praze – Horních Počernicích. V letech 1993-1997 absolvoval postgraduální studium na Husitské teologické fakultě UK. V roce 1997 získal doktorát teologie. Od roku 1997 do roku 2006 působil jako farář v náboženské obci v Praze 2 – Nové Město a od roku 2000 též jako odborný asistent na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy na katedře praktické teologie se zaměřením na obory homiletiku, katechetiku a poimeniku. V letech 1990-1999 byl členem liturgické komise. V roce 1999 byl zvolen generálním tajemníkem VIII. sněmu Církve československé husitské.

Na volebním sněmu 23. září 2006 byl zvolen VIII. patriarchou Církve československé husitské. Potřebný počet hlasů získal již v prvním kole.

Dne 28. září 2006 v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze přijal biskupskou ordinaci a byl instalován do služby patriarchy.

Dne 22. 1. 2007 podepsal za CČSH Chartu oecumenicu. Za CČSH byl členem církevní komise při přípravě Zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a spolupodepsal dne 22. 2. 2013 smlouvu o vypořádání mezi CČSH a Českou republikou.

V roce 2013 byl dne 21. září na volebním sněmu zvolen na další sedmileté funkční období patriarchou CČSH a dne 28. září instalován při bohoslužbě v chrámu sv. Mikuláše v Praze na Staroměstském náměstí.

V letech 2011-2015 byl členem Ekumenické komise pro Husovo jubileum 2015. Aktivně se podílel na Husovských slavnostech 2015 organizovaných společně s Českobratrskou církví evangelickou v Praze, obnově Památníku v Husinci a na dalších akcích spojených s 600. výročím upálení českého reformátora M. Jana Husa. V roce 2015 se účastnil poutě do Říma spojené s bohoslužbou smíření a návštěvou papeže Františka.

V roce 2017 se stal předsedou Koordinačního týmu pro 100. výročí CČSH.

Vyučuje na Husově institutu teologických studií v Praze – katechetiku, homiletiku a praktický liturgický projev.

Ve svém programu při nastoupení do služby patriarchy v roce 2006 vyjádřil tyto priority a důrazy:

 • Znovuobjevování hloubky liturgie jako radosti ze slova života, společné modlitby a daru Kristovy večeře,
 • Teologickou práci jako dialogické hledání pravdy evangelia,
 • Katechezi a křesťanské vzdělávání,
 • Zakoušení církve jako společenství založené na upřímných osobních vztazích,
 • Umožnění dětem a mládeži nacházet své místo v církvi,
 • Rozvíjení aktivit kulturních, výchovných a diakonických,
 • Přiblížení a aktualizace náboženského dědictví české reformace.

Ze své funkce patriarchy je:

 • předsedou sněmu,
 • předsedou Ústřední rady CČSH v České republice,
 • předsedou církevní zkušební komise,
 • předsedou Správní rady bohoslovecké koleje dr. Karla Farského,
 • členem Vědecké rady Husitské teologické fakulty UK,
 • členem Řídícího výboru ERC,
 • členem církevní komise a dalších orgánů.

Je autorem publikací, odborných prací a řady článků s církevní a historickou tématikou, písní i biblických dramatizací pro děti a mládež. Podílel se na vydání dokumentů VIII. sněmu CČSH, třídílné Agendy CČSH – obřadní příručky, bohoslužebných knih a dalších liturgických a pastoračních textů. Editoval několik kolektivních monografií a sborníků.

 

Z bibliografie

 

 • Z Jeruzaléma až na sám konec země. Katechetické přípravy ke knize Skutky apoštolů. Edice pastoračních a katechetických materiálů Církve československé husitské. Praha 2002, 72 s. ISBN 80-7000-948-9

 • Slovo víry Zdeňka Trtíka. Sborník z kolokvia věnovaného prof. ThDr. Zdeňku Trtíkovi. vyd. Náboženská obec Praha 1 – Staré Město. Praha 2003 ISBN 80-7000-997-7

 • Kostel sv. Václava Na Zderaze, prostor pro evangelium a umění. Sborník k 75. výročí znovuotevření kostela sv. Václava Na Zderaze Církví československou husitskou. Praha 2004, 70 s. ISBN 80-7000-744-3    80-86788-17-2

 • Na cestě s Ježíšem. Katechetické přípravy k Novému zákonu – výběr ze svědectví evangelistů. Praha 2004, 109 s. ISBN 80-7000-864-4

 • Formy výchovné činnosti církve se zaměřením na CČSH. In: Liguš, J. a kol.: Náboženská výchova & výuka. Brno 2005, s. 120-143. ISBN 80-86263-59-2

 • Uvedení do bohoslužebné teorie a praxe v Církvi československé husitské. Prakticko-teologický výklad Liturgie podle patriarchy Karla Farského. Praha Karolinum 2005, 101 s. ISBN 80-246-1078-7

 • O svátostech-výklad. In: Obřadní příručka CČSH – Agenda. První část. Praha 2006, s. 9-24. ISBN 80-7000-054-6

 • Putování s Abrahamem. Dramatizace s písněmi na biblické náměty. Praha 2008, 134 s. ISBN 978-80-7000-020-5

 • Znovuobjevování daru Liturgie. Vydalo tiskové středisko při DR CČSH Brno 2007

 • Zrod, cesta a poslání Církve československé husitské. Přednáška k 90. výročí CČSH, Brno 2010

 • 90 let Církve československé husitské. Kolektivní monografie, uspořádali Z. Kučera, T. Butta Praha 2010 ISBN 978-80-7000-047-2

 • Výklad 3. části Agendy Církve československé husitské. in: Obřady Církve československé husitské. Agenda – třetí část. Sněmovní centrum CČSH 2010, s. 3-20

 • Katalog Od Husa k dnešku. Výstava k 90. výročí Církve československé husitské. Katalog uspořádali Zdeněk Kučera a Tomáš Butta, CČSH 2010 ISBN 978-80-7000-055-7

 • Šlépěje Františka Bílka v Církvi československé husitské. K 70. výročí úmrtí. Církev československá husitská. Tomáš Butta, Martin Jindra. Praha 2011. ISBN 978-80-7000-064-9

 • Modlitby za církev a při různých příležitostech. Vyd. Církev československá husitská Praha 2012. ISBN 978-80-7000-071-7

 • Kapitoly z katechetiky. Nástin náboženské výchovy a vzdělávání. Vyd. Církev československá husitská, Blahoslav Praha 2012. ISBN 978-80-7000-076-2

 • Liturgie jako oslava Boha, sjednocení církve a poselství spásy světu. Uspořádali: Tomáš Butta, Zdeněk Kučera, Kristýna Mlýnková. Církev československá husitská. Praha 2012. ISBN 978-80-7000-070-0

 • Mistr Jan Hus v proměnách času a jeho poselství víry dnešku. Uspořádali Zdeněk Kučera, Tomáš Butta, Církev československá husitská. Praha 2012. ISBN 978-80-7000-081-6

 • Společně zvěstujeme Krista. Sbírka kázání k Ekumenickému lekcionáři řady A. Praha 2013. ISBN 978-80-7000-088-5

 • Staroslověnská bohoslužba a liturgie Farského. Vydala Církev československá husitská edice Blahoslav. Praha 2013. ISBN 978-80-7000-083-0

 • Víra, láska, naděje. Úvahy o třech duchovních darech. Praha 2014. ISBN 978-80-7000-088-5

 • Stůl Božího slova po celý rok. Sbírka kázání k Ekumenickému lekcionáři řady B. Praha 2014. ISBN 978-80-7000-088-5

 • VIII. sněm Církve československé husitské. Průběh, dokumenty, poselství. Uspořádal T. Butta, Praha 2014. ISBN 978-80-7000-103-5

 • Liguš, J.; Butta, T; Kolář P. a kol.: Homiletika. Kazatelství v kontextu tradice a přítomnosti. Studie z homiletiky. Vydáno pro Univerzitu Karlovu v Praze, Husitskou teologickou fakultou. Nakladatelství L. Marek 2014 ISBN 978-80-87127-69-8

 • Radost z nalezení ztraceného. Sbírka kázání k Ekumenickému lekcionáři řady C. Praha 2015. ISBN 978-80-7000-111-0

 • Seznámení s Mistrem Janem. Pohledy na českého reformátora Jana Husa a úryvky z jeho spisů. Církev československá husitská. Praha 2015. Druhé vydání. ISBN 978-80-7000-110-3

 • Praktický liturgický projev. Učební texty Husova institutu teologických studií. Praha 2015. ISBN 978-80904964-9-1

 • Náboženské vyučování v české reformaci. Příspěvek k dějinám a funkci katechismu. Praha 2016.

 • Šandera P.; Butta T.: Základní texty duchovního života. Výklad Vyznání víry, Desatera a Modlitby Páně. Blahoslav Praha 2016 ISBN 978-80-7000-126-4

 • Centrum Mistra Jana Husa v Husinci. Historie-obnova-odkaz.  Editoři Tomáš Butta, Bohdan Kaňák. Vydala Církev československá husitská v edici Blahoslav. Praha 2017. ISBN 978-80-7000-125-7

 • Karel Farský. Sborník věnovaný 90. výročí modernistického kněze, učitele a patriarchy Církve československé husitské. Uspořádali Tomáš Butta, Jiří Vaníček. Církev československá husitská v edici Blahoslav. Praha 2017. ISBN 978-80-7000-135-6

 • Pastorační péče v církvi. Vydala Církev československá husitská v edici Blahoslav. Praha 2017. ISBN 978-80-7000-137-0

 • Slovo k Husovu svátku. Vydala Náboženská obec CČSH Praha 2 – Nové Město. Praha 2017. ISBN 978-80-7000-132-5

 • Roubalová M., Kubíková J., Butta T. Žena v Bibli. Texty-výklady-kázání. Praha 2018. ISBN 978-80-7000-142-4

 • Kapitoly z katechetiky. Nástin náboženské výchovy a vzdělávání. 2. vydání. Praha 2018. ISBN 978-80-907173-0-5

 • Radová A., Butta T., Krajčiříková J. Vyprávíme a kreslíme biblické příběhy s dětmi. Obrázky-výklady-kvízy. Starý zákon. Praha 2018. ISBN 978-80-7000-145-5

 • Ve službě patriarchy Církve československé husitské: ohlédnutí - bibliografie - fotografie. Praha 2018. ISBN 978-80-7000-146-2

 • Témata z duchovenské praxe. Vydání první. Praha: Církev československá husitská, 2018. 72 stran. Blahoslav. ISBN 978-80-7000-148-6

 • Tomáš G. Masaryk a Církev československá husitská: k 100. výročí republiky. Vydání první. Praha: Církev československá husitská, 2018. 70 stran. Blahoslav. ISBN 978-80-7000-150-9

 • Modlitby k církevnímu roku, výročím a obřadům. Praha 2018. ISBN 978-80-7000-207-0

 • Kořínky víry. Učebnice náboženství Církve československé husitské. Vladimíra Marková; Jana Krajčíříková; Tomáš Butta; Zdeněk Kučera; Anna Radová; Oldřich Nováček. Praha 2019. ISBN 978-80-7000-153-0

 • Metodika k Učebnici náboženství Církve československé husitské Kořínky víry. Vladimíra Marková; Jana Krajčíříková; Tomáš Butta; Zdeněk Kučera; Anna Radová; Oldřich Nováček. Praha 2019. ISBN 978-80-7000-154-7

 • Zprávy patriarchy Církve československé husitské z období 2006-2018. Praha 2019.

 • Úvod do homiletiky. Kázání procesem inspirace a dialogu. Praha 2019. ISBN 978-80-907173-1-2

 • Mojžíš a Mirjam průvodci ke svobodě. Prameny – výklady – kázání. Eva Vymětalová Hrabáková; Marie Roubalová; Tomáš Butta. Praha 2019.

 • Církev mezi tradicí a otevřenou budoucností. Prakticko-teologické reflexe a úvahy. Praha 2019. ISBN 978-80-7000-161-5

 • Církev československá husitská a její cesta dějinami s Kristovým posláním. K 100. výročí. Praha 2019. ISBN 978-80-7000-160-8

 • Příběhy padesáti zvonů. Promluvy ke vzniku královéhradecké zvonohry. Praha 2020. ISBN 978-80-7000-164-6

 • Aktuálnost české reformace. Události – postavy – témata. Praha 2020. ISBN 978-80-7000-165
 

 

 

Modlitby

Připojení se k mezináboženským modlitbám za lidstvo v čase pandemie

14.05.2020
Publikováno: 14.05.2020 15:21
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba Páně nás spojuje i v těžkém čase

24.03.2020
Publikováno: 26.03.2020 09:54
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba v čase nouze a šířící se nákazy

20.03.2020

„Před ním vylévám své lkání, o svém soužení mu vypovídám.“Ž 142,3

„Pro své jméno mi zachovej, Hospodine, život, ve své spravedlnosti mě vyveď ze soužení.“Ž 143,11  


Publikováno: 20.03.2020 13:07
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba k 17. listopadu

„Setkají se milosrdenství a věrnost, spravedlnost s pokojem si dají políbení. Ze země vyraší pravda, z nebe bude shlížet spravedlnost.“ Ž 86,11-12Publikováno: 25.11.2019 14:31
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Modlitba k 90. výročí Husova sboru v Brně na Botanické

„Chválu vzdávám Hospodinu celým srdcem, v kruhu přímých, v shromáždění. On zajistil památku svým divům, Hospodin je milostivý plný slitování“ Ž 111,1.4Publikováno: 07.11.2019 13:05
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Modlitba se vzpomenutím postav české reformace


Publikováno: 07.11.2019 13:03
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Modlitba při bohoslužbě k výročí znovuotevření kostela sv. Václava Na Zderaze


Publikováno: 07.11.2019 13:02
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Modlitba k výročí sboru v Holohlavech a Smiřicích

„Sešli své světlo a svoji věrnost, ty ať mě vedou, ty ať mě přivedou ke tvé svaté hoře, k příbytku tvému, a já tam přistoupím k Božímu oltáři, k Bohu, zdroji své jásavé radosti, a hrou na citeru ti budu vzdávat chválu, Bože, můj Bože!“ Ž 43,3-4Publikováno: 07.11.2019 12:59
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Modlitba u hrobky prezidenta E. Beneše a jeho manželky v Sezimově Ústí


Publikováno: 12.09.2019 14:49
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba k 90. výročí kostela v České Lípě

26.05.2019

„Blaze těm, kdo bydlí ve tvém domě, mohou tě zde vždycky chválit.“ Ž 84,5


Publikováno: 12.09.2019 14:42
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba při odhalení pamětní desky manželům Jelínkovým v Oráčově

18.05.2019

"Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš." Kaz 11,1  


Publikováno: 12.09.2019 14:39
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Děkovná modlitba při předání renovovaného bohoslužebného stolu

14.04.2019
Publikováno: 12.09.2019 14:35
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba u příležitosti 80. narozenin bratra Ing. Ladislava Vaňka

07.02.2019
Publikováno: 26.02.2019 16:28
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba za pronásledované křesťany v Sýrii

28.11.2018
Publikováno: 26.02.2019 16:26
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba k 100. výročí vzniku státu

28.10.2018
Publikováno: 02.11.2018 14:59
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba k 80. výročí sboru v Semilech

23.09.2018

„Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné.“ Haleluja  Ž 136,1


Publikováno: 02.11.2018 14:57
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba s poděkováním za Husův sbor v Přepeřích

„Pro tvé hojné milosrdenství smím přicházet do tvého domu, smím se sklánět před tvým svatých chrámem naplněn tvou bázní. Jásotem tě budou oslavovat ti, kdo milují tvé jméno.“ Ž 5,8.12

 


Publikováno: 01.08.2018 11:59
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba k zahájení pouti na Sázavu

23.06.2018

Hlahol Hospodinu, celá země! Vstupte do jeho bran s díkůvzdáním, do nádvoří jeho s chvalozpěvem! Vzdávejte mu chválu, dobrořečte jeho jménu, neboť Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné, jeho věrnost do všech pokolení! Žalm 100,1.4-5 


Publikováno: 01.08.2018 11:56
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba za rozvíjení darů a služeb v církvi

„A toto jsou jeho dary: jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby – k budování Kristova těla.“ Ef 4,11-12


Publikováno: 01.08.2018 11:55
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba k výročí kostela Ducha sv. v Novém Boru

29.04.2018

„Chvalte Boha v jeho svatyni. Aleluja." Ž 150,1

„Plni Ducha zpívejte žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně … a vždycky za všechno vzdávejte Bohu díky." Ef 5,19-20


Publikováno: 09.05.2018 08:30
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba k zakončení katechetické konference

23.04.2018

Ježíš praví: „Mé učení není mé, ale toho, kdo mě poslal. Kdo chce činit jeho vůli, pozná, zda je mé učení z Boha, nebo mluvím-li sám za sebe." Jan 7,16-17 

A apoštol nás povzbuzuje: „Nuže tedy, bratři a sestry, stůjte pevně a držte se toho učení, které jsme vám odevzdali, ať už slovem nebo dopisem." 2 Tesalonickým 2,15  


Publikováno: 09.05.2018 08:26
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba na začátku svatého týdne velikonočního

25.03.2018

„Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově" Mk 11,9


Publikováno: 09.05.2018 08:22
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba k 110. výročí narození prof. Otto Rutrleho

11.03.2018

„Ježíš znovu řekl: Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás." J 20,21


Publikováno: 09.05.2018 08:16
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba za český národ a stát

05.03.2018

Modlitba při setkání k výročí T. G. Masaryka v PS Parlamentu ČR dne 5. března 2018.


Publikováno: 09.05.2018 08:10
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba se vzpomínkou na Jana Palacha a Jana Zajíce

16.01.2018
Publikováno: 26.03.2018 17:41
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Vánoční prosba o pokoru, důvěru a úžas

03.01.2018

Pastýři si řekli: „Pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil.“ L 2,15  


Publikováno: 26.03.2018 17:37
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba při představení knihy o zapojení CČSH v odboji v době druhé světové války

19.12.2017

„Hledejte především Boží království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno.“ Mt 6,33


Publikováno: 26.03.2018 17:34
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitby při bohoslužbě u příležitosti 70. výročí svěcení žen v CČSH

29.11.2017
Publikováno: 26.03.2018 17:33
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba k zahájení církevního zastupitelstva

29.11.2017
Publikováno: 26.03.2018 17:30
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba před požehnáním při slavnosti k 28. říjnu


Publikováno: 03.11.2017 13:00
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba za mladé lidi při ekumenické slavnosti


Publikováno: 03.11.2017 12:59
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba s připomenutím reformátora Martina Luthera

„Hospodin zástupů je s námi, Bůh Jákobův, hrad náš nedobytný.“ Ž 48,8


Publikováno: 03.11.2017 12:54
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba u Žižkovy mohyly u Sudoměře

07.10.2017

„Volám k Bohu, Hospodin mě spasí. On vykoupí mě z vřavy, daruje mi pokoj, ač je jich proti mně tolik. Slyší Bůh a pokoří je, on, jenž odedávna trůní.“ Ž 55,17.19-20a


Publikováno: 03.11.2017 12:52
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba na svátek knížete Václava při pouti v Olomouci-Černovíře

28.10.2017

„Milosrdenství a věrnost chrání krále, milosrdenstvím podepře svůj trůn.“ Př 20,28


Publikováno: 03.11.2017 12:48
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba před společnou liturgickou službou

03.10.2017

„Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.“ Ř 12,1

 


Publikováno: 03.11.2017 12:47
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba za požehnání teologické práce

04.10.2017

„Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nevystopovatelné jeho cesty!“ Ř 11,33


Publikováno: 03.11.2017 12:43
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba u příležitosti 90. výročí Husova sboru v Olomouci – Hodolanech

06.08.2017

„Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám posvěcený v Pánu, v něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží.“ Ef 2,20-22


Publikováno: 27.09.2017 11:31
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba díkůvzdání za obnovu Winklerovy zvonice v Beskydech

05.07.2017

„Kdo vystoupí na horu Hospodinovu? A kdo smí stanout na jeho svatém místě? Ten, kdo má ruce čisté a srdce ryzí.“ Ž 24, 3-4


Publikováno: 01.08.2017 11:09
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba u příležitosti k 90. výročí sboru v Červeném Kostelci

09.07.2017

„Hospodine, zamiloval jsem si dům, v němž bydlíš, místo, kde má příbytek tvá sláva.“ Ž 26,8


Publikováno: 01.08.2017 11:06
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba u příležitosti 90. narozenin bratra faráře a básníka Zdeňka Svobody

27.07.2017

„Ve všem a do všeho jsem zasvěcen: být syt i hladov, mít nadbytek i nedostatek. Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.“ Fp 4,12-13


Publikováno: 01.08.2017 11:02
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba k 100. výročí bitvy u Zborova

02.07.2017

 „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.“ J 15,13  


Publikováno: 01.08.2017 10:58
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba na hřbitově v Ďáblicích

26.06.2017

„Jak často mě od mládí sužovali, ale nepřemohli.“ Ž 129,2


Publikováno: 01.08.2017 10:55
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba na zahájení pouti na Sázavě v roce 90. výročí dr. Karla Farského

24.06.2017

„Hospodinova je země se vším, co je na ní, širý svět i ti, kdo na něm sídlí. Kdo vystoupí na horu Hospodinovu?
Kdo umí stanout na jeho svatém místě?
Ten, kdo má čisté ruce a srdce ryzí, kdo svou duši neupíná k nepravosti, kdo nepřísahá lstivě. Ten dojde od Hospodina požehnání, spravedlnosti od Boha své spásy.“ Ž 24,1.3-5

 


Publikováno: 01.08.2017 10:51
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba k 90. výročí dr. Karla Farského v Plzni u školy

„Pojďte, synové, poslyšte mě, vyučím vás Hospodinově bázni. Kdo si oblíbil život a miluje dny, aby užíval dobra? Střež svůj jazyk před zlobou a své rty před záludnými řečmi. Vyhýbej se zlu a konej dobro, vyhledávej pokoj a usiluj o něj. Oči Hospodinovy jsou obráceny k spravedlivým, když volají o pomoc, on nakloní své ucho.“ Ž 34,12-16


Publikováno: 23.06.2017 14:58
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba při představení církevní knihovny dr. Františka Kováře

12.06.2017

„Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději.“ Ř 15,4  


Publikováno: 20.06.2017 16:15
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba při 80. výročí společně užívaného bratrského sboru Církví československou husitskou a Českobratrskou církví evangelickou

07.05.2017

„Vytrvale poslouchali učení apoštolů, lámali chléb, byli spolu a modlili se.“  Sk 2,42

                                                                                              

 


Publikováno: 01.06.2017 14:19
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba na teologické konferenci v Brně

04.05.2017

„Dobrořečte Hospodinu, všichni Hospodinovi služebníci, kteří stojíte v Hospodinově domě za nočního času. Pozvedejte ruce ke svatyni, dobrořečte Hospodinu! Hospodin ti žehnej ze Sijónu; on učinil nebesa i zemi.“ Ž 134,1-3


Publikováno: 01.06.2017 14:17
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Krátká meditace křížové cesty

30.04.2017
Publikováno: 01.06.2017 14:13
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba se studenty teologie

31.03.2017

 „Jiní pracovali a vy v jejich práci pokračujete.“  J 4,35-38 

                                                                                    


Publikováno: 01.06.2017 14:10
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba za požehnání vyučování církve

25.01.2017

„Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry.“ 1 Tm 1,5  


Publikováno: 09.02.2017 15:33
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba při rozloučení s biblickým teologem prof. Zdeňkem Sázavou

24.01.2017

„V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život.“ 1. list Janův 4,9  


Publikováno: 09.02.2017 15:29
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba na začátku nového roku 2017

02.01.2017

„A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha“ Ez 36,26


Publikováno: 03.01.2017 16:12
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba při výročí kostela sv. Václava v Praze na Zderaze - 27. 11. 2016

02.11.2016

„Přiznejte Hospodinu slávu jeho jména, v nádheře svatyně, klanějte se Hospodinu“. Ž 29,2


Publikováno: 01.12.2016 11:26
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba ke Dni veteránů a s připomenutím Jana Opletala

10.11.2016
Publikováno: 01.12.2016 11:21
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba k 80. výročí Sboru M. Jakoubka ze Stříbra v Příbrami

23.10.2016

Blaze tomu, koho vyvolíš a přijmeš, aby směl pobývat ve tvých nádvořích. Tam se budeme sytit dary tvého domu, tvého svatého chrámu. Ž  65,5


Publikováno: 31.10.2016 16:56
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba u příležitosti nedožitých 80. narozenin Václava Havla

16.10.2016

„Láska nechť je bez přetvářky, ošklivte si zlo, lněte k dobrému“. Ř 12,9


Publikováno: 31.10.2016 16:40
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba na bojišti v Sudoměři

01.10.2016

Modlitba na setkání při příležitosti 592. výročí smrti Jana Žižky z Trocnova v Sudoměři - 1. říjen 2016


Publikováno: 05.10.2016 14:47
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba s poděkováním za život a službu VI. patriarchy CČSH Josefa Špaka

18.09.2016

Modlitba s poděkováním za život a službu VI. patriarchy CČSH Josefa Špaka v NO Praze-Strašnicích - 18. září 2016


Publikováno: 05.10.2016 14:37
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba s poděkováním za Husův sbor v Olomouci

11.09.2016

Modlitba při bohoslužbě k 90. výročí Husova sboru v Olomouci - 11. září 2016


Publikováno: 05.10.2016 14:33
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba na festivalu duchovní hudby

05.07.2016

„Haleluja. Jak je dobré Bohu našemu pět žalmy, rozkošná a líbezná je chvála. Pějte Hospodinu píseň díků, zpívejte našemu Bohu žalmy při citaře.“ Žalm 147,1.7


Publikováno: 29.07.2016 12:46
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba za rozvíjení darů a služeb v církvi

18.06.2016

Modlitba na církevním zastupitelstvu - 18. červen 2016

 

„Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás: Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá v souhlase s vírou. Kdo má dar služby, ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí. Kdo dovede povzbuzovat, nechť povzbuzuje. Kdo rozdává, ať dává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí.“ Ř 12,6  


Publikováno: 04.07.2016 17:32
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba s poděkováním za Církev a se vzpomínkou na patriarchy

13.06.2016
Publikováno: 04.07.2016 17:30
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba k 80. výročí Husova sboru v Čelákovicích

11.06.2016

Modlitba při bohoslužbě k 80. výročí Husova sboru v Čelákovicích - 11. červen 2016


Publikováno: 04.07.2016 17:29
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba s poděkováním za život Mistra Jeronýma na Novém Městě Pražském

29.05.2016

Modlitba s poděkováním za život Mistra Jeronýma na Novém Městě Pražském - 29. květen 2016


Publikováno: 30.05.2016 15:32
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba k 600. výročí Jeronýma Pražského

24.05.2016

Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní! 
Všecko nechť se mezi vámi děje v lásce. 1 K 16,13  

 


Publikováno: 24.05.2016 08:36
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba v čase výročí Karla IV.

08.05.2016

Modlitba v čase výročí Karla IV. při bohoslužbě v NO Praha 6-Dejvice - 8. květen 2016 


Publikováno: 17.05.2016 09:50
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Velkopáteční modlitba ke Kristu

25.03.2016

„Nesl svůj kříž a vyšel z města na místo zvané Lebka, hebrejsky Golgota." J 19,17


Publikováno: 31.03.2016 10:16
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba se vzpomínkou na T. G. M. a legionáře

06.03.2016

Modlitba při bohoslužbě v NO Praha-Spořilov - 6. březen 2016


Publikováno: 15.03.2016 09:14
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitby v čase postu

29.02.2016

„ Jednejte podle mého příkladu, jako já jednám podle příkladu Krista.“ 1K 11, 1


Publikováno: 15.03.2016 09:08
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba s děkováním za dar křtu a prosbami za křtěnce

12.01.2016

„Jeden je Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech." Efezským 4,5-6  


Publikováno: 19.01.2016 13:36
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Vánoční modlitba

24.12.2015

„Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, jenž poselství nese a ohlašuje pokoj, jenž nese dobré poselství a ohlašuje spásu, jenž Sionu hlásá: „Tvůj Bůh kraluje! I spatří všechny dálavy země spásu našeho Boha.“ Iz 52,7.10b


Publikováno: 19.01.2016 13:33
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitby na začátku nového liturgického roku - 6. prosinec 2015

06.12.2015

Modlitby pronesené při bohoslužbě na II. adventní neděli ve sboru CČSH v Praze 6-Dejvicích 


Publikováno: 09.12.2015 10:59
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba po dokončení oprav kostela sv. Mikuláše v Praze - 5. prosinec 2015

05.12.2015

„Hospodine, zamiloval jsem si dům, v němž bydlíš, místo, kde má příbytek tvá sláva.“ Ž 26,8


Publikováno: 09.12.2015 10:57
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba v závěru liturgického roku na církevním zastupitelstvu 21. listopadu 2015

21.11.2015
Publikováno: 02.12.2015 10:36
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba k 110. výročí kostela v Lovosicích - 15. listopad 2015

15.11.2015

„Přinášejme tedy skrze Ježíše stále oběť chvály Bohu, naše rty nechť vyznávají jeho jméno.“  Žd 13,15

                                                                          


Publikováno: 23.11.2015 16:44
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba k Památce zesnulých

01.11.2015

Modlitba k Památce zesnulých při bohoslužbě v Rudné u Prahy – 1. listopad 2015


Publikováno: 10.11.2015 16:17
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba k zahájení generální synody duchovních a kazatelů - 22. říjen 2015

22.10.2015
Publikováno: 29.10.2015 10:19
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba u příležitosti 90. výročí Husova sboru v Brně – Králově Poli - 25. říjen 2015

25.10.2015

„Zaradoval jsem se, když mi řekli:  Půjdeme do Hospodinova domu!!" Žalm 122,1


Publikováno: 29.10.2015 10:16
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba u Sudoměře při výročí Jana Žižky - říjen 2015

03.10.2015
Publikováno: 14.10.2015 12:15
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba při otevření církevní školky „Směrovka“ - říjen 2015

01.10.2015
Publikováno: 14.10.2015 12:11
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba u příležitosti 90. výročí sboru dr. Karla Farského ve Vysokém n. Jizerou - září 2015

06.09.2015

„Kristus však jako Syn je nad celým Božím domem. A tímto Božím domem jsme my, pokud si až do konce zachováme smělou jistotu a radostnou naději.“ Žd 3,6  


Publikováno: 14.10.2015 12:07
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba před požehnáním při výročí sboru v Lipníku nad Bečvou - září 2015

05.09.2015

„Budu zvěstovat tvé jméno svým bratřím, uprostřed shromáždění tě budu chválit.“ Žd 2,12


Publikováno: 14.10.2015 12:02
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba při odhalení plastiky v Kostnici - červenec 2015

04.07.2015
Publikováno: 14.10.2015 11:57
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba s poděkováním za svědka Jana Husa - červenec 2015

06.07.2015
Publikováno: 14.10.2015 11:53
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba k zahájení pouti na Sázavu v Husově roce 2015 - červen 2015

20.06.2015
Publikováno: 14.10.2015 11:49
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Žehnací modlitba při odhalení plastiky v Novém Boru - červen 2015

19.06.2015

„Hle, jeho ránu zahojím a vyléčím, uzdravím je a zjevím jim hojnost pokoje a pravdy." Jr 33,6 


Publikováno: 14.10.2015 11:43
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba se vzpomínkou na oběti totality - červen 2015


Publikováno: 14.10.2015 11:38
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba s poděkováním za dr. Karla Farského a službu spolupracovníků - červen 2015

„V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu" Ř 12,11


Publikováno: 14.10.2015 11:33
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Meditace na svátek Těla a krve Páně - červen 2015

„Mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj.“ J 6,55


Publikováno: 14.10.2015 11:29
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba k zahájení práce komisí ústřední rady - duben 2015

22.04.2015
Publikováno: 14.10.2015 11:23
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba ke Kristu na Velký pátek - duben 2015


Publikováno: 20.04.2015 20:26
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Modlitba před přijetím svátosti kněžského svěcení

 „Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda.“ J 17,17


Publikováno: 02.04.2015 11:52
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Modlitba při příležitosti výročí narození T. G. Masaryka


Publikováno: 02.04.2015 11:51
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Modlitba díků za dar svobody k 17. listopadu

„Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým.“ Ga 5,13  


Publikováno: 09.12.2014 10:59
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Modlitba na svátek svědků Páně - listopad 2014

„Potom jsem viděl, hle, tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst, ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou, oblečeni v bílé roucho, palmové ratolesti v rukou.“ Zjevení Janovo 7,9


Publikováno: 09.12.2014 10:57
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Modlitba na zahájení generální synody duchovních a kazatelů - říjen 2014


Publikováno: 09.12.2014 10:54
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Modlitba při slavnosti znovuotevření sboru CČSH v Humpolci - synagogy - září 2014

„Boží vznešenost se klene nad Izraelem, jeho moc do mraků strmá. Bůh ze své svatyně vzbuzuje bázeň, Bůh Izraele. On dává moc a udatnost lidu. Požehnán buď Bůh!“ Ž 68, 35-36


Publikováno: 03.10.2014 10:33
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Prosba za dar víry, lásky a naděje - červen 2014


Publikováno: 07.07.2014 14:50
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Prosba o sedm darů Ducha svatého - červen 2014

Duchu svatý, daruj nám své dary, obnovuj církev a naplňuj svým světlem naše srdce! 


Publikováno: 07.07.2014 14:48
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba se vzpomenutím na patriarchy - červen 2014

„Toužíme jen, aby na každém z vás byla vidět neustávající horlivost až do konce, kdy se naplní naše naděje, proto neochabujte, ale vezměte si za příklad ty, kdo pro víru a trpělivost mají podíl na zaslíbení.“ Žd 6,11-12 


Publikováno: 07.07.2014 14:43
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba na zahájení pouti na Sázavu v roce 600. výročí podobojí - červen 2014

„Všichni jedli týž duchovní pokrm a pili týž duchovní nápoj; pili totiž ze skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus.“ 1K 10,3-4


Publikováno: 07.07.2014 14:42
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba v Brně – Lipové se vzpomínkou na bratra biskupa Karla Pudicha - červen 2014

„Každý dům někdo staví, ten, který postavil vše, je Bůh“. Žd 3, 4


Publikováno: 07.07.2014 14:41
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba za dar poznání a rozvíjení teologické práce - červen 2014

„V církve ustanovil Bůh jedny za  apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele…“ 1 K 12,28


Publikováno: 07.07.2014 14:40
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba u příležitosti 130. výročí narození prezidenta E. Beneše - květen 2014


Publikováno: 02.06.2014 13:47
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba při otevření divadla Mana - květen 2014


Publikováno: 02.06.2014 13:46
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba s poděkováním za ukončení druhé světové války


Publikováno: 15.05.2014 13:23
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba na Velký pátek

„Jeden z vojáků mu probodl kopím bok; a ihned vyšla krev a voda.“ J 19,3


Publikováno: 15.05.2014 13:23
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Velikonoční přímluvná modlitba před křížem

„ Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k Otci; miloval své, kteří jsou ve světě, a prokázal svou lásku k nim až do konce.“ J 13,1


Publikováno: 15.05.2014 13:22
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Meditace nad největším přikázáním - březen 2014

Zpovědní zrcadlo v postní době


Publikováno: 14.03.2014 13:48
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitby za křtěnce - únor 2014

Ga 3,26-27


Publikováno: 14.03.2014 13:46
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba za překonání nepřátelství - únor 2014

„Já však pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé.“ Mt 5,44


Publikováno: 14.03.2014 13:45
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba při valném shromáždění Ekumenické rady církví - listopad 2013


Publikováno: 14.03.2014 13:44
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba za požehnání naší služby - listopad 2013

„Tak i vy, když učiníte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte: `Jsme jenom služebníci, učinili jsme to, co jsme byli povinni učinit.´" L 17,10  


Publikováno: 14.03.2014 13:43
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba ke Dni veteránů a s připomenutím Jana Opletala - listopad 2013


Publikováno: 14.03.2014 13:42
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba na svátek Všech svědků Páně - listopad 2013

„Kdo jsou a odkud přišli ti v bílém rouchu?“ ... To jsou ti, kteří přišli z velikého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově.“ Zj 7,14


Publikováno: 18.11.2013 13:52
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba se vzpomínkou na faráře Jaroslava Bendla - říjen 2013

"Já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti." Iz 41,10  


Publikováno: 18.10.2013 10:35
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba s poděkováním za statečnost - říjen 2013

„Láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání.“ 1 J 4,18


Publikováno: 08.10.2013 15:43
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba na setkání mládeže v Plzni - září 2013

„Vy jste sůl země.“  Mt 5,13


Publikováno: 08.10.2013 15:42
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba patriarchy při instalaci na další funkční období - září 2013


Publikováno: 08.10.2013 15:40
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Kající modlitba a pozdrav pokoje při slavnosti 400. výročí Bible kralické - září 2013


Publikováno: 08.10.2013 15:37
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba ke svátku M. Jana Husa - červenec 2013

Povzbuzení z listu M. J. Husa z roku 1412: 

„Já doufám v milosrdenství jeho, že dílo mezi vámi začaté dokoná a nedá, abyste od pravdy Jeho zbloudili, od níž mnozí ze strachu nebezpečenství odpadli, obávající se více člověka bídného než Boha všemohoucího, jenž usmrtiti i oživiti, zničiti i spasiti může, a své věrné v rozličných a těžkých nebezpečenstvích zachrániti a dáti jim za malé a cvilkové soužení věčný život radosti nevyslovitelné.“


Publikováno: 08.08.2013 15:55
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba se vzpomínkou na patriarchy - červen 2013

„Služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohými, vejdi a raduj se u svého Pána.“ Mt 25,21


Publikováno: 08.08.2013 15:45
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba na hoře Radhošť při cyrilometodějské pouti - červen 2013

„Kdo vystoupí na Hospodinovu horu? A kdo stanout smí na jeho svatém místě?“ Ž 24,3


Publikováno: 02.07.2013 10:53
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba při 60. výročí sboru v Troubelicích - červen 2013

„Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se.“ Sk 2,42


Publikováno: 02.07.2013 10:52
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba k zahájení poutě na Sázavě - červen 2013

„Pějte žalmy k slávě jeho jména, jeho chválu šiřte chvalozpěvem.“ Ž 66,2  


Publikováno: 02.07.2013 10:51
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Úvodní modlitba při bohoslužbě k 40. výročí Leuenberské konkordie - červen 2013

„… jsme my mnozí jedno tělo…“ 1 K 10,17  


Publikováno: 02.07.2013 10:50
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Prosba o sedm darů Ducha svatého - květen 2013

„Bůh udílí svého Ducha v plnosti.“ J 3,34  


Publikováno: 21.05.2013 11:35
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Přímluvné modlitby na vikariátní konferenci olomoucké diecéze - květen 2013


Publikováno: 21.05.2013 11:33
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba se vzpomínkou na oběti z řad železničářů v 2. světové válce - květen 2013


Publikováno: 21.05.2013 11:32
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba při zahájení katechetické konference - duben 2013

„Jděte … získávejte mi učedníky … a učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal.“ Mt 28,19-20


Publikováno: 16.04.2013 11:25
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba na začátku adventu liturgického roku 2012 – 2013

„Buďte bdělí a proste v každý čas.“ L 21,36 - prosinec 2012


Publikováno: 14.12.2012 14:28
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba za českou zemi - říjen 2012


Publikováno: 30.10.2012 15:14
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba na setkání mládeže v Olomouci - říjen 2012

„Já jsem světlo světa, kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života." J 8,12


Publikováno: 30.10.2012 15:13
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba k 60. výročí sboru ve Starém Brně - říjen 2012

„Moudrostí se dům buduje, rozumností se zajišťuje.“ Př 24,3


Publikováno: 30.10.2012 15:11
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba při znovuotevření sboru Cyrila a Metoděje v Rousínově - červenec 2012

„…když jsme vám přinesli Boží evangelium. Vy i Bůh jste svědky, jak jsme se k vám věřícím zbožně, spravedlivě a bezúhonně chovali.“ 1 Te 2,9-10


Publikováno: 10.07.2012 10:34
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba na začátku pouti na Sázavu - červen 2012

„Pějte žalmy k slávě jeho jména, jeho chválu šiřte chvalozpěvem.“  Ž 66,2


Publikováno: 03.07.2012 09:51
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba ke svátku Jana Křtitele - červen 2012

„On musí růst, já však se menšit.“ Jan 3,30  


Publikováno: 28.06.2012 16:28
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba s připomenutím patriarchy dr. Karla Farského - červen 2012

„Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život, a následujte je ve víře! Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky.“ Žd 13,7 - 8

 


Publikováno: 28.06.2012 16:26
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba při biskupské ordinaci - květen 2012

Podle Agendy dr. K. Farského


Publikováno: 23.05.2012 13:38
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Kající modlitba - květen 2012


Publikováno: 23.05.2012 13:36
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba u příležitosti 75. výročí znovuotevření sboru Jana Amose Komenského v Kostelci nad Orlicí - květen 2012

Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm. 1 Janův 4,16  


Publikováno: 18.05.2012 11:30
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba při ekumenické bohoslužbě - květen 2012

„Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil.“ Ga 3,29  


Publikováno: 18.05.2012 11:29
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba při umístění nové kazatelny - duben 2012

„Ježíš se posadil a z lodi učil zástupy.“  L 5,3


Publikováno: 10.05.2012 16:08
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba při umístění kříže - duben 2012

„Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží.“ 1 K 1,18


Publikováno: 10.05.2012 16:07
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba s poděkováním za víru, lásku a naději J. A. Komenského - březen 2012

„Pevná věž je jméno Hospodinovo.“ Př 16,10


Publikováno: 16.03.2012 13:05
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba s poděkováním za dílo Jana Blahoslava - březen 2012

„Věčně, Hospodine, stojí pevně v nebesích tvé slovo.“ Ž 119,89  


Publikováno: 16.03.2012 13:02
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba za český stát - březen 2012

Zachraň svůj lid a žehnej dědictví svému, buď mu pastýřem a nes jej na ramenou věčně! Žalm 28,9  


Publikováno: 16.03.2012 13:01
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba za předávání víry - únor 2012

Proto neochabujte, ale vezměte si za vzor ty, kdo pro víru a trpělivost mají podíl na zaslíbení. Žd 6,12


Publikováno: 01.03.2012 16:23
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba s připomenutím trpělivé víry Václava Mikuleckého - leden 2012

„Neboť vám je z milosti dáno netoliko v Krista věřit, ale pro něho i trpět.“ Fp 1,29 


Publikováno: 26.01.2012 11:29
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba u příležitosti 90. narozenin bratra faráře Rudolfa Němce - leden 2012

„Pojďte se mnou a učiním z vás rybáře lidí.“ Mk 1, 17


Publikováno: 26.01.2012 11:27
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba na zahájení konference o Liturgii - leden 2012

„Ale přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili.“ J 4,23


Publikováno: 23.01.2012 10:40
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba při rozloučení se sestrou farářkou Libuší Skořepovou - leden 2012


Publikováno: 23.01.2012 10:35
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba se vzpomínkou na Václava Havla - leden 2012

Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm. 1 J 4,16 


Publikováno: 03.01.2012 13:44
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Děkovná modlitba za zvony Cyrila a Metoděje, knížete Václava a biskupa Vojtěcha - listopad 2011

„Dobrořečte, národy, našemu Bohu, zvučně rozhlašujte jeho chválu." Ž 66,8


Publikováno: 15.11.2011 10:20
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba v Domě Bible - říjen 2011

„Kam tvá slova proniknou, tam vzchází světlo.“ Ž 119,130


Publikováno: 04.11.2011 10:49
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba při znovuotevření Sboru Knížete míru v Lipníku nad Bečvou - říjen 2011

„Jak jsem si tvůj Zákon zamiloval! Každý den o něm přemýšlím.“ Žalm 119,97


Publikováno: 04.11.2011 10:47
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba za dárce i obdarované - říjen 2011

„Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste uměli být spokojeni s tím, co máte, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo.“ 2K 9,8


Publikováno: 18.10.2011 13:16
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba k 70. výročí sochaře Františka Bílka - říjen 2011

„Nikdo nevstoupil na nebesa, leč ten, který sestoupil z nebes, Syn člověka.“  J 3,13


Publikováno: 07.10.2011 10:06
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba k výročí Jana Žižky z Trocnova – říjen 2011

„Podal jsi mi štít své spásy, tvoje pravice mě podepírá, tvá mírnost mé sily rozmnožila.“ Ž 18,36


Publikováno: 07.10.2011 10:04
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba na setkání mládeže v Brně - říjen 2011

„Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti.“ Jan 15,5


Publikováno: 07.10.2011 10:01
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba s poděkováním za Husův sbor ve Vlašimi - září 2011

„Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ Mt 18,20


Publikováno: 07.09.2011 11:10
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba za vlast a za ty, kteří ji chrání

Štítem je mi Bůh, on zachranuje ty, kdo mají přímé srdce. žalm 7,11 - říjen 2010


Publikováno: 07.09.2011 10:59
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba ke svátku Mistra Jana Husa - Husinec - červenec 2011

„Dej mi rozum a budu tvůj Zákon zachovávat, budu se ho držet celým srdcem.“ Ž 119,36


Publikováno: 08.08.2011 14:41
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba k pouti na Sázavu - červen 2011

„Panovníku, chci ti mezi lidmi vzdávat chválu, mezi národy ti budu zpívat žalmy; vždyť tvé milosrdenství až k nebi sahá, až do mraků, tvoje věrnost. Povznes se až nad nebesa, Bože, a nad celou zemí, ať je tvoje sláva“ Žalm 57, 10 -12


Publikováno: 08.08.2011 14:34
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba s připomenutím patriarchů CČSH - červen 2011

„Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch; rozdílné služby, ale tentýž Pán; a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech.“ 1 K 12,4 - 6 


Publikováno: 14.06.2011 15:43
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba s poděkováním za dr. Karla Farského a jeho duchovní obdarování - červen 2011

„Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu.“ 1 K 12,7


Publikováno: 14.06.2011 15:41
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba u památníku Jana Palacha ve Vevey - květen 2011

Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Jan 15,13  


Publikováno: 26.05.2011 11:09
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba na Květnou neděli - duben 2011

Když velekněží a zákoníci viděli jeho udivující činy i děti volající v chrámě "Hosanna Synu Davidovu", rozhněvali se a řekli mu: "Slyšíš, co to říkají?" Ježíš jim odpověděl: "Ovšem! Nikdy jste nečetli: `Z úst nemluvňátek a kojenců připravil sis chválu´?" Mt 21,15-16  


Publikováno: 02.05.2011 11:31
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba při bohoslužbě na pražském diecézním shromáždění - duben 2011

Vy však jste `rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu´, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. 1 Pt 2,9  


Publikováno: 02.05.2011 11:25
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Děkovná modlitba za zvony označené jmény Husa a Komenského - duben 2011

Haleluja. Chvalte Hospodina z nebes, chvalte ho ve výšinách! Žalm 148,1


Publikováno: 12.04.2011 10:15
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba u příležitosti 70. výročí náboženské obce v Praze - Spořilově - březen 2011

„Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti.“ 1. list Petrùv 4,10


Publikováno: 05.04.2011 14:53
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba při rozloučení se sestrou farářkou Naděždou Brázdilovou - leden 2011

Žalm 86,6-7.12-13.17
Publikováno: 01.03.2011 16:37
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba k začátku nového roku 2011

„Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.“ Ř 12,21
Publikováno: 04.01.2011 09:24
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba při bohoslužbě k 60. výročí brněnské diecéze CČSH

„Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný.“ Žd 10,23
Publikováno: 10.12.2010 10:48
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba s připomenutím Petra Chelčického - září 2010

„Jak jsem si tvůj Zákon zamiloval! Každý den o něm přemýšlím.“ Žalm 119,97
Publikováno: 06.09.2010 07:35
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Modlitba ke svátku Cyrila a Metoděje - červenec 2010


Publikováno: 09.07.2010 12:03
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba s prosbou za růst církve - červen 2010

„A tak církev v celém Judsku, Galileji a Samaří měla klid, vnitřně i navenek rostla, žila v bázni Páně a vzrůstala počtem, protože ji Duch svatý posiloval.“ Sk 9,31
Publikováno: 09.07.2010 12:00
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitby ke svátku Mistra Jana Husa - červenec 2010


Publikováno: 09.07.2010 11:58
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba k zahájení pouti na Sázavu - červenec 2010

„Blaze těm, kteří se vydávají na pouť.“ Ž 84,6
Publikováno: 09.07.2010 11:55
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba při děkovné bohoslužbě za dar kněžství - červen 2010

„Dobrořečte Hospodinu, všichni Hospodinovi služebníci.“ 134,2
Publikováno: 09.07.2010 11:49
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba při předání kalicha, nádob na víno a vodu a misky na bohoslužebný chléb - Blansko, květen 2010

„Kalich mi po okraj plníš.“ Žalm 23,5
Publikováno: 14.06.2010 12:09
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba s připomenutím víry Karla Farského

„Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou.“ Ž 19,2
Publikováno: 14.06.2010 11:58
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Závěrečná modlitba při synodní bohoslužbě - květen 2010

„Protože je jeden chléb, jsme my mnozí jedno tělo, neboť máme podíl na jednom chlebu." 1 K 10,17
Publikováno: 14.06.2010 11:54
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba při instalaci obrazů s biblickými náměty ve sboru ve Vyškově

„Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.“ Mt 5,8
Publikováno: 14.06.2010 11:43
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba v Husově rodišti - květen 2010


Publikováno: 14.06.2010 11:06
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba s poděkováním za vinohradský Husův sbor


Publikováno: 12.05.2010 12:59
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Meditace o Kristově bolesti a ranách

„Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.“ Iz 53,5
Publikováno: 22.04.2010 14:04
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Modlitba ke 160. výročí narození T.G.M. - Čejkovice, březen 2010

„Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou silou a celou svou myslí a miluj bližního svého jako sám sebe.“ Mt 22,37-39
Publikováno: 18.03.2010 13:37
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Modlitba k 160. výročí narození T. G. M. v Parlamentu ČR

„Bůh dal lidem do srdcí touhu po věčnosti, jenže člověk nevystihne začátek ani konec díla, jež Bůh koná.“ Kaz 3,11
Publikováno: 18.03.2010 13:35
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Modlitba za Církev československou husitskou v čase 90. výročí - leden 2010


Publikováno: 28.01.2010 14:43
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Vánoční modlitba - prosinec 2009

„Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí.“ J 1,16
Publikováno: 28.01.2010 14:42
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Modlitba s poděkováním za zvon - prosinec 2009

„Kdybych jazyky lidskými i andělskými mluvil, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.“ 1 K 13,1
Publikováno: 28.01.2010 14:41
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Modlitba při výročí Husova sboru v Brně na Botanické - říjen 2009

„Tímto Božím domem jsme my, pokud si až do konce zachováme smělou jistotu a radostnou naději.“ Žd 3,6
Publikováno: 09.10.2009 11:22
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Modlitba s poděkováním za úrodu - říjen 2009

Země vydala své plody, Bůh nám žehná, Bůh náš. Žalm 67,7
Publikováno: 09.10.2009 11:20
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Modlitba s poděkováním za Sbor kněze Ambrože

„Blaze tomu, koho vyvolíš a přijmeš, aby směl pobývat ve tvých nádvořích. Tam se budeme sytit dary tvého domu, tvého svatého chrámu.“ Žalm 65,5
Publikováno: 22.09.2009 13:22
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Modlitba na teologické konferenci - září 2009

„Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy.“ (Ř 12,4)
Publikováno: 22.09.2009 13:21
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Modlitba u hrobu prezidenta Edvarda Beneše

V Sezimově Ústí dne 3. 9. 2009
Publikováno: 22.09.2009 13:16
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Modlitba k památce zesnulých a nenarozených

„V jeho ruce je život všeho, co žije, duch každého lidského tvora.“ Jb 12,10
Publikováno: 04.11.2008 09:18
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Modlitba s poděkováním za Husův sbor v Praze – Dejvicích

„Chvalte Boha, v jeho svatyni, chvalte ho i na obloze, jíž sklenul svou mocí.“ Ž 150,1
Publikováno: 21.10.2008 14:28
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Modlitba u Žižkova pomníku v Sudoměři


Publikováno: 17.10.2008 12:26
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Modlitba u příležitosti 70. výročí sboru v Semilech

„Tu se vydali na cestu představitelé judských a benjamínských rodů, kněží a levité, všichni, jejichž ducha probudil Bůh, aby stavěli Hospodinův dům v Jeruzalémě. “ Ezd 1,5
Publikováno: 03.10.2008 11:31
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Modlitba na zahájení konference o budoucnosti církve

„Ať nás všichni pokládají za služebníky Kristovy a správce Božích tajemství. Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným.“ 1 K 4,1-2
Publikováno: 16.09.2008 11:17
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Modlitba se vzpomínkou na prezidenta Edvarda Beneše


Publikováno: 09.09.2008 11:18
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Modlitba s poděkováním za sbor

Horažďovice – červenec 2008
Publikováno: 30.07.2008 09:43
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Modlitba při vnášení Písma svatého při otevření kaple

Žatec - červen 2008
Publikováno: 30.07.2008 09:42
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Modlitba s doznáním nehodnosti před přijímáním svátosti večeře Páně

Červen 2008 – synoda pražské diecéze – Čelákovice
Publikováno: 30.07.2008 09:41
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Meditace o lidské řeči a Božím slově


Publikováno: 26.05.2008 14:07
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Modlitba na neděli Boží Trojice


Publikováno: 23.05.2008 15:44
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Modlitba při pietním aktu na Masarykově nádraží v Praze

květen 2008
Publikováno: 19.05.2008 09:52
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Modlitba za učitele a žáky


Publikováno: 17.04.2008 11:01
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Modlitba s připomenutím mistra Jana Husa


Publikováno: 17.04.2008 10:59
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Modlitba na Hod Boží velikonoční


Publikováno: 02.04.2008 13:20
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Meditace k Velkému pátku nad slovy 69. žalmu


Publikováno: 02.04.2008 13:19
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Modlitba na Zelený čtvrtek


Publikováno: 02.04.2008 13:18
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Modlitba na Květnou neděli 2008


Publikováno: 02.04.2008 13:16
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Meditace s připomenutím trpících pro spravedlnost


Publikováno: 24.02.2008 21:34
Vložil(a): Tomáš Butta / Helena Bastlová

Sněmovní modlitba


Publikováno: 19.02.2008 12:33
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Přímluvné modlitby k 88. výročí naší církve


Publikováno: 06.01.2008 21:46
Vložil(a): Tomáš Butta / Helena Bastlová

Modlitba na počátku roku 2008


Publikováno: 31.12.2007 23:37
Vložil(a): Tomáš Butta / Helena Bastlová

Vánoční modlitba


Publikováno: 28.12.2007 11:05
Vložil(a): Tomáš Butta / Helena Bastlová

Adventní modlitba


Publikováno: 28.12.2007 11:02
Vložil(a): Tomáš Butta / Helena Bastlová

Meditace o soudu, smrti a věčném životě


Publikováno: 07.11.2007 08:30
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Modlitba při výročí Chrámu Spasitele

Hovorany - říjen 2007
Publikováno: 07.11.2007 08:29
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Modlitba k výročí našeho státu při bohoslužbě s mezinárodní účastí

„Národy budou žít v jeho světle, králové světa mu odevzdají svou slávu a čest.“ Zj 21,24
Publikováno: 07.11.2007 08:28
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Modlitba na zahájení akademického roku


Publikováno: 08.10.2007 17:46
Vložil(a): Tomáš Butta / Helena Bastlová

Modlitba při bohoslužbě k 60. výročí svěcení žen na duchovní CČSH


Publikováno: 03.10.2007 10:38
Vložil(a): Tomáš Butta / Helena Bastlová

Modlitba ke svátku mistra Jana Husa


Publikováno: 10.07.2007 12:01
Vložil(a): Tomáš Butta / Ivo Vacík

Modlitba s poděkováním za cyrilometodějský odkaz


Publikováno: 10.07.2007 11:58
Vložil(a): Tomáš Butta / Ivo Vacík

Modlitba s připomenutím výročí bitvy u Zborova


Publikováno: 03.07.2007 15:52
Vložil(a): Tomáš Butta - červen 2007 / Ivo Vacík

Modlitba se vzpomínkou na dr. Miladu Horákovou


Publikováno: 28.06.2007 12:54
Vložil(a): Tomáš Butta / Ivo Vacík

Modlitba na synodě brněnské diecéze


Publikováno: 20.06.2007 08:34
Vložil(a): Tomáš Butta / Ivo Vacík

Svatodušní modlitba


Publikováno: 31.05.2007 09:50
Vložil(a): Tomáš Butta / Ivo Vacík

Děkovná modlitba při výročí kostela v Blansku


Publikováno: 31.05.2007 09:48
Vložil(a): Tomáš Butta / Ivo Vacík

Modlitba u příležitosti zahájení přístavby Husova sboru v Čelákovicích


Publikováno: 07.05.2007 13:53
Vložil(a): Tomáš Butta patriarcha / Ivo Vacík

Velikonoční modlitba pod křížem


Publikováno: 16.04.2007 17:14
Vložil(a): Tomáš Butta patriarcha / Ivo Vacík

Modlitba před Velikonocemi

J 12,1-8 Modlitba šest dní před Velikonocemi
Publikováno: 16.04.2007 17:10
Vložil(a): Tomáš Butta patriarcha / Ivo Vacík

Postní modlitba

Postní kající modlitba ke čtení Desatera Ex 20,1-17.20
Publikováno: 16.04.2007 17:07
Vložil(a): Tomáš Butta patriarcha / Ivo Vacík

Modlitba se vzpomínkou na druhého patriarchu G. A. Procházku


Publikováno: 15.03.2007 15:17
Vložil(a): Ivo Vacík

Modlitba s připomenutím života a díla T. G. Masaryka


Publikováno: 15.03.2007 15:05
Vložil(a): Tomáš Butta / Ivo Vacík

Modlitba na sněmu 23. 9. 2006


Publikováno: 01.03.2007 10:46
Vložil(a): Ivo Vacík

Modlitba za církev


Publikováno: 01.03.2007 10:44
Vložil(a): Ivo Vacík

Modlitba k ustanovení do služby patriarchy


Publikováno: 01.03.2007 10:43
Vložil(a): Ivo Vacík

Modlitba za vlast k 28. říjnu


Publikováno: 01.03.2007 10:34
Vložil(a): Ivo Vacík

Modlitba za učitele a studenty teologické fakulty


Publikováno: 01.03.2007 10:30
Vložil(a): Ivo Vacík

Modlitba

Modlitba - s poděkováním za obnovu varhan
Publikováno: 01.03.2007 10:28
Vložil(a): Ivo Vacík

Adventní modlitba


Publikováno: 01.03.2007 10:25
Vložil(a): Ivo Vacík

Vánoční modlitba


Publikováno: 01.03.2007 10:19
Vložil(a): Ivo Vacík

Modlitba za Církev československou husitskou


Publikováno: 01.03.2007 10:17
Vložil(a): Ivo Vacík

Modlitba za věrohodnější svědectví


Publikováno: 20.02.2007 15:54
Vložil(a): Ivo Vacík

Modlitba pro ekumenickou novoroční bohoslužbu 2007

01.03.2007
Publikováno: 21.01.2007 10:53
Vložil(a): Tomáš Butta / Administrátor

Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus