WebArchiv - archiv českého webu
Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Marie Jandová, Th.D.
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz[M]

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz[M]

Patriarcha

ThDr. Tomáš Butta

VIII. patriarcha Církve československé husitské

 

Tomáš Butta se narodil 12. června 1958 v Praze. Po absolvování Husovy československé bohoslovecké fakulty v Praze byl v roce 1984 vysvěcen na kněze Církve československé husitské. Stal se farářem v královéhradecké diecézi a působil jako farář v náboženských obcích Semily v letech 1984-1990 a Turnov v letech 1990-1993 a v dalších náboženských obcích Bozkov, Vysoké nad Jizerou, Jenišovice a Přepeře. V letech 1990-1993 vyučoval současně náboženství na základních školách a střední škole v Turnově. V roce 1993 se stal ředitelem a spirituálem Husitské teologické koleje v Praze 3 – Žižkově. Působil též jako duchovní v náboženské obci v Praze – Horních Počernicích. V letech 1993-1997 absolvoval postgraduální studium na Husitské teologické fakultě UK. V roce 1997 získal doktorát teologie. Od roku 1997 do roku 2006 působil jako farář v náboženské obci v Praze 2 – Nové Město a od roku 2000 též jako odborný asistent na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy na katedře praktické teologie se zaměřením na obory homiletiku, katechetiku a poimeniku. V letech 1990-1999 byl členem liturgické komise. V roce 1999 byl zvolen generálním tajemníkem VIII. sněmu Církve československé husitské.

Na volebním sněmu 23. září 2006 byl zvolen VIII. patriarchou Církve československé husitské. Potřebný počet hlasů získal již v prvním kole.

Dne 28. září 2006 v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze přijal biskupskou ordinaci a byl instalován do služby patriarchy.

Dne 22. 1. 2007 podepsal za CČSH Chartu oecumenicu. Za CČSH byl členem církevní komise při přípravě Zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a spolupodepsal dne 22. 2. 2013 smlouvu o vypořádání mezi CČSH a Českou republikou.

V roce 2013 byl dne 21. září na volebním sněmu zvolen na další sedmileté funkční období patriarchou CČSH a dne 28. září instalován při bohoslužbě v chrámu sv. Mikuláše v Praze na Staroměstském náměstí.

V letech 2011-2015 byl členem Ekumenické komise pro Husovo jubileum 2015. Aktivně se podílel na Husovských slavnostech 2015 organizovaných společně s Českobratrskou církví evangelickou v Praze, obnově Památníku v Husinci a na dalších akcích spojených s 600. výročím upálení českého reformátora M. Jana Husa. V roce 2015 se účastnil poutě do Říma spojené s bohoslužbou smíření a návštěvou papeže Františka.

V roce 2017 se stal předsedou Koordinačního týmu pro 100. výročí CČSH.

Vyučuje na Husově institutu teologických studií v Praze – katechetiku, homiletiku a praktický liturgický projev.

Ve svém programu při nastoupení do služby patriarchy v roce 2006 vyjádřil tyto priority a důrazy:

 • Znovuobjevování hloubky liturgie jako radosti ze slova života, společné modlitby a daru Kristovy večeře,
 • Teologickou práci jako dialogické hledání pravdy evangelia,
 • Katechezi a křesťanské vzdělávání,
 • Zakoušení církve jako společenství založené na upřímných osobních vztazích,
 • Umožnění dětem a mládeži nacházet své místo v církvi,
 • Rozvíjení aktivit kulturních, výchovných a diakonických,
 • Přiblížení a aktualizace náboženského dědictví české reformace.

Ze své funkce patriarchy je:

 • předsedou sněmu,
 • předsedou Ústřední rady CČSH v České republice,
 • předsedou církevní zkušební komise,
 • předsedou Správní rady bohoslovecké koleje dr. Karla Farského,
 • členem Vědecké rady Husitské teologické fakulty UK,
 • členem Řídícího výboru ERC,
 • členem církevní komise a dalších orgánů.

Je autorem publikací, odborných prací a řady článků s církevní a historickou tématikou, písní i biblických dramatizací pro děti a mládež. Podílel se na vydání dokumentů VIII. sněmu CČSH, třídílné Agendy CČSH – obřadní příručky, bohoslužebných knih a dalších liturgických a pastoračních textů. Editoval několik kolektivních monografií a sborníků.

 

Z bibliografie

 

 • Z Jeruzaléma až na sám konec země. Katechetické přípravy ke knize Skutky apoštolů. Edice pastoračních a katechetických materiálů Církve československé husitské. Praha 2002, 72 s. ISBN 80-7000-948-9

 • Slovo víry Zdeňka Trtíka. Sborník z kolokvia věnovaného prof. ThDr. Zdeňku Trtíkovi. vyd. Náboženská obec Praha 1 – Staré Město. Praha 2003 ISBN 80-7000-997-7

 • Kostel sv. Václava Na Zderaze, prostor pro evangelium a umění. Sborník k 75. výročí znovuotevření kostela sv. Václava Na Zderaze Církví československou husitskou. Praha 2004, 70 s. ISBN 80-7000-744-3    80-86788-17-2

 • Na cestě s Ježíšem. Katechetické přípravy k Novému zákonu – výběr ze svědectví evangelistů. Praha 2004, 109 s. ISBN 80-7000-864-4

 • Formy výchovné činnosti církve se zaměřením na CČSH. In: Liguš, J. a kol.: Náboženská výchova & výuka. Brno 2005, s. 120-143. ISBN 80-86263-59-2

 • Uvedení do bohoslužebné teorie a praxe v Církvi československé husitské. Prakticko-teologický výklad Liturgie podle patriarchy Karla Farského. Praha Karolinum 2005, 101 s. ISBN 80-246-1078-7

 • O svátostech-výklad. In: Obřadní příručka CČSH – Agenda. První část. Praha 2006, s. 9-24. ISBN 80-7000-054-6

 • Putování s Abrahamem. Dramatizace s písněmi na biblické náměty. Praha 2008, 134 s. ISBN 978-80-7000-020-5

 • Znovuobjevování daru Liturgie. Vydalo tiskové středisko při DR CČSH Brno 2007

 • Zrod, cesta a poslání Církve československé husitské. Přednáška k 90. výročí CČSH, Brno 2010

 • 90 let Církve československé husitské. Kolektivní monografie, uspořádali Z. Kučera, T. Butta Praha 2010 ISBN 978-80-7000-047-2

 • Výklad 3. části Agendy Církve československé husitské. in: Obřady Církve československé husitské. Agenda – třetí část. Sněmovní centrum CČSH 2010, s. 3-20

 • Katalog Od Husa k dnešku. Výstava k 90. výročí Církve československé husitské. Katalog uspořádali Zdeněk Kučera a Tomáš Butta, CČSH 2010 ISBN 978-80-7000-055-7

 • Šlépěje Františka Bílka v Církvi československé husitské. K 70. výročí úmrtí. Církev československá husitská. Tomáš Butta, Martin Jindra. Praha 2011. ISBN 978-80-7000-064-9

 • Modlitby za církev a při různých příležitostech. Vyd. Církev československá husitská Praha 2012. ISBN 978-80-7000-071-7

 • Kapitoly z katechetiky. Nástin náboženské výchovy a vzdělávání. Vyd. Církev československá husitská, Blahoslav Praha 2012. ISBN 978-80-7000-076-2

 • Liturgie jako oslava Boha, sjednocení církve a poselství spásy světu. Uspořádali: Tomáš Butta, Zdeněk Kučera, Kristýna Mlýnková. Církev československá husitská. Praha 2012. ISBN 978-80-7000-070-0

 • Mistr Jan Hus v proměnách času a jeho poselství víry dnešku. Uspořádali Zdeněk Kučera, Tomáš Butta, Církev československá husitská. Praha 2012. ISBN 978-80-7000-081-6

 • Společně zvěstujeme Krista. Sbírka kázání k Ekumenickému lekcionáři řady A. Praha 2013. ISBN 978-80-7000-088-5

 • Staroslověnská bohoslužba a liturgie Farského. Vydala Církev československá husitská edice Blahoslav. Praha 2013. ISBN 978-80-7000-083-0

 • Víra, láska, naděje. Úvahy o třech duchovních darech. Praha 2014. ISBN 978-80-7000-088-5

 • Stůl Božího slova po celý rok. Sbírka kázání k Ekumenickému lekcionáři řady B. Praha 2014. ISBN 978-80-7000-088-5

 • VIII. sněm Církve československé husitské. Průběh, dokumenty, poselství. Uspořádal T. Butta, Praha 2014. ISBN 978-80-7000-103-5

 • Liguš, J.; Butta, T; Kolář P. a kol.: Homiletika. Kazatelství v kontextu tradice a přítomnosti. Studie z homiletiky. Vydáno pro Univerzitu Karlovu v Praze, Husitskou teologickou fakultou. Nakladatelství L. Marek 2014 ISBN 978-80-87127-69-8

 • Radost z nalezení ztraceného. Sbírka kázání k Ekumenickému lekcionáři řady C. Praha 2015. ISBN 978-80-7000-111-0

 • Seznámení s Mistrem Janem. Pohledy na českého reformátora Jana Husa a úryvky z jeho spisů. Církev československá husitská. Praha 2015. Druhé vydání. ISBN 978-80-7000-110-3

 • Praktický liturgický projev. Učební texty Husova institutu teologických studií. Praha 2015. ISBN 978-80904964-9-1

 • Náboženské vyučování v české reformaci. Příspěvek k dějinám a funkci katechismu. Praha 2016.

 • Šandera P.; Butta T.: Základní texty duchovního života. Výklad Vyznání víry, Desatera a Modlitby Páně. Blahoslav Praha 2016 ISBN 978-80-7000-126-4

 • Centrum Mistra Jana Husa v Husinci. Historie-obnova-odkaz.  Editoři Tomáš Butta, Bohdan Kaňák. Vydala Církev československá husitská v edici Blahoslav. Praha 2017. ISBN 978-80-7000-125-7

 • Karel Farský. Sborník věnovaný 90. výročí modernistického kněze, učitele a patriarchy Církve československé husitské. Uspořádali Tomáš Butta, Jiří Vaníček. Církev československá husitská v edici Blahoslav. Praha 2017. ISBN 978-80-7000-135-6

 • Pastorační péče v církvi. Vydala Církev československá husitská v edici Blahoslav. Praha 2017. ISBN 978-80-7000-137-0

 • Slovo k Husovu svátku. Vydala Náboženská obec CČSH Praha 2 – Nové Město. Praha 2017. ISBN 978-80-7000-132-5

 • Roubalová M., Kubíková J., Butta T. Žena v Bibli. Texty-výklady-kázání. Praha 2018. ISBN 978-80-7000-142-4

 • Kapitoly z katechetiky. Nástin náboženské výchovy a vzdělávání. 2. vydání. Praha 2018 ISBN 978-80-907173-0-5

 • Radová A., Butta T., Krajčiříková J. Vyprávíme a kreslíme biblické příběhy s dětmi. Obrázky-výklady-kvízy. Starý zákon. Praha 2018. ISBN 978-80-7000-145-5

 • Ve službě patriarchy Církve československé husitské: ohlédnutí - bibliografie - fotografie. Praha 2018. ISBN 978-80-7000-146-2.

 • Témata z duchovenské praxe. Vydání první. Praha: Církev československá husitská, 2018. 72 stran. Blahoslav. ISBN 978-80-7000-148-6.

 • Tomáš G. Masaryk a Církev československá husitská: k 100. výročí republiky. Vydání první. Praha: Církev československá husitská, 2018. 70 stran. Blahoslav. ISBN 978-80-7000-150-9.
 

 

 

Kázání

Sto let služby Bohu, sto let pomoci člověku

Kázání při bohoslužbě u příležitosti 100. výročí Církve československé husitské - Leden L. P. 2020


Publikováno: 22.01.2020 14:02
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

L 2,1-15 Betlém místem Boží přízně a narození Spasitele

Kázání na Půlnoční bohoslužbě – prosinec 2019 


Publikováno: 22.01.2020 13:59
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

2 Sa 7. kap. Boží zaslíbení nového domu a trvalého Kristova království

Adventní kázání – prosinec 2019


Publikováno: 22.01.2020 13:46
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

L 1,5-23 Proč ztratil kněz Zachariáš hlas

Adventní kázání – prosinec 2019 


Publikováno: 22.01.2020 13:45
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Př 4,1 – 15 Cesta moudrosti a stopy přímosti

Kázání ke Dni J. A. Komenského – listopad 2019


Publikováno: 25.11.2019 14:30
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Ž 140 Vést boj na straně práva a spravedlnosti

Kázání ke Dni válečných veteránů – listopad 2019


Publikováno: 25.11.2019 14:29
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Ž 30 Žalm při posvěcení Hospodinova domu

Kázání při bohoslužbě k 90. výročí Husova sboru v Brně na Botanické


Publikováno: 07.11.2019 11:59
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Mt 16,24-27 Kníže Václav a jeho charakteristika jako Ježíšova následovníka

Kázání na svátek sv. Václava a k 90. výročí kostela sv. Václava Na Zderaze v Praze 2 – Novém Městě – září 2019

Kniha Moudrosti 6,1-11; 1 Pt 2,21-24


Publikováno: 07.11.2019 11:57
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Ž 43,3-4 Sešli své světlo a svoji věrnost

Kázání k výročí Husova sboru v Holohlavech – Smiřicích – září 2019

1K 1,1-9; J 8,12-20a


Publikováno: 07.11.2019 11:55
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Ga 2,20 Nežiji již já, ale žije ve mně Kristus

16.06.2019

Kázání při bohoslužbě se vzpomínkou na bratra faráře Rudolfa Němce v Řevnicích - 16. 6. 2019 


Publikováno: 12.09.2019 15:26
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Slavení seslání Ducha a radost z hudby

10.06.2019

Kázání při svatodušní bohoslužbě s připomínkou bratra patriarchy Josefa Špaka u příležitosti nedožitých 90. narozenin - 10. června 2019 v kostele sv. Mikuláše


Publikováno: 12.09.2019 15:22
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

1K 9,13-23 Všechno dělám pro evangelium

27.04.2019

Kázání při bohoslužbě na diecézním shromáždění v Brně - 27. 4. 2019


Publikováno: 12.09.2019 15:19
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Sk 16,9-15 Mít otevřené srdce pro evangelium a otevřený kostel pro druhé

26.05.2019

Kázání u příležitosti 90. výročí kostela M. Jana Husa v České Lípě – 26. květen 2019  


Publikováno: 12.09.2019 15:17
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Za 4,1-10 Dílo malých začátků, ale přesto dílo Ducha

18.05.2019

Kázání na diecézním shromáždění pražské diecéze dne 18. 5. 2019 v Husově sboru v Praze na Vinohradech

Ef 2,20-22; Mt 13,31-32


Publikováno: 12.09.2019 15:13
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Dt 26,1-11 Vyznání víry Izraele a křesťanů

10.03.2019

Kázání na 1. postní neděli – 10. březen 2019


Publikováno: 12.09.2019 15:08
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Jr 17,10 Bůh vidí do našeho srdce a zná naši cestu

10.03.2019

Postní kázání – březen 2019


Publikováno: 12.09.2019 15:04
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Jr 17,5-10 Dva Jeremjášovy obrazy prokletí a požehnání

15.02.2019

Kázání na kolínském vikariátu konaném v NO Praha-Karlín 15. února 2019


Publikováno: 01.03.2019 15:04
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Jr 1,4-10 Povolání proroka Jeremjáše a jeho zdráhání

03.02.2019

Kázání v Kostelci nad Orlicí 3. února 2019


Publikováno: 01.03.2019 15:01
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

1 Tm 3,16 Starokřesťanský vánoční hymnus o vtělení, hlásání a oslavení Krista

Vánoční kázání – prosinec 2018


Publikováno: 01.03.2019 14:56
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Ř 13,11-14 Boží světlo se k nám přibližuje

03.12.2018

Adventní kázání na ÚÚR 3. prosince 2018

 


Publikováno: 01.03.2019 14:54
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Da 7,9-10.13-14 Pohled k Božímu království podle knihy Daniel

24.11.2018

Kázání na církevním zastupitelstvu 24. listopadu 2018


Publikováno: 01.03.2019 14:52
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Žd 12,5-11 Tři rozdíly mezi Boží a lidskou výchovou

12.11.2018

Kázání na setkání metodiků 12. listopadu 2018


Publikováno: 01.03.2019 14:48
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Ř 15,5-13 Oslava Boha všemi národy a výzva ke svornosti

28.10.2018

Kázání k 28. říjnu 2018 při rozhlasové bohoslužbě ve Sboru kněze Ambrože v Hradec Králové


Publikováno: 02.11.2018 14:26
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Ž 33,1-15; Ř 15,7-13; Mt 20,20-27 Evangelium určené všem národům

08.10.2018

Kázání při bohoslužbě na generální synodě duchovních CČSH v Husově sboru v Praze 6 dne 8. října L.P. 2018      


Publikováno: 02.11.2018 14:24
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Př 13,15-20 Na cestě k Boží moudrosti

03.10.2018

Kázání na začátku akademického roku při studenstské bohoslužbě v Husově sboru na Vinohradech dne 3. října 2018


Publikováno: 02.11.2018 14:19
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Mk 8,27-38 Za koho pokládáme Ježíše?

15.09.2018

Kázání při poutní bohoslužbě v Hodoníně ke 100 letům republiky a výročí úmrtí T. G. Masaryka dne 15. září 2018


Publikováno: 02.11.2018 14:16
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Ž 48, 9-15 Hora Sión, město Jeruzalém a Hospodinův chrám

23.09.2018

Kázání k 80. výročí Sboru dr. Karla Farského v Semilech dne 23. září 2018


Publikováno: 02.11.2018 14:12
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

L 21,37-38 Šest důvodů podle Jana Husa proč chodit do kostela

08.07.2018

Kázání k 90. výročí Husova sboru v Přepeřích dne 8. července 2018


Publikováno: 01.08.2018 11:51
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

1 Pt 2,11-17; 3,8-9 Být žáky Cyrila a Metoděje

23.06.2018

Kázání při poutní bohoslužbě na Sázavě 23. června 2018


Publikováno: 01.08.2018 11:48
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Ž 125 Nesetrvá žezlo zvůle na údělu spravedlivých

16.06.2018

Kázání na Církevním zastupitelstvu dne 16. června 2018


Publikováno: 01.08.2018 11:43
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Př 3,1-7 Poznávej ho na všech svých cestách

12.06.2018

Kázání na výročí patriarchů v Husově sboru v Praze-Dejvicích dne 12. června 2018


Publikováno: 01.08.2018 11:42
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Ef 4,11-13 Pět charismat pro pět funkcí k budování církve

21.05.2018

Svatodušní kázání na ÚÚR dne 21. května 2018 


Publikováno: 01.08.2018 11:39
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

1 J 1,1-2,2 Společenství s Kristem a mezi sebou navzájem

08.04.2018

Kázání 1. neděli po Velikonocích v Hovoranech a Čejkovicích – 8. duben 2018


Publikováno: 09.05.2018 10:04
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Mk 16,1-8 Vzkříšený Ježíš se dává poznat učedníkům v Galileji i Jeruzalémě

01.04.2018

Kázání na Hod Boží velikonoční v NO Praha 2-Nové Město a NO Rudná – 1. duben 2018


Publikováno: 09.05.2018 10:01
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Mk 14,51-52.63 Symbolika šatů v pašijovém příběhu

30.03.2018

Kázání na Velký pátek - 30. březen 2018


Publikováno: 09.05.2018 09:50
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Fp 2,5-11 Hymnus Květné neděle

25.03.2018

Kázání na Květnou neděli v Litomyšli a České Třebové – 25. březen 2018

 


Publikováno: 09.05.2018 09:45
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Ř 8,31-39 Ani výšiny ani hlubiny života nás od Kristovy lásky neodloučí

18.02.2018

Postní kázání – 18. únor 2018


Publikováno: 09.05.2018 09:41
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Kázání při pohřebním rozloučení se sestrou farářkou Dagmar Krmenčíkovou

08.02.2018

Ga 6,7b-10; L 10,25-28


Publikováno: 26.03.2018 15:33
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Sk 13,23 (16-26) Bůh naplňuje svůj slib narozením Ježíše

24.12.2017

Vánoční kázání – 24. 12. 2017


Publikováno: 26.03.2018 15:30
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Žd 10,5-10 Kristus přichází na svět, aby naplnil Boží vůli

24.12.2017

Kázání na 4. neděli adventní v Husově sboru v Praze-Vinohradech – 24. 12. 2017


Publikováno: 26.03.2018 15:28
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

1 Te 5,16-24 Čím máme naplňovat čas očekávání na příchod Pána

17.12.2017

Kázání na 3. neděli adventní v Husově sboru v Praze–Vršovicích - 17 .12. 2017


Publikováno: 26.03.2018 15:25
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

2 Pt 3,9 Bůh má s námi trpělivost

10.12.2017

Kázání na 2. neděli adventní – 10. 12. 2017


Publikováno: 26.03.2018 15:22
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

1 K 1,3-9 Pavlovo přání, díkůvzdání a povzbuzení

03.12.2017

Kázání na 1. neděli adventní – 3. 12. 2017

 


Publikováno: 26.03.2018 15:17
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Promluva k předání dalších pěti zvonů v Hradci Králové

17.11.2017

Ž 46; J 14,27; J 16,33

Promluva k předání dalších pěti zvonů ve Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové - 17. 11. 2017


Publikováno: 26.03.2018 15:13
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Ko 1,27b-29 Společné úkoly církve a osobní přístup apoštola

11.11.2017

Kázání na církevním zastupitelstvu - 11. 11. 2017


Publikováno: 26.03.2018 15:05
Vložil(a): Patriarcha Tomáš Butta / Oldřich Nováček

Iz 61,1-3; Ga 5,13-15 Svoboda nejdražším pozemským statkem člověka

27.10.2017

Kázání při ekumenické bohoslužbě k 100. výročí narození Pavla Tigrida dne 27. října 2017 v Semilech


Publikováno: 03.11.2017 11:29
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Mt 22,1-4 Nepřeslechnout pozvání na Boží hostinu

15.10.2017

Kázání v Husově sboru Praze-Dejvicích dne 15. 10. 2017


Publikováno: 03.11.2017 11:26
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Př 20,28 Milosrdenství a věrnost chrání krále

28.09.2017

Kázání ke svátku sv. Václava - pouť v Olomouci-Černovíře dne 28. 9. 2017


Publikováno: 03.11.2017 11:24
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

1K 11,17-26; 1K 14,23-26 Bohoslužba v pohledu apoštola Pavla

03.10.2017

Kázání na zahájení liturgického semináře v Brně dne 3. 10. 2017


Publikováno: 03.11.2017 11:19
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Ef 2,17-22 Patřit k Boží rodině a budovat duchovní dům na Kristu

06.08.2017

Kázání u příležitosti 90. výročí Husova sboru v Olomouci v Hodolanech – 6. 8. 2017


Publikováno: 27.09.2017 11:45
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Ex 36, 1-7 Více darů, než je potřeba

09.07.2017

2K 9,8-12; Mt 14,13-21 

Kázání k 90. výročí sboru v Červeném Kostelci - 9. 7. 2017


Publikováno: 01.08.2017 10:19
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Jr 15, 15-21 Husova radost ze slova, jeho samota a nepřemožitelnost

05.07.2017

Kázání k husovské pouti na Ostravici – 5. 7. 2017


Publikováno: 01.08.2017 10:17
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Fp 4,10-20 Pavlovo poděkování za dary Filipským

27.06.2017

Ž 23,1–3; Mt 19,23–30 

Kázání u příležitosti 90. narozenin bratra faráře a básníka Zdeňka Svobody ve Zlíně – 27. 6. 2017


Publikováno: 01.08.2017 10:13
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Ef 3,14-21 Farský nás vede k poznání Kristovy lásky

25.06.2017

Kázání k 90. výročí dr. K. Farského v Rudné u Prahy – 25. 6. 2017

 

 


Publikováno: 01.08.2017 10:10
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Ex 19,2-8a Trojí charakteristika Božího lidu

18.06.2017

Kázání k 70. výročí sboru CČSH v Sokolově a biřmování – 18. 6. 2017


Publikováno: 01.08.2017 10:07
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Ef 3,14-21 Farského svědectví odkazující k Božímu tajemství

11.06.2017

Rozhlasové kázání v Plzni dne 11. 6. 2017


Publikováno: 23.06.2017 15:04
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Mt 24,42-47 Služebník věrný a rozumný

17.06.2017

Kázání k 90. výročí smrti dr. Karla Farského - Škodějov - 17. 6. 2017


Publikováno: 20.06.2017 16:12
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

J 7,37-39 Duchovní pramen z nitra

03.06.2017

Kázání při svatodušní vigilii v Chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze dne 3. 6. 2017


Publikováno: 20.06.2017 16:09
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Ez 37,24-28 Ezechielovo zaslíbení jednoty, pokoje a Boží stálosti

30.05.2017

Kázání k 80. výročí Sboru krále Jiřího z Poděbrad v Poděbradech - 30. 5. 2017


Publikováno: 01.06.2017 15:14
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

1 Pt 3,13-22 Vydání počtu z křesťanské naděje

21.05.2017

Kázání v NO Ostrava-Zábřeh - 21. 5. 2017


Publikováno: 01.06.2017 15:06
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Sk 2,42-47 Pobývali svorně v chrámu a lámali po domech chléb

07.05.2017

Kázání při 80. výročí kostela v Kostelci nad Orlicí - 7. 5. 2017


Publikováno: 01.06.2017 15:04
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

2 K 6,3-7a Vytrvalost znakem Božích služebníků

05.05.2017

Kázání na teologické konferenci v Brně - 5. 5. 2017


Publikováno: 01.06.2017 15:02
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

1 Pt 1,3-9 Přes zármutek zkoušek k velikonoční radosti

23.04.2017

Kázání na 1. neděli po Velikonocích - 23. 4. 2017


Publikováno: 01.06.2017 15:00
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Mt 28,1-10 Vzkříšený Ježíš znovu shromažďuje učedníky a tvoří svou rodinu

16.04.2017

Velikonoční kázání v NO Rudná u Prahy - 16. 4. 2017


Publikováno: 01.06.2017 14:56
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

J 19,10b – 11 Ježíš vyslýchán Pilátem

14.04.2017

Kázání na Velký pátek v kostele sv. Václava v Praze 2 - na Zderaze - 14. 4. 2017


Publikováno: 01.06.2017 14:53
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Kaple znamením odkazujícím k živému Kristovu tělu

20.04.2017

Kázání při slavnostním poklepání základního kamene Lesní kaple Karla Farského ve Škodějově - 20. 4. 2017

 


Publikováno: 01.06.2017 14:49
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Ž 37,39 Promluva při rozloučení s bratrem farářem Mgr. Václavem Křesinou

10.04.2017

Kunčice pod Ondřejníkem - 10. 4. 2017 


Publikováno: 01.06.2017 14:45
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

J 4,35-38 Jiní pracovali, vy v jejich práci pokračujete

31.03.2017

Kázání pro studenty na HTF UK  - březen 2017


Publikováno: 01.06.2017 14:42
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Ř 4,1-5.13-17 Příklad Abrahamovy víry

13.03.2017

Kázání na 2. postní neděli na ÚÚR - 13. 3. 2017 


Publikováno: 03.04.2017 15:53
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Promluva a modlitba při rozloučení se sestrou Dagmar Drobílkovou

14.03.2017

Kostel sv. Václava Na zderaze v Praze 2 - Novém Městě - 14. 3. 2017


Publikováno: 03.04.2017 15:51
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Ř 5,12-19 Neposlušnost Adama a spravedlnost Ježíše Krista

05.03.2017

Kázání na 1. postní neděli v kostele sv. Václava v Praze na Zderaze - 5. 3. 2017


Publikováno: 03.04.2017 15:47
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

2 K 5,20b-6,2 Nyní je čas příhodný

01.03.2017

Kázání k zahájení postní doby v Husově sboru na Vinohradech - 1. 3 .2017


Publikováno: 03.04.2017 15:43
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

1 Tm 1,1-7 Cíl našeho vyučování

25.01.2017

Kázání při setkání metodiků výuky náboženství


Publikováno: 09.02.2017 15:16
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Ez 36,26 Novoroční úvaha 2017 o Lutherovi a Farském

02.01.2017

„A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha“


Publikováno: 03.01.2017 16:15
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

L 2,1-14 Nenápadný příchod Krále do dějin

24.12.2016

Kázání při půlnoční bohoslužbě v kostele sv. Václava v Praze 2 - 24. 12. 2017


Publikováno: 03.01.2017 15:59
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Kázání při diamantové svatbě

18.12.2016

Manželé Miroslav a Věra Fiedlerovi – 18. prosince 2016 – Ústí nad Labem


Publikováno: 03.01.2017 15:56
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Mt 24,36-44 Adventní procitnutí, bdělost a připravenost

30.11.2016

Kázání na 1. adventní neděli v kostele sv. Václava v Praze na Zderaze - 27. 11. 2016


Publikováno: 01.12.2016 11:15
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Mt 23,9-10 Promluva při předání a žehnání zvonů v Hradci Králové – listopad 2016

17.11.2016
Publikováno: 01.12.2016 11:10
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Sk 1,13-14 Svornost a vytrvalost – příklad prvotní církve

19.11.2016

Kázání na církevním zastupitelstvu - 19. 11. 2016


Publikováno: 01.12.2016 11:02
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Jk 4,13-15 Životní moudrost a úkol podle apoštola Jakuba

02.12.2016

Kázání k Památce zesnulých v Písku - 2. 11. 2016


Publikováno: 01.12.2016 10:58
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

1 Pa 23,25-32 Svatý chléb a kalich pro mnohé

23.10.2016

Kázání u příležitosti 80. výročí Sboru M. Jakoubka ze Stříbra v Příbrami  - 23. 10. 2016


Publikováno: 31.10.2016 17:00
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Ř 12,9 Bez přetvářky, proti zlu a v zápase o dobro

16.10.2016

Promluva k výročí Václava Havla - 80. nedožité narozeniny - 16. 10. 2016 v Praze-Dejvicích


Publikováno: 31.10.2016 16:50
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Jk 3,13-18 Moudrost a rozumnost ve studiu a životě

12.10.2016

Kázání na zahájení studentských bohoslužeb v Husově sboru Praze – Vinohradech - 12. říjen 2016


Publikováno: 31.10.2016 16:45
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Ga 5,13 - 16 Hřejivost solidarity z Ducha Božího

28.09.2016

Kázání při znovuotevření husitského kostela M. Jana Husa a M. Jeronýma Pražského v Mirovicích – 28. říjen 2016


Publikováno: 05.10.2016 15:34
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Ga 5,13 - 14 Pravé využití svobody ke službě Bohu a druhým

25.09.2016

Kázání na svátek knížete Václava v Rudné u Prahy – 25. září 2016


Publikováno: 05.10.2016 15:32
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Sk 20,24; 2 Tm 4,7 Promluva při rozloučení s bratrem Josefem Špakem

20.09.2016

Promluva při rozloučení s bratrem Josefem Špakem v chrámu sv. Mikuláše v Praze na Staroměstském náměstí – 20. září 2016


Publikováno: 05.10.2016 14:27
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

2 K 5,3-10 Ve všem se prokazovat jako Boží služebníci

18.09.2016

Kázání při bohoslužbě v NO Praha-Stašnice s poděkováním za život a službu VI. patriarchy Josefa Špaka – 18. září 2016

Ž 104,23-24.29-31.33-35; J 12,20-26


Publikováno: 05.10.2016 14:24
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Mt 11,28-30 Dotazovat se na Boha otců celým srdcem

11.09.2016

Kázání v Olomouci k 90. výročí Husova sboru – 11. září 2016

2 Pa 15,1-9; 2 Pa 15,10-15


Publikováno: 05.10.2016 14:19
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

L 9,62 Způsobilost pro Boží království

26.06.2016

Kázání při bohoslužbě v Troubelicích - 26. červen 2016


Publikováno: 04.07.2016 17:22
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Ř 12,3-8 Sedm charismat a služeb

18.06.2016

Kázání na církevním zastupitelstvu – 18. červen 2016


Publikováno: 04.07.2016 17:16
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Mt 17, 24-27 Chrám projevem vděčnosti a dobrovolnosti

11.06.2016

Kázání k 80. výročí Husova sboru v Čelákovicích - 11. červen 2016


Publikováno: 04.07.2016 17:14
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Mt 26,69-75 Jeronýmův příběh zapření a odváženého vyznání

29.05.2016

Kázání k 600. výročí mučednické smrti M. Jeronýma Pražského v kostela sv. Václava v Praze na Zderaze - 29. květen 2016


Publikováno: 30.05.2016 11:08
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Sk 2,32-47 Duch svatý a život církve

16.05.2016

Svatodušní kázání na ÚÚR - 16. květen 2016 


Publikováno: 17.05.2016 09:59
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Mt 13,44-46 Vládnout znamená sloužit Bohu (Dt 17,14-20, Zj 21,15-27)

08.05.2016

Kázání k výročí Karla IV. při bohoslužbě v NO Praha 6-Dejvice - 8. březen 2016 


Publikováno: 17.05.2016 09:47
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Tt 2,1-15 Zdravé učení, které buduje sbor

22.04.2016

Kázání na synodě plzeňské diecéze CČSH - 22. duben 2016


Publikováno: 09.05.2016 13:58
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Fp 3,7-8 Ztráta a zisk

16.03.2016

Kázání před Velikonocemi na vikariátní konferenci v Olomouci - 16. březen 2016


Publikováno: 09.05.2016 13:55
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

J 10,22-30 Víra poznávacím znakem Ježíšových ovcí

17.04.2016

Kázání v NO Turnov - 17. duben 2016


Publikováno: 09.05.2016 13:48
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Př 3,1-7 Komenského škola víry a vědění

16.04.2016

Kázání při bohoslužbě k J. A. K. u příležitosti 400. výročí jeho ordinace bratrským knězem - Zlín - 16. duben 2016


Publikováno: 09.05.2016 13:45
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

L 24,1-12 Kříž a prázdný hrob - dvě znamení Velikonoc

26.03.2016

Velikonoční kázání v NO Rudná u Prahy a NO Praha 6-Dejvice - 26. březen 2016


Publikováno: 31.03.2016 10:26
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

J 19,17 Ježíš nesl svůj kříž

25.03.2016

Kázání na Velký pátek v kostele sv. Václava v Praze 2-Na Zderaze - 25. 3. 2016


Publikováno: 31.03.2016 10:24
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Ž 140,2-3.7-1.12-14 Stát v zápase na správné straně (1 Pt 3,8 – 15, Mt 5,6.10)

06.03.2016

Kázání k výročí T. G. Masaryka a při vzpomínce na legionáře ve sboru CČSH v Praze 4-Spořilově - 6. březen 2016


Publikováno: 15.03.2016 15:47
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

1K 10,13 Boží věrnost ve zkouškách

28.02.2016

Kázání na 3. postní neděli v NO Praha 2-Nové Město - 28. únor 2016


Publikováno: 15.03.2016 15:30
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

1K 10,1-5.11-13 Starozákonní obrazy křtu a večeře Páně

24.02.2016

Kázání na studentské bohoslužbě v Praze 10-Vinohradech - 24. únor 2016


Publikováno: 15.03.2016 15:26
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Fp 3,17-4,1 Výzva k napodobování a síla příkladu

21.02.2016

Kázání na 2. postní neděli na vikariátě v Poděbradech - 21. únor 2016


Publikováno: 15.03.2016 15:23
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Ř 10, 8-13 Věřit srdcem, vyznávat ústy a životem

14.02.2016

Postní kázání v Praha 10 – Strašnicích - 14. únor 2016


Publikováno: 22.02.2016 08:41
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Ř 8,35-39 Ani smrt od Boží lásky neodloučí

16.01.2016

Promluva k výročí Jana Palacha v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí - 16. leden 2016


Publikováno: 19.01.2016 14:45
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

L 3,16-17.21-22 Křest, modlitba a Boží synovství

10.01.2016

Kázání na 1. něděli po Zjevení v kostele sv. Václava v Praze 2-Na Zderaze - 10. leden 2016 


Publikováno: 19.01.2016 14:41
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

L 2,15-21 Jméno nad každé jméno

04.01.2016

Kázání na začátku nového roku 2016 při pobožnosti na ÚÚR - 4. leden 2016


Publikováno: 19.01.2016 14:33
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

J 1,9-14 Zjevený a skrytý Kristus

25.12.2015

Vánoční kázání v Husově sboru v Praze 7-Holešovicích - 25. prosinec 2015


Publikováno: 19.01.2016 14:29
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Mi 5,1-4a Micheášovo proroctví o Betlému

20.12.2015

Kázání na 4. adventní neděli v NO Praze-Spořilově - 20. prosinec 2015


Publikováno: 19.01.2016 14:19
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Sof 3,14-20 Sofonjášova výzva k radosti a její tři důvody

13.12.2015

Kázání na 3. adventní neděli v Husově sboru v Praze 2 na Vinohradech - 13. prosinec 2015


Publikováno: 05.01.2016 13:35
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

L 1,5-25 Vyprávění o narození Jana Křtitele a Boží zaslíbení o něm (Mal 3,1-4; Fp 1,3-11)

06.12.2015

Kázání na 2. adventní neděli ve sboru v Praze 6-Dejvicích - 6. prosinec 2015


Publikováno: 07.12.2015 10:55
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

L 1,5-23 Zachariášova modlitba v chrámě (Mal 3,1-4; Fp 1,3-11)

05.12.2015

Kázání u sv. Mikuláše v Praze na Staroměstském náměstí - 5. prosinec 2015


Publikováno: 07.12.2015 10:48
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Jr 33,14-16 Jeremjášovo proroctví o Výhonku Boží spravedlnosti

30.11.2015

Adventní kázání na ÚÚR v Praze – 30. listopad 2015


Publikováno: 02.12.2015 10:30
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Zj 1,4b-8 Ten, který byl, je a přichází (Ž 84, J 14,1-7)

29.11.2015

Kázání na 1. adventní neděli v kostele sv. Václava v Praze Na Zderaze – 29. listopad 2015


Publikováno: 02.12.2015 10:04
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

L 11,46.52-53 Klíč poznání (Př 8,6-14, 1 Tm 4,14-16)

Kázání při zahajovacích studentských bohoslužbách v Husově sboru v Praze 10-Vinohradech – 7. říjen 2015


Publikováno: 23.11.2015 16:53
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Žd 4,14-16 Přístup k trůnu Boží milosti (Ž 84, J 14,1-7)

15.11.2015

Kázání u příležitosti 110. výročí kostela v Lovosicích – 15. listopad 2015


Publikováno: 23.11.2015 16:26
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

1 Te 4,13-18 Bůh nás přivádí k životu spolu s Ježíšem

01.11.2015

Kázání na Památku zesnulých – Rudná u Prahy – 1. listopad 2015


Publikováno: 10.11.2015 16:15
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Sk 11,19-30 Tři charakteristické rysy církve v Antiochii

25.10.2015

Kázání k 90. výročí Husova sboru v Brně - Králově Poli - 25. říjen 2015


Publikováno: 29.10.2015 10:12
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Ez 34,11-16 Pět úkolů pastýřů podle Ezechiela

14.09.2015

Kázání na výjezdovém zasedání Řídícího výboru ERC – září 2015


Publikováno: 08.10.2015 11:19
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Žd 3,4-6 Kristus je Pán nad celým domem církve

06.09.2015

Kázání k 90. výročí Sboru dr. K. Farského ve Vysokém nad Jizerou - září 2015


Publikováno: 08.10.2015 11:15
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Sk 13,13-23.36-39 Pavlovo kázání v synagóze a jeho povzbuzení k víře

05.09.2015

Ž 122,1-9, Mt 5,17-20

Kázání v Lipníku nad Bečvou – září 2015


Publikováno: 08.10.2015 11:10
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

1 Pt 4,12-19 Husův podíl na Kristově utrpení a jeho vytrvalost víry

04.07.2015

Kázání při poutní bohoslužbě v Kostnici - červenec 2015


Publikováno: 08.10.2015 11:03
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

L 21,12-15 Řeč i moudrost Betlémského kazatele

06.07.2015

Kázání v Betlémské kapli v Praze – červenec 2015


Publikováno: 08.10.2015 10:58
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

L 12,33-37 Odpuštění a smíření cestou k nevyčerpatelnému pokladu v nebi

20.06.2015

Kázání na 15. pouti na Sázavě - červen 2015


Publikováno: 08.10.2015 10:53
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

2 Tm 4,1-8 Naplňování Husova odkazu předáváním evangelia dnes

29.06.2015

Kázání na den apoštolů Petra a Pavla při otevření modlitebny v Husinci - červen 2015


Publikováno: 07.10.2015 17:08
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

1 Pt 4,19 Husova odevzdanost Kristu a jeho milosti

27.06.2015

Kázání na církevním zastupitelstvu - červen 2015


Publikováno: 07.10.2015 16:55
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Ř 10,12-17 Cesta k víře a její předpoklady

23.05.2015

Kázání při jáhenském svěcení - kostel sv. Václava na Zderaze - květen 2015


Publikováno: 07.10.2015 16:43
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

1 K 15,8-11 (1-11) Pavlovo svědectví o vzkříšeném Kristu

Sk 10,34-43; J 20,1-18

Velikonoční kázání – duben 2015


Publikováno: 20.04.2015 20:23
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

J 18,10 -11 Petrova horlivost bez duchovního poznání

Kázání na Velký pátek – duben 2015


Publikováno: 20.04.2015 20:19
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

J 3,21 Dílo konané v Bohu

Promluva k výročí sochaře Jana Znoje – Husův sbor v Praze 10 - Vinohrady – březen 2015


Publikováno: 02.04.2015 11:51
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Žd 13,17-20 Vést znamená odpovědnost za sebe i za druhé

Texty: (SZ) Ez 34,11-15; (epištola) Žd 13,17-20; (Evangelium) J 10,14-17 

Kázání k znovuuvedení do funkce pražského biskupa Davida Tonzara – únor 2015


Publikováno: 02.04.2015 11:49
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

1 Pt 3,18-22 Vstup do Noemovy archy předobrazem křtu

Kázání 1. postní neděli – únor 2015


Publikováno: 02.04.2015 11:47
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

2 K 5,18-6,2 Bůh v Kristu nás smířil sám se sebou

Kázání k začátku postní doby – únor 2015


Publikováno: 02.04.2015 11:46
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

J 1,43-51 „Hle pravý Izraelita, v němž není lsti“

Kázání - leden 2015


Publikováno: 04.02.2015 15:06
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Ř 16,25-27 Tajemství odkrývané ve vánočním evangeliu

Kázání na 4. adventní neděli – prosinec 2014


Publikováno: 04.02.2015 15:03
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

J 1,6-8.9-28 Čemu nás učí Jan Křtitel

Kázání v kapli v Domě důstojného stáří v Brně při adventní bohoslužbě – prosinec 2014


Publikováno: 04.02.2015 15:03
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Mk 13,24-37 Ježíšova řeč o příchodu Božího království

Adventní kázání – prosinec 2014


Publikováno: 09.12.2014 11:37
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Zj 7,9-10 Vděčná píseň vykoupených

Kázání na svátek svědků Páně a konference „Církev a média“ – listopad 2014


Publikováno: 09.12.2014 11:36
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

L 22,16.19-20 Potřebné kroky než zasedneme k Ježíšovu stolu

Ž 23,5-6 1 K10, 16 -17

Kázání pro děti k prvnímu přijímání – listopad 2014


Publikováno: 09.12.2014 11:31
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

J 5,24 Ježíšův výrok o věčném životě

Kázání v Blansku - listopad 2014


Publikováno: 09.12.2014 11:21
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Mt 22,34 nn Dvojpřikázání lásky

Kázání v Rychvaldě - říjen 2014


Publikováno: 09.12.2014 11:18
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Ezd 5,3-16 Obnova chrámu projevem sounáležitosti a služby Bohu

Ef 2,19-22; J 7,28-29

Kázání u příležitosti 75. výročí Husova sboru v Náměšti nad Oslavou – září 2014


Publikováno: 03.10.2014 11:46
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Fp 2,6-11 Ponížení a vyvýšení Krista

Kázání k výročí Sboru Kristova kříže v Plzni – září 2014


Publikováno: 03.10.2014 11:44
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

J 6, 66 – 69 Víra, poznání a vyznání prof. Zdeňka Trtíka

Iz 40, 13-14; Tt 1,1,-4

Kázání v Husově sboru v Praze – Holešovicích – září 2014


Publikováno: 03.10.2014 11:42
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

L 13,6-9 Podobenství o fíkovníku bez ovoce

Kázání na zasedání řídícího výboru ekumenické rady církví - září 2014 


Publikováno: 03.10.2014 11:40
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

1 S 8,4-22 Boží království přes hranice prostoru a času

Kázání při bohoslužbě v rámci setkání krajanů v kostele sv. Václava v Praze Na Zderaze – září 2014 


Publikováno: 03.10.2014 11:39
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Ř 9,1-5 Výsady Izraele a společné kořeny

Kázání v Brně - Maloměřicích, Botanická - srpen 2014


Publikováno: 03.10.2014 11:33
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

L 9,28-36 Boží hlas z hory Tábor

Dt 28,1-2; Sk 5,19-29

Kázání k 75. výročí sboru CČSH v Táboře – červen 2014


Publikováno: 28.07.2014 09:44
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Sk 20,28-32 Církev svěřená do Boží milosti

Kázání k výročí dr. K. Farského – Vysoké n. Jizerou - červen 2014 


Publikováno: 04.07.2014 14:08
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Ř 8,18-28 Duch přichází na pomoc v naší slabosti

Svatodušní kázání – červen 2014


Publikováno: 04.07.2014 14:05
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

J 19,38-42 (20,1-9) Pohled víry do velikonoční Boží zahrady

Velikonoční kázání – duben 2014


Publikováno: 05.05.2014 12:30
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

J 19,34 Voda a krev z Ježíšova boku

Promluva na Velký pátek – duben 2014


Publikováno: 05.05.2014 12:27
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Ř 5,1 Pokoj s Bohem skrze Ježíše

Postní kázání – březen 2014


Publikováno: 26.03.2014 14:44
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Mt 6,1-6.16-18 Skutky spravedlnosti plynoucí z živé víry

Kázání k zahájení postní doby – březen 2014


Publikováno: 14.03.2014 13:36
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

L 10,1-6 Šířit pokoj a zachovat si ho v srdci

Kázání k 550. výročí mírové mise krále Jiřího z Poděbrad - březen 2014 


Publikováno: 14.03.2014 13:35
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Iz 2,1-5 Izajášovo vidění proměny zbraní v nástroje pokoje

Adventní kázání – prosinec 2013 


Publikováno: 14.03.2014 13:34
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Ž 137,1-6 Neztrácet vizi naděje v čase nesvobody i svobody

Kázání k 17. listopadu – listopad 2013 


Publikováno: 14.03.2014 13:32
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

L 18,9-14 Chrám místem společné i osobní modlitby

Kaz 4,17-5,1.6  Sk 2,46-47 

Kázání k 77. výročí Sboru Jakoubka ze Stříbra v Příbrami – říjen 2013


Publikováno: 18.11.2013 13:50
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Kaz 9,11-18 Chvála Boží moudrosti

1K 2,6-9  Mt 11,25-30; Písně č. 106 a č. 291

Kázání při studentské bohoslužbě – říjen 2013


Publikováno: 18.11.2013 13:49
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

L 18,1-8 Víra provázena vytrvalou modlitbou

Kázání – Vrchlabí a Vysoké n. J. – říjen 2013


Publikováno: 18.11.2013 13:46
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Ko 1,1-8 Víra, láska a naděje – dary Ducha Božího

Kázání k biřmování – Rychnov n. K. a Kostelec n. O. – září 2013

J 15,16


Publikováno: 08.10.2013 15:47
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Ř 8,14-17 Nepřijali jsme Ducha otroctví, ale synovství

Svatodušní kázání – květen 2013 


Publikováno: 21.05.2013 11:28
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

1K 3,5 –11 Být služebníkem, spolupracovníkem a rozumným stavitelem

Kázání ke kněžskému svěcení Františky Kláskové – Dvůr Králové nad Labem – 4. 5. 2013


Publikováno: 21.05.2013 11:26
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

J 20,16-18 Jdi k mým bratřím

Kázání na Hod Boží velikonoční, březen 2013, Husův sbor v Praze – Dejvicích


Publikováno: 16.04.2013 11:37
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

L 23,13-14.40-41.47 Spravedlivý umírá za nespravedlivé

Zamyšlení nad pašijovým příběhem

Velký pátek - kostel sv. Václava v Praze 2 – Novém Městě - březen 2013 


Publikováno: 16.04.2013 11:34
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Ž 118 Požehnaný král přicházející ve jménu Hospodinově

Kázání na Květnou neděli, Praha 6 – Břevnov, březen 2013

Fp 2,5-11;  L 19,29-40; Písně: 239, 162, 160


Publikováno: 16.04.2013 11:33
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

J 12,1-8 Předvellikonoční večeře s Ježíšem v Betanii

Kázání - postní doba - březen 2013


Publikováno: 16.04.2013 11:31
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Dt 8,1-11 Připomínání dosavadní cesty a vděčnost vůči Bohu

1 K 10,1-4.13; L 13,6-9.18-22

Kázání při 90. narozeninách bratra faráře J. E. Böhma v Žamberku, březen 2013


Publikováno: 22.03.2013 09:24
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

L 2,25-34 Promluva při rozloučení s bratrem farářem Vladimírem Valíčkem

Husův sbor v Českých Budějovicích – únor 2013


Publikováno: 28.02.2013 20:02
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

L 4,1-13 Duch svatý a Boží slovo v příběhu Ježíšova pokušení

Kázání k zahájení postní doby – únor 2013 


Publikováno: 28.02.2013 20:00
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

L 15,13; L 10,35 Téma peněz v Ježíšových podobenstvích

Kázání na ústřední radě – leden 2013


Publikováno: 28.02.2013 19:58
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

L 4,16-21 Ježíšův program Božího království vyhlášený v synagoze v Nazaretu - leden 2013


Publikováno: 28.02.2013 19:57
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

L 2,21 Začátek roku s Ježíšovým jménem

Sk 8,4-12;  Fp 2,5-13

Kázání na Nový rok – leden 2013, chrám sv. Mikuláše v Praze – Starém Městě


Publikováno: 04.01.2013 13:26
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Sf 3,14 - 20 Tři důvody k radosti podle proroka Sofoniáše

Fp 4,4-7   L 3,7-18

Kázání na 3. adventní neděli – prosinec 2012


Publikováno: 04.01.2013 13:25
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Fp 1,3 – 11 Adventní apoštolova modlitba

Kázání na druhou adventní neděli – prosinec 2012


Publikováno: 14.12.2012 14:45
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

L 21,29-36 Tři překážky a dvě dobré směrovky na cestě k Božímu království

Adventní kázání – prosinec 2012


Publikováno: 14.12.2012 14:42
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

1Tm 4,12-16 Pokrok ve studiu i duchovním životě

Kázání při studentské bohoslužbě – říjen 2012  

Sírachovec 51,12-17; Mt 11,25-30; Písně 106; 312


Publikováno: 30.10.2012 16:06
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

J 6,68 Pane, ty máš slova věčného života

Kázání při rozloučení se sestrou farářkou Svatomírou Mendelovou - 19. 10. 2012 Husův sbor v Praze - Vinohradech


Publikováno: 30.10.2012 16:04
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Ž 4,7-8 Boží obdarování a blízkost

Kázání při poděkování za úrodu v Jablonném v Podještědí – říjen 2012


Publikováno: 30.10.2012 16:01
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

2 Pa 2,3-4 Hospodinův chrám odrazem jeho velikosti

Kázání v Lounech - září 2012 


Publikováno: 30.10.2012 15:59
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Dt 17,14-20 Kníže Václav v zástupu Kristových svědků

Kázání v kostele sv. Václava Praze 2 – Novém Městě - září 2012

1 Pt2,11-17; L 22, 25-26


Publikováno: 30.10.2012 15:57
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Ef 4,11-16 Budování církve v návaznosti a vzájemnosti

Kázání na teologické konferenci – Brno 2012

Am 9,11-15; Mt 16,13-18


Publikováno: 30.10.2012 15:54
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Tvůrce a jeho dílo: Kázání k výročí F. Bílka – Chýnov – září 2012

Texty: Kaz 11,6; 12,13-14; 1 K 3,11-14; J 17,1-4


Publikováno: 30.10.2012 15:52
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Joz 24,1 – 2a 14-17.18b Rozhodování, vyznání a věrnost ve službě Bohu

Ef 6,10 – 18; J 6,56 - 69 

Kázání u příležitosti 80. narozenin bratra faráře Mgr. Miroslava Fiedlera, Ústí nad Labem – srpen 2012 


Publikováno: 29.08.2012 16:39
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

J 6, 41 – 51 Boží přitažlivost a přicházení ke Kristu

Kázání v kostele sv. Václava v Praze 2 – srpen 2012


Publikováno: 27.08.2012 11:13
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Solunští apoštolové odkazují k počátkům víry

Kázání na svátek Cyrila a Metoděje – červenec 2012

Ž 96,1-9a
1Te 2,10-13
L 9,1-6

Publikováno: 11.07.2012 11:19
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

J 3,22-30 Tajemství velikosti Jana Křtitele

Kázání ke svátku Jana Křtitele – červen 2012


Publikováno: 28.06.2012 16:24
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Sk 8,14 - 17 Prosba za dar Ducha a vzkládání rukou

Svatodušní kázání – květen 2012


Publikováno: 08.06.2012 11:18
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

J 17,6-19 Ježíš se přimlouvá za své učedníky ve světě

Kázání v Prostějově – květen 2012


Publikováno: 01.06.2012 09:22
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Sk 1,15 – 17.21-26 Kristus obnovuje a spojuje kruh svých učedníků

Kázání  na synodě pražské diecéze ve Vlašimi – květen 2012


Publikováno: 18.05.2012 15:54
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Joz 22. kap. (9-16.21-27.30-34) Oltář svědectví společné víry

Kázání u příležitosti 75. výročí znovuotevření kostela J. A. Komenského v Kostelci nad Orlicí – květen 2012 


Publikováno: 18.05.2012 11:26
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

J 10,11 -18 Poznávací znaky dobrého a špatného pastýře

Duben 2012 - Teplice


Publikováno: 10.05.2012 16:01
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Sk 3,12 - 19 Petrovo kázání v jeruzalémském chrámu

Duben 2012 - Chýnov


Publikováno: 10.05.2012 16:00
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

J 20, 19 – 31 Poslání učedníků a dar Ducha

Kázání při jáhenském svěcení – Hostivice – duben 2012


Publikováno: 04.05.2012 11:44
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

J 20,1-18 Náš běh za Kristem není marný

Velikonoční kázání – kostel sv. Václava v Praze 2 – Novém Městě - duben 2012


Publikováno: 04.05.2012 11:43
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Mk 11,1-11 Květná neděle vstupní branou Velikonoc

Kázání na Květnou neděli v chrámu sv. Mikuláše v Praze – březen 2012


Publikováno: 13.04.2012 15:34
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

J 12,20-33 J. A. Komenský služebníkem Krista

Kázání v Přerově – březen 2012


Publikováno: 27.03.2012 09:39
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

J 3,14 – 15 Pohled víry k Božímu vítězství

Nu 21,4-9  Kázání na 4. postní neděli Roudnice n. L. – březen 2012


Publikováno: 27.03.2012 09:37
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

J 2,13-23 Horlivost pro tvůj dům strávila mě

Kázání k výročí kněze Jana Želivského – Humpolec - březen 2012


Publikováno: 27.03.2012 09:35
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Mk 1,12-13 Mezi dravou zvěří a anděly

Postní kázání – únor 2012


Publikováno: 02.03.2012 10:20
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

J 8,1-11 Ježíš a cizoložnice

Husův sbor v Praze 10 – Vinohradech - postní kázání - únor 2012


Publikováno: 02.03.2012 10:17
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

2 Kr 2,1-12 Předávání víry a přebírání úkolů - únor 2012

2 K 4,2-6; Mk 9,2-9


Publikováno: 01.03.2012 16:29
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

J 14,15-17 Promluva při rozloučení s bratrem farářem Mgr. Milanem Krchňákem

Ž 27,1-2.4-5.7-10.13-14; Ř 8,6-17


Publikováno: 01.03.2012 16:26
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Mk 1,40-45 Bůh nás v Kristu očišťuje - únor 2012


Publikováno: 13.02.2012 16:35
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

J 1,43 - 51; Ř 8,28 - 30 Následuj mě a přesvědč se

Kázání v Husově sboru v Českých Budějovicích - leden 2012


Publikováno: 23.01.2012 10:51
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

L 2,1-20 Bůh má v lidech zalíbení

Vánoční kázání – Půlnoční bohoslužba v chrámu sv. Mikuláše v Praze na Starém Městě – prosinec 2011


Publikováno: 03.01.2012 10:38
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

L 1,26-38 Dvě zaslíbení zvěstovaná Marii

Kázání 4. adventní neděli – Děčín - prosinec 2011


Publikováno: 03.01.2012 10:34
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Iz 61,1-4.8-11 Adventní obnova vnitřní a vnější

Kázání na 3. adventní neděli - prosinec 2011


Publikováno: 16.12.2011 17:24
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Mk 1,1-8 Advent návratem k počátku

Kázání na 2. adventní neděli – 2011


Publikováno: 16.12.2011 17:22
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Mk 13,24-37 Bdělost u dveří Božího království

Kázání na 1. adventní neděli – listopad 2011


Publikováno: 16.12.2011 17:19
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

L 19,1-10 Kristus hostem v domě Zachea - listopad 2011


Publikováno: 16.12.2011 17:11
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Zj 7,15 Služebníci mu slouží v jeho chrámě dnem i nocí – listopad 2011

Kázání na Svátek mučedníků a všech svědků Páně – Sbor krále Jiřího v Poděbradech 

Texty: Zj 7,9-17; 1 J 3,1-3; Mt 5,1-12


Publikováno: 08.11.2011 11:45
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Svoboda jako samostatné rozhodování a služba druhým

Zamyšlení k 28. říjnu při Pouti na Říp 2011


Publikováno: 08.11.2011 11:41
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Mt 13,52 Nové i staré z Božího bohatství

Promluva v Domě Bible - říjen 2011


Publikováno: 04.11.2011 10:31
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Mt 22, 34 -40 Dvojpřikázání lásky cestou k pokoji

Kázání ve Sboru Knížete míru v Lipníku nad Bečvou – říjen 2011


Publikováno: 04.11.2011 10:25
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

J 14,20-21 Svědectví o Pravdě životem a uměním

Kázání k 70. výročí Františka Bílka – Husův sbor v Českých Budějovicích – říjen 2011

Texty: Př 2,6-10; Ko 2,2-3   Písně: 117; 176


Publikováno: 18.10.2011 13:26
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

L 17,5-7 Společná prosba o dar víry - říjen 2011


Publikováno: 18.10.2011 13:20
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Mt 21,23-32 Jdi pracovat na mou vinici

Kázání v kostele sv. Václava v Praze 2 – Novém Městě při bohoslužbě s pověřením pastorační asistentky – září 2011 


Publikováno: 27.09.2011 12:08
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Ježíš Kristus v našem středu Mt 18,18-20

Kázání ve Vlašimi - září 2011


Publikováno: 07.09.2011 10:56
Vložil(a): TomአButta, patriarcha / Marie Trtíková

2 Sa 7,1-14a Duchovní dům utvářený Kristovou láskou

Ef 2,20-22  J 14,23-24 - Kázání u příležitosti 80. výročí znovuotevření dřevěného kostela Všech svatých v Dobříkově


Publikováno: 22.06.2011 13:21
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

1 K 12,7 Dary Ducha ke společnému prospěchu

Svatodušní kázání – červen 2011


Publikováno: 14.06.2011 15:47
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Př 24,14 Zamyšlení o zvonu naděje


Publikováno: 14.06.2011 15:44
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

1Pt 2,1-10 Jsme Boží lid

Kázání – květen 2011 – Semily, Bozkov 


Publikováno: 26.05.2011 11:08
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

J 19,26-27 Marie a Jan u Ježíšova kříže

Kázání na Velký pátek - duben 2011


Publikováno: 04.05.2011 14:15
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

J 20, 1 - 18 Velikonoční příběh kříže a vzkříšení

Kázání na Hod Boží velikonoční – duben 2011


Publikováno: 02.05.2011 13:36
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Mk 11,1-10 Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně

Kázání na Květnou neděli – Žďár na Sázavou – duben 2011


Publikováno: 02.05.2011 13:33
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

J 8,32; J 13,35 Promluva u příležitosti odevzdání zvonů - duben 2011


Publikováno: 12.04.2011 10:19
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

J 9,1-41 O duchovním vidění - duben 2011


Publikováno: 05.04.2011 14:54
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

J 3,1 – 17 Masarykova praktická a tolerantní víra

Gn 12,1-4a; Ř 4,1-5.13-17

„Kdo věří v Syna člověk, má život věčný." J 3,15 - kázání březen 2011


Publikováno: 31.03.2011 10:29
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Gn 2,15-17; 3,1-7 Tři pokušení jak zapomenout na Boha

Ř 5,12-19; Mt 4,1-11 - Postní kázání - březen 2011


Publikováno: 18.03.2011 16:08
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Ex 24,12-18 Mojžíš s Jozuem na Boží hoře

2 Pt 1,16-21; Mt 17,1-9     


Publikováno: 18.03.2011 16:04
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Mt 6,1-6.16-18 Cesta k postnímu sebepoznání a vnitřní ukázněnosti

Kázání na Popeleční středu – březen 2011


Publikováno: 10.03.2011 15:09
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

1 Tm 4,7 Cvič se ve zbožnosti

Promluva k bohoslovcům o duchovním životě – únor 2011 Texty: Joz 1,8; 1 Tm 4,6-10; L 11,1-4
Publikováno: 01.03.2011 16:34
Vložil(a): Marie Trtíková

Mt 5,38 – 48 Nový vztah k nepřátelům

Kázání v Praze – Ďáblicích - únor 2011
Publikováno: 01.03.2011 16:10
Vložil(a): Marie Trtíková

Mt 5,21-37 Ježíš vykládá tři příkázání Desatera

Kázání v Kapli Domu důstojného stáří v Brně, Maloměřicích – únor 2011
Publikováno: 21.02.2011 11:40
Vložil(a): Marie Trtíková

Mi 6,1-8 Tři Boží požadavky oznámené prorokem Micheášem

Kázání ve Žďáru nad Sázavou - leden 2011
Publikováno: 03.02.2011 11:48
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

1 Pt 3,10-16b Milovat život a vidět dobré dny

Myšlenky pro kázání u příležitosti 65. narozenin bratra Ing. Petra Hladíka a připomenutí songových bohoslužeb v CČSH - leden 2011
Publikováno: 03.02.2011 11:36
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Ž 22,2 Ježíšovo zvolání v opuštěnosti na kříži

„Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ Mk 15,34 - Kázání k aliančnímu týdnu modliteb - leden 2011
Publikováno: 03.02.2011 11:27
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Advent znamená vidět i v poušti zahradu Iz 31,1-10; Mt 11,2-11

kázání k 80. výročí Husova sboru v Praze – Vršovicích – advent – prosinec 2010
Publikováno: 16.12.2010 16:38
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Iz 11,1-10 Boží dítě nás vede ke smíření a vzájemnosti - Ř 15,4-13; Mt 3,1-12 - adventní kázání – prosinec 2010


Publikováno: 10.12.2010 10:46
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Ř 13,11-14a Den Kristův se přibližuje - adventní kázán - prosinec 2010


Publikováno: 10.12.2010 09:59
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Zj 14,13 Blaženost zesnulých v Kristu

Kázání k památce zesnulých – říjen 2010 – Ostrava Mariánské Hory; Heřmanice - Mt 16,24-27
Publikováno: 24.11.2010 16:06
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Mt 8,23 – 27 Ježíš projevuje svou moc a tiší bouři

Kázání – listopad 2010 – Praha 4 - Spořilov
Publikováno: 24.11.2010 16:03
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Kaz 11,1-4.6 Pouštěj svůj chléb po vodě

Kázání v kapli diakonie v ČCE v Krabčicích v rámci poutě na Říp – říjen 2010
Publikováno: 26.10.2010 11:24
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

1Tm 4,12-5,2 Ujmi se předčítání, kázání a vyučování

Kázání k jáhenskému svěcení Františky Kláskové - Hradec Králové 23. 10. 2010 /Ž 119,12-16; J 13,3-15/
Publikováno: 26.10.2010 11:16
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Ž 67,2-8 Země vydala plody - Sk 14,15b-17; J 6,30-33

Kázání k poděkování za úrodu – Jaroměř - říjen 2010
Publikováno: 13.10.2010 11:06
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Př 16,9 2Te 3,5 Uvažování o společné cestě a spolehnutí na Boha

Kázání ke stříbrné svatbě manželů Štěpána a Lenky Kláskových, Hradec Králové
Publikováno: 13.10.2010 11:00
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Ex 25,1-9 Ať mi udělají svatyni - Žd 9,1–11; J 14,1b-2

Kázání k 75. výročí Husova sboru v Chrudimi – září 2010
Publikováno: 13.10.2010 10:56
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

L 9,51-58 Ježíš neměl, kam by hlavu složil

Kázání při ekumenické bohoslužbě v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni – téma migrace - září 2010
Publikováno: 20.09.2010 15:02
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Vyzbrojeni vírou, láskou a nadějí

Kázání při Konferenci k 90. výročí CČSH v Novoměstské radnici v Praze 18. září 2010 Ž 146,1-6 1 Te 5,8-9 Mt 12,15-21
Publikováno: 20.09.2010 12:13
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Ju 20 – 21 Stavět na víře, lásce a naději

Kázání - Husinec u Prachatic, květen 2010
Publikováno: 09.07.2010 11:38
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Jk 1,2-12 Husova osvědčenost v rozmanitých zkouškách

Kázání při ekumenické bohoslužbě v Husinci – 6. 7. 2010
Publikováno: 09.07.2010 11:28
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Ž 103, 1 - 4 Vděčné díkůvzdání u příležitosti narozenin

Kázání u příležitosti 70. narozenin bratra faráře Lubomíra Polinského - červen 2010
Publikováno: 29.06.2010 15:22
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Ž 134 Vděčná píseň Hospodinových služebníků

Kázání u příležitosti 80. narozenin emeritního biskupa - patriarchy Mgr. Vratislava Štěpánka, a 55. výročí kněžského svěcení ses. farářek Mgr. Ludmily Štěpánkové a Mgr. Květoslavy Bezdičkové - Husův sbor v Brně na Botanické - červen 2010
Publikováno: 29.06.2010 15:18
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Sk 9, 31 Vnitřní i vnější růst Kristovy církve - červen 2010

Texty: Ž 122,6 – 9; Mk 9,50 Písně: 112; 160
Publikováno: 25.06.2010 10:00
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Jk 1,27 Farského úsilí o pravou a čistou zbožnost

Kázání ke dni dr. Karla Farského – červen 2010
Publikováno: 25.06.2010 09:55
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Ž 133 Boží dobro zakoušené ve společenství


Publikováno: 14.06.2010 10:58
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Am 5,14-15a Mějte v nenávisti zlo a milujte dobro

Kázání v Husově sboru na Vinohradech při bohoslužbě k 65. výročí ukončení 2. světové války Ř 12,9-21; Mt 6,31-33
Publikováno: 12.05.2010 12:57
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Sk 13,26-33 Pavlovo svědectví o Vzkříšeném

Kázání ve Frenštátě pod Radhoštěm a v Kunčicích pod Ondřejníkem – duben 2010 Ž 66,1-3; J 20,1-9
Publikováno: 29.04.2010 12:19
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Mk 16,1-7 Tři vyznání velikonoční víry

Velikonoční kázání – duben 2010
Publikováno: 22.04.2010 14:06
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Fp 2,1-12 Ježíšova osvobozující pokora

Kázání na Květnou neděli ve Sboru smíření v Rudolfově – březen 2010 Mt 21,1-9
Publikováno: 22.04.2010 14:05
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

L 2,42-52 Být tam, kde jde o věc našeho Otce

Kázání k 90. výročí CČSH – 10. 1. 2010 - rozhlasová bohoslužba ve sboru v Brně II. Nové sady
Publikováno: 28.01.2010 15:01
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Oz 6,6 Milosrdenství chci a ne oběti

Kázání k 8. lednu 2010 v chrámu sv. Mikuláše Jr 7,1-7 Mt 21,10-16
Publikováno: 28.01.2010 14:48
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

J 1,1-14 Slovo se stalo tělem

Kázání na prolog Janova evangelia – prosinec 2009
Publikováno: 28.01.2010 14:47
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

L 21,23–33 Spása a vykoupení jsou nám blízko

Kázání na 1. adventní neděli – listopad 2009 Ř 13,11-14 Ž 25,2-3a
Publikováno: 28.01.2010 14:46
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Za 8,1-17 Život v pravdivosti a lásce

Promluva k 17. listopadu na církevním zastupitelstvu dne 21. listopadu 2009 v Husově sboru v Praze - Dejvicích
Publikováno: 28.01.2010 14:45
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Neh 2,17-20 Nehemjášovo dílo obnovy

Kázání k 28. říjnu – Hradec Králové, říjen 2009 Žd 10,32-36; J 8,31-36
Publikováno: 24.11.2009 08:47
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

1 Kr 5,15-26 Chrám nerozděluje, ale spojuje

Kázání k výročí Husova sboru v Náměšti nad Oslavou - říjen 2009 Ef 2,11-15; L 21,37-38
Publikováno: 24.11.2009 08:46
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

1 Tm 6,11b–16 Bojuj dobrý boj víry

Kázání v Husově sboru v Čelákovicích k jáhenskému svěcení sestry Miry Poloprutské – 11. 10. 2009 Ž 89,12-19; J 18,36-37
Publikováno: 12.11.2009 14:37
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Ex 40,1-9 Sbor místem setkání s lidmi a s Bohem

Kázání při 80. výročí Husova sboru v Brně na Botanické – říjen 2009 Žd 3,2-6; Mt 4,23-5,2
Publikováno: 09.10.2009 11:19
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

1 Pt 1,3-7a 2,21-23 Dědictví darované Bohem

Kázání na svátek sv. Václava – září 2009 2 S 5,1-4; Mt 16,24-27
Publikováno: 01.10.2009 14:31
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Za 4,1-10 Dílo malých začátků, ale přesto dílo Ducha

Kázání při výročí Husova sboru v Českých Budějovicích – září 2009 Ef 2,20-22; Mt 13,31-32
Publikováno: 01.10.2009 14:29
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Ř 12,4-11 Jsme jedno tělo a máme rozličné dary Ducha

Kázání na teologické konferenci duchovních CČSH – září 2009
Publikováno: 22.09.2009 13:12
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Nu 21,7-9 Kříž znamením oběti, smíření a života

Kázání u příležitosti 15. výročí Sboru Kristova kříže v Plzni – září 2009 Ko 1,19-23; J 3,13-17
Publikováno: 22.09.2009 13:07
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Ž 62,2-3.6-8 Bůh je můj hrad

Promluva na hradě Krakovci pro účastníky mládežového setkání – 9. 8. 2009 1Pt 2,6-10; Mt 7,24-28
Publikováno: 22.09.2009 13:05
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Ef 6,10-17 "Oblecte plnou zbroj Boží"


Publikováno: 03.08.2009 10:35
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Sk 4,32-35 "Společenství jedné mysli a jednoho srdce"


Publikováno: 03.08.2009 10:32
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

L 9,28-36 "Ježíšovo proměnění na hoře"


Publikováno: 03.08.2009 10:28
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Mal 2,4b-9 "Kněz je poslem Hospodina zástupů"


Publikováno: 23.07.2009 15:35
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Ex 34,4-9 "Hospodin odkrývá své vlastnosti"


Publikováno: 23.07.2009 15:32
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Sk 14,20b-22 "Posilovat a povzbuzovat druhé v moci Ducha"


Publikováno: 23.07.2009 15:28
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Ř 13,8.10 "Láska naplněním Kristova zákona"


Publikováno: 23.07.2009 15:18
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

J 17,11–19 "Ježíšova prosba za učedníky "


Publikováno: 23.07.2009 15:15
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

L 24,33-45 „Dotkněte se mne a přesvědčte se!“

Kázání – duben 2009, Šternberk
Publikováno: 14.05.2009 10:51
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

J 20,19-29 Shromáždění a jednotlivec ve velikonočním příběhu

Kázání v Trutnově – 19. 4. 2009 Ž 22,23-29; Žd 10,19-25
Publikováno: 14.05.2009 10:50
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

J 20,1-10 Janovo vidění očima lásky

Velikonoční kázání – duben 2009
Publikováno: 14.05.2009 10:48
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

L 22,54-62 Petrovo zapření a pláč

Kázání na začátek postní doby – únor 2009 Iz 61,1-3; Zj 7,9-17
Publikováno: 14.05.2009 10:42
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Am 8,1-7.11 Vytrvalá touha po spravedlnosti

Postní kázání – Brno - Královo Pole; Brno – Maloměřice; březen 2009
Publikováno: 14.05.2009 10:41
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Mt 5,3 Pokora - začátek duchovní cesty

Kázání v Husově sboru ve Voticích – leden 2009 Iz 57,14-15; 1 Pt 5,5b-11
Publikováno: 14.05.2009 10:39
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Žalm 100 Tři důvody k vděčnému díkůvzdání

Ko 3,12-17; L 17,11-19; píseň č. 6 Kázání na přelomu roku 2008 a 2009 – Husův sbor v Praze – Vinohradech
Publikováno: 09.01.2009 12:00
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

L 2,15-20 Marie zachovávala všechno v mysli

Ž 29,1-4; Ř 1,1-6 Kázání na Hod Boží vánoční, chrám sv. Mikuláše v Praze – prosinec 2008
Publikováno: 09.01.2009 11:59
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Mt 1,18-24 S námi Bůh

Joz 1,1-9; 2 K 4,5-6 Kázání na 4. adventní neděli – prosinec 2008
Publikováno: 09.01.2009 11:58
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Ř 5,19-21 Adamovo provinění a milost Ježíše Krista

Iz 49,8-10 J 1,15-18 Adventní kázání – listopad 2008
Publikováno: 08.01.2009 12:41
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Ř 15,4-6 Písmo zdrojem poučení, trpělivosti a naděje

2 Tm 3,14-17 L 21,27-33 Kázání ke Dni Bible – Ostrava-Svinov a Polanka - listopad 2008
Publikováno: 08.01.2009 12:39
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Žd 12,1-12 Pohled víry k zástupu svědků

Kázání v Poděbradech 1. 11. 2008 Zj 2,10b-11 J 5,24
Publikováno: 04.11.2008 09:20
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Ž 92,13-16 Ti, kdo jsou v domě Hospodina zasazeni, ponesou plody

Kázání k 80. výročí Husova sboru v Praze 6 – Dejvicích – říjen 2008 Ez 41,17b-22; L 24,46-53
Publikováno: 21.10.2008 14:29
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Př 9,1-10 Moudrost prostřela před námi svůj stůl

Kázání při studentské bohoslužbě k zahájení akademického roku – říjen 2008 1 K 2,6-8; L 21,14-15
Publikováno: 17.10.2008 12:29
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

1 Kr 8,54-63 Šalomounovo požehnání při posvěcení chrámu

Kázání v Besednici – 4. 10. 2008 Sk 7,44-50; Mt 11,28-29
Publikováno: 17.10.2008 12:28
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Ezd 1,1-6 Budování chrámu projevem naděje

Kázání k 70. výročí semilského sboru - září 2008 Žd 3,6 L 21,37-38
Publikováno: 03.10.2008 11:30
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

J 14,27 Pokoj světa a Kristův pokoj

Kázání u příležitosti založení společnosti „Chebský soudce“ – 19. 9. 2008
Publikováno: 23.09.2008 12:17
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

1 K 4,1-5 Služebníci Kristovi a správci Božích tajemství

Kázání na konferenci v Brně – září 2008
Publikováno: 16.09.2008 11:19
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Mt 12,14-21 Boží vyvolení neznamená nadřazenost, ale službu

Ž 145,10-14; Iz 41,8-13 - kázání při bohoslužbě v rámci historických slavností v Tachově
Publikováno: 19.08.2008 09:55
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

1 Kr 8,1-9 Vnášení Božího slova do chrámu i každodenního života

Kázání u příležitosti 80. výročí sboru v Horažďovicích – červenec 2008 Ž 122 J 7,28-29
Publikováno: 30.07.2008 09:39
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Husova stálost křesťanského přesvědčení

Promluva ke svátku M. J. Husa na Kozím Hrádku, 6. 7. 2008 Ž 119,89-96 2 Tm 3,10-15 L 4,42-5,3
Publikováno: 09.07.2008 11:30
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

1 Pa 22,5-16 Přidat k získanému bohatství

Kázání u příležitosti 80. výročí Husova sboru v Jaroměři – červen 2008 1 K 3,6-9 J 16,33
Publikováno: 09.07.2008 10:07
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Gn 50,15-21 Lidé zamýšlejí zlo, ale Bůh to obrací v dobré

Kázání při bohoslužbě slova na církevním zastupitelstvu – červen 2008 Ž 103,1-5; Mt 18,21-22
Publikováno: 18.06.2008 13:54
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

2 Pt 3,9 Bůh má s námi trpělivost

Kázání při bohoslužbách ve Slaném – 1. června 2008
Publikováno: 02.06.2008 15:48
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Neh 6,1-16 Překážky díla obnovy a jeho uskutečnění

Kázání při májové pobožnosti, Praha – Hloubětín, květen 2008
Publikováno: 30.05.2008 09:15
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Př 16,24.27 Slovo jako oheň nebo jako med?

Biblické zamyšlení při jarním setkání v Praze 6 – Dejvicích – květen 2008
Publikováno: 26.05.2008 14:13
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

1 K 2,6-13a Nepřijali jsme ducha světa, ale Ducha z Boha

Svatodušní kázání při bohoslužbě se svátostí biřmování v Blansku - květen 2008 Př 2,6-10; J 16,7-15
Publikováno: 19.05.2008 09:49
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Mk 7,1-9 Uctívat Boha nejen rty, ale i srdcem

Kázání na neděli Cantate v Husově sboru v Doubravě a v modlitebně v Karviné – duben 2008 Zj 3,18-20; Jr 8,4-9
Publikováno: 24.04.2008 09:29
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Mt 5,1-12 Osm stupňů Hory blahoslavenství

Kázání při valném shromáždění České biblické společnosti – duben 2008
Publikováno: 24.04.2008 09:27
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

2 Tm 3,14-17 Od dětství znáš svatá Písma

Kázání při setkání metodiků vyučování náboženství CČSH – duben 2008
Publikováno: 17.04.2008 10:56
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

1 K 13,1-13 A tak zůstává víra, naděje a láska

Promluva o M. Janu Husovi – studentská bohoslužba ve sboru Církve bratrské, 13. 4. 2008
Publikováno: 14.04.2008 15:16
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

1 Pt 4,10-11 Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal

Kázání při svátosti kněžského svěcení sestry Mgr. Hany Rohlíčkové; Husův sbor Praha 2–Vyšehrad, 5. 4. 2008 Ž 33,1-4; J 17,17-20
Publikováno: 14.04.2008 15:14
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Mt 28,1-8 Pojďte se podívat na místo, kde ležel

Kázání na Hod Boží velikonoční v chrámu sv. Mikuláše v Praze – březen 2008 Mt 16,21; 2 K 5,16-21
Publikováno: 02.04.2008 13:24
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Mk 11,1-10 Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně

Kázání na Květnou neděli – březen 2008; Husův sbor v Praze na Vinohradech, bohoslužba v úřadu ústřední rady den po Květné neděli
Publikováno: 02.04.2008 13:22
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Jk 1,16-18 Bůh není proměnlivý a nestálý

Kázání s připomenutím 85. narozenin bratra faráře Jana Evangelisty Böhma – Husův sbor v Žamberku 9. 3. 2008 1 Te 3,12-13 J 3,16-17
Publikováno: 14.03.2008 13:05
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

1Pt 3,8-11 Postní výzvy ke společenství i jednotlivci

Kázání při výročí sboru v Holicích v Čechách – březen 2008 1 Pt 3,11 Mt 16,24-28
Publikováno: 14.03.2008 13:03
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Za 7, 4-10 Postní kázání proroka Zacharjáše

Vratimov a Opava – únor 2008 Jk 2,14-17 Mt 7,14-17
Publikováno: 14.03.2008 12:59
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Mt 6,1-6.16-18 Kázání k zahájení postní doby

únor 2008
Publikováno: 18.02.2008 14:51
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Mt 6,33 Hledání Božího království a prosba za jeho příchod

Kázání na sněmu - leden 2008 Ž 145, 10-13; Zj 11,15-17
Publikováno: 18.02.2008 14:50
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

1 Te 5,15 Neodplácet zlým za zlé

Kázání při ekumenické bohoslužbě v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů – 21. ledna 2008
Publikováno: 23.01.2008 15:29
Vložil(a): Tomáš Butta / Helena Bastlová

J 1,43-46 Pojď a přesvědč se

Kázání při bohoslužbách se svátostí biřmování – Sbor opata Prokopa na Sázavě - leden 2008
Publikováno: 23.01.2008 15:25
Vložil(a): Tomáš Butta / Helena Bastlová

L 2,8-14 Svět prozářený Boží slávou

Vánoční kázání v chrámu sv. Mikuláše v Praze
Publikováno: 23.01.2008 15:22
Vložil(a): Tomáš Butta / Helena Bastlová

L 3,1-6 Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky

Kázání na první neděli adventní – kostel sv. Václava Na Zderaze v Praze 2 - prosinec 2007
Publikováno: 06.12.2007 09:34
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Ž 119,9-16 Jak si mladý člověk udrží svou stezku čistou?

kázání při biřmování v modlitebně v Praze – Kobylisích (poslední neděle církevního roku) 2 Tm 3,14-17 J 14,23-24
Publikováno: 06.12.2007 09:32
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Iz 48,17-18 Já tě vyučuji tomu, co je ku prospěchu

Kázání u příležitosti dokončení přístavby sboru v Čelákovicích – 3. listopadu 2007 L 9,25
Publikováno: 07.11.2007 08:27
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

J 3,16-17 Bůh neposlal Syna, aby svět soudil, ale spasil

Kázání při 50. výročí sboru CČSH v Hovoranech – říjen 2008 Iz 12,1-6; 1 Te 5,8-11
Publikováno: 07.11.2007 08:24
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Smíření v Kristu jako naděje

Promluva při bohoslužbě k 50. výročí sboru Smíření v Rudolfově - říjen 2007 Gn 32,14-22 2K 5,18-20 Mt 5,23-24
Publikováno: 07.11.2007 08:22
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Ž 26,3-8 Zamiloval jsem si tvůj dům

Kázání k 80. výročí Husova sboru v Havlíčkově Brodě – 6. 10. 2007 1J 4,12-16 J 1,14
Publikováno: 18.10.2007 08:19
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Studium teologie je stálé a pokorné hledání pravdy - studentské bohoslužby 3. 10. 2007


Publikováno: 04.10.2007 15:40
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Mt 16,24-27 Kázání na svátek knížete Václava


Publikováno: 03.10.2007 10:36
Vložil(a): Tomáš Butta / Helena Bastlová

L 15,1-10 Ježíš Spasitelem hříšníků

Kázání u příležitosti 70. výročí Sboru Spasitele v Netvořicích – 23. září 2007 Jr 4,11-14 1 Tm 1,12-17
Publikováno: 01.10.2007 12:05
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

L 14,25-33 Podobenství o stavbě věže a přípravě na boj

Chrám sv. Mikuláše v Praze – 16. 9. 2007
Publikováno: 01.10.2007 12:03
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

L 8,1-3 Ježíšova církev společenstvím mužů a žen

Kázání při bohoslužbách k 60. výročí přijetí kněžského svěcení žen v CČSH - srpen 2007 Ž 68,12 Ř 16,1-16
Publikováno: 01.10.2007 12:01
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

L 12,13-21 Plánovat svou budoucnost s Bohem

Kázání s připomenutím prof. Karla Statečného České Budějovice – srpen 2007 Kaz 2,18-23 Ko 3,1-10
Publikováno: 25.09.2007 10:39
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

L 10,38-41 Otevřenost srdce pro dar Slova

Kázání ke 40. výročí postavení sboru ve Vracově - červenec 2007
Publikováno: 25.09.2007 10:37
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Ko 4,2-5 Využijte čas vám svěřený

Kázání s připomenutím biblického teologa prof. Jindřicha Mánka – červenec 2007 Ž 90,12-17; J 7,1-6
Publikováno: 25.09.2007 10:35
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Jr 31,33-34 Svůj zákon jim dám do nitra

Kázání na svátek mistra Jana Husa - červenec 2007 2Tm 3,10-17; Mt 5,17-19
Publikováno: 10.07.2007 12:11
Vložil(a): Tomáš Butta / Ivo Vacík

Př 28,19; 2 Tm 2,1-7; L 9,57-62 Prokopovo úsilí o zúrodňování země a lidského nitra

Kázání při pouti na Sázavu ke dni opata Prokopa
Publikováno: 03.07.2007 15:43
Vložil(a): T. Butta – červen 2007 / Ivo Vacík

1 Kr 8,26-43 - Sbor prostorem pro modlitby


Publikováno: 28.06.2007 12:47
Vložil(a): Tomáš Butta / Ivo Vacík

Ko 1,24-29 - Je to Kristus mezi vámi


Publikováno: 20.06.2007 08:32
Vložil(a): Tomáš Butta / Ivo Vacík

Sk 2,1-6 Gn 1,2; J 14,16-17 Duch naplňuje dům a apoštoly

Svatodušní kázání – květen 2007
Publikováno: 31.05.2007 09:41
Vložil(a): Tomáš Butta / Ivo Vacík

J 14,1-12 Ukaž nám Otce a víc nepotřebujeme

Kázání při bohoslužbě k zahájení výstavy o dr. Karlu Farském v Plzni - květen 2007
Publikováno: 22.05.2007 17:02
Vložil(a): Tomáš Butta / Ivo Vacík

Sk 16,6-15 Duch svatý otevírá lidská srdce

Kázání u příležitosti 70. výročí Husova sboru v Praze – Holešovicích a vysluhování svátosti biřmování – květen 2007
Publikováno: 14.05.2007 16:16
Vložil(a): Tomáš Butta patriarcha / Ivo Vacík

Žd 13,15-16 Apoštolova výzva k dobročinnosti

Kázání u příležitosti připomenutí výročí F. M. Hníka v Husově sboru v Úpici
Publikováno: 14.05.2007 16:04
Vložil(a): Tomáš Butta patriarcha / Ivo Vacík

Zj 3,7-13 Ačkoliv máš nepatrnou moc, zachoval jsi mé slovo

Kázání u příležitosti 70. výročí užívání bratrského sboru z 16. století v Kostelci nad Orlicí Českobratrskou církví evangelickou a Církví československou husitskou – květen 2007
Publikováno: 07.05.2007 14:05
Vložil(a): Tomáš Butta patriarcha / Ivo Vacík

Zj 7,9-17 Církev zápasící a vítězná

Promluva k výročí teologa a biskupa F. M. Hníka – Husův sbor Olomouc – duben 2007
Publikováno: 03.05.2007 09:42
Vložil(a): Tomáš Butta / Ivo Vacík

J 21,1-14 Věděli, že je to Pán

Kázání u příležitosti 80. výročí založení náboženské obce CČSH v Tuchoměřicích – duben – T. B.
Publikováno: 18.04.2007 13:54
Vložil(a): Tomáš Butta patriarcha / Ivo Vacík

L 24,1-9 Ježíš v rukou hříšných lidí a v mocných rukou Božích

kázání na Hod Boží velikonoční – T. B. - duben 2007
Publikováno: 16.04.2007 16:46
Vložil(a): Tomáš Butta patriarcha / Ivo Vacík

L 23,1-12 Mlčení Ježíše v pašijovém příběhu

kázání na Velký pátek T. B. – duben 2007
Publikováno: 16.04.2007 16:39
Vložil(a): Tomáš Butta patriarcha / Ivo Vacík

Velikonoční úvaha o pochybnostech a víře


Publikováno: 27.03.2007 10:41
Vložil(a): Ivo Vacík

Gn 18,16-33 ABRAHAM SE POSTAVIL PŘED HOSPODINA

Kázání při studentské bohoslužbě 14. 3. 2007 s předáním publikace Znamení smlouvy – T. B.
Publikováno: 16.03.2007 14:03
Vložil(a): Tomáš Butta / Ivo Vacík

1K 10,13 Podrobování zkouškám a Boží východisko

Kázání u příležitosti vzpomenutí na druhého patriarchu CČSH dr. G. A. Procházku – ve sboru CČSH v Praze 4 - Spořilově – 11. 3. 2007 - T. B.
Publikováno: 15.03.2007 15:08
Vložil(a): Tomáš Butta / Ivo Vacík

Př 11,11 Žehnáním přímých se město pozvedá

Kázání při ekumenické bohoslužbě u příležitosti povýšení Poděbrad na město v roce 1472
Publikováno: 12.03.2007 15:36
Vložil(a): ThDr. Tomáš Butta / Ivo Vacík

Gn 15,1-6 Abrahamův pohled víry na nebe


Publikováno: 12.03.2007 15:26
Vložil(a): Ivo Vacík

Moudrost srdce znamená i moudrost řeči

Kázání v úvodu jednání ústřední rady CČSH – 13. 1. 2007
Publikováno: 21.02.2007 15:46
Vložil(a): Ivo Vacík

L 6,40 ŽÁK NENÍ NAD UČITELE

Kázání při setkání představitelů církví v České republice – 11. 1. 2007
Publikováno: 21.02.2007 14:37
Vložil(a): Ivo Vacík

DUCH BOŽÍ PŘI JEŽÍŠOVĚ KŘTU A V CÍRKVI

Kázání k 87. výročí vzniku CČSH –– leden 2007 Texty: Iz 52,7-10; 1Te 2,9-13; L 3,21-22
Publikováno: 21.02.2007 14:35
Vložil(a): Ivo Vacík

Promluva s připomenutím církevního historika prof. Miloslava Kaňáka


Publikováno: 20.02.2007 14:53
Vložil(a): ThDr. Tomáš Butta / Ivo Vacík

Zdar nového rybolovu


Publikováno: 14.02.2007 13:43
Vložil(a): Tomáš Butta / Administrátor

Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus