WebArchiv - archiv českého webu
Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Marie Jandová, Th.D.
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz[M]

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz[M]

Patriarcha

ThDr. Tomáš Butta

VIII. patriarcha Církve československé husitské

 

Tomáš Butta se narodil 12. června 1958 v Praze. Po absolvování Husovy československé bohoslovecké fakulty v Praze byl v roce 1984 vysvěcen na kněze Církve československé husitské. Stal se farářem v královéhradecké diecézi a působil jako farář v náboženských obcích Semily v letech 1984-1990 a Turnov v letech 1990-1993 a v dalších náboženských obcích Bozkov, Vysoké nad Jizerou, Jenišovice a Přepeře. V letech 1990-1993 vyučoval současně náboženství na základních školách a střední škole v Turnově. V roce 1993 se stal ředitelem a spirituálem Husitské teologické koleje v Praze 3 – Žižkově. Působil též jako duchovní v náboženské obci v Praze – Horních Počernicích. V letech 1993-1997 absolvoval postgraduální studium na Husitské teologické fakultě UK. V roce 1997 získal doktorát teologie. Od roku 1997 do roku 2006 působil jako farář v náboženské obci v Praze 2 – Nové Město a od roku 2000 též jako odborný asistent na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy na katedře praktické teologie se zaměřením na obory homiletiku, katechetiku a poimeniku. V letech 1990-1999 byl členem liturgické komise. V roce 1999 byl zvolen generálním tajemníkem VIII. sněmu Církve československé husitské.

Na volebním sněmu 23. září 2006 byl zvolen VIII. patriarchou Církve československé husitské. Potřebný počet hlasů získal již v prvním kole.

Dne 28. září 2006 v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze přijal biskupskou ordinaci a byl instalován do služby patriarchy.

Dne 22. 1. 2007 podepsal za CČSH Chartu oecumenicu. Za CČSH byl členem církevní komise při přípravě Zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a spolupodepsal dne 22. 2. 2013 smlouvu o vypořádání mezi CČSH a Českou republikou.

V roce 2013 byl dne 21. září na volebním sněmu zvolen na další sedmileté funkční období patriarchou CČSH a dne 28. září instalován při bohoslužbě v chrámu sv. Mikuláše v Praze na Staroměstském náměstí.

V letech 2011-2015 byl členem Ekumenické komise pro Husovo jubileum 2015. Aktivně se podílel na Husovských slavnostech 2015 organizovaných společně s Českobratrskou církví evangelickou v Praze, obnově Památníku v Husinci a na dalších akcích spojených s 600. výročím upálení českého reformátora M. Jana Husa. V roce 2015 se účastnil poutě do Říma spojené s bohoslužbou smíření a návštěvou papeže Františka.

V roce 2017 se stal předsedou Koordinačního týmu pro 100. výročí CČSH.

Vyučuje na Husově institutu teologických studií v Praze – katechetiku, homiletiku a praktický liturgický projev.

Ve svém programu při nastoupení do služby patriarchy v roce 2006 vyjádřil tyto priority a důrazy:

 • Znovuobjevování hloubky liturgie jako radosti ze slova života, společné modlitby a daru Kristovy večeře,
 • Teologickou práci jako dialogické hledání pravdy evangelia,
 • Katechezi a křesťanské vzdělávání,
 • Zakoušení církve jako společenství založené na upřímných osobních vztazích,
 • Umožnění dětem a mládeži nacházet své místo v církvi,
 • Rozvíjení aktivit kulturních, výchovných a diakonických,
 • Přiblížení a aktualizace náboženského dědictví české reformace.

Ze své funkce patriarchy je:

 • předsedou sněmu,
 • předsedou Ústřední rady CČSH v České republice,
 • předsedou církevní zkušební komise,
 • předsedou Správní rady bohoslovecké koleje dr. Karla Farského,
 • členem Vědecké rady Husitské teologické fakulty UK,
 • členem Řídícího výboru ERC,
 • členem církevní komise a dalších orgánů.

Je autorem publikací, odborných prací a řady článků s církevní a historickou tématikou, písní i biblických dramatizací pro děti a mládež. Podílel se na vydání dokumentů VIII. sněmu CČSH, třídílné Agendy CČSH – obřadní příručky, bohoslužebných knih a dalších liturgických a pastoračních textů. Editoval několik kolektivních monografií a sborníků.

 

Z bibliografie

 

 • Z Jeruzaléma až na sám konec země. Katechetické přípravy ke knize Skutky apoštolů. Edice pastoračních a katechetických materiálů Církve československé husitské. Praha 2002, 72 s. ISBN 80-7000-948-9

 • Slovo víry Zdeňka Trtíka. Sborník z kolokvia věnovaného prof. ThDr. Zdeňku Trtíkovi. vyd. Náboženská obec Praha 1 – Staré Město. Praha 2003 ISBN 80-7000-997-7

 • Kostel sv. Václava Na Zderaze, prostor pro evangelium a umění. Sborník k 75. výročí znovuotevření kostela sv. Václava Na Zderaze Církví československou husitskou. Praha 2004, 70 s. ISBN 80-7000-744-3    80-86788-17-2

 • Na cestě s Ježíšem. Katechetické přípravy k Novému zákonu – výběr ze svědectví evangelistů. Praha 2004, 109 s. ISBN 80-7000-864-4

 • Formy výchovné činnosti církve se zaměřením na CČSH. In: Liguš, J. a kol.: Náboženská výchova & výuka. Brno 2005, s. 120-143. ISBN 80-86263-59-2

 • Uvedení do bohoslužebné teorie a praxe v Církvi československé husitské. Prakticko-teologický výklad Liturgie podle patriarchy Karla Farského. Praha Karolinum 2005, 101 s. ISBN 80-246-1078-7

 • O svátostech-výklad. In: Obřadní příručka CČSH – Agenda. První část. Praha 2006, s. 9-24. ISBN 80-7000-054-6

 • Putování s Abrahamem. Dramatizace s písněmi na biblické náměty. Praha 2008, 134 s. ISBN 978-80-7000-020-5

 • Znovuobjevování daru Liturgie. Vydalo tiskové středisko při DR CČSH Brno 2007

 • Zrod, cesta a poslání Církve československé husitské. Přednáška k 90. výročí CČSH, Brno 2010

 • 90 let Církve československé husitské. Kolektivní monografie, uspořádali Z. Kučera, T. Butta Praha 2010 ISBN 978-80-7000-047-2

 • Výklad 3. části Agendy Církve československé husitské. in: Obřady Církve československé husitské. Agenda – třetí část. Sněmovní centrum CČSH 2010, s. 3-20

 • Katalog Od Husa k dnešku. Výstava k 90. výročí Církve československé husitské. Katalog uspořádali Zdeněk Kučera a Tomáš Butta, CČSH 2010 ISBN 978-80-7000-055-7

 • Šlépěje Františka Bílka v Církvi československé husitské. K 70. výročí úmrtí. Církev československá husitská. Tomáš Butta, Martin Jindra. Praha 2011. ISBN 978-80-7000-064-9

 • Modlitby za církev a při různých příležitostech. Vyd. Církev československá husitská Praha 2012. ISBN 978-80-7000-071-7

 • Kapitoly z katechetiky. Nástin náboženské výchovy a vzdělávání. Vyd. Církev československá husitská, Blahoslav Praha 2012. ISBN 978-80-7000-076-2

 • Liturgie jako oslava Boha, sjednocení církve a poselství spásy světu. Uspořádali: Tomáš Butta, Zdeněk Kučera, Kristýna Mlýnková. Církev československá husitská. Praha 2012. ISBN 978-80-7000-070-0

 • Mistr Jan Hus v proměnách času a jeho poselství víry dnešku. Uspořádali Zdeněk Kučera, Tomáš Butta, Církev československá husitská. Praha 2012. ISBN 978-80-7000-081-6

 • Společně zvěstujeme Krista. Sbírka kázání k Ekumenickému lekcionáři řady A. Praha 2013. ISBN 978-80-7000-088-5

 • Staroslověnská bohoslužba a liturgie Farského. Vydala Církev československá husitská edice Blahoslav. Praha 2013. ISBN 978-80-7000-083-0

 • Víra, láska, naděje. Úvahy o třech duchovních darech. Praha 2014. ISBN 978-80-7000-088-5

 • Stůl Božího slova po celý rok. Sbírka kázání k Ekumenickému lekcionáři řady B. Praha 2014. ISBN 978-80-7000-088-5

 • VIII. sněm Církve československé husitské. Průběh, dokumenty, poselství. Uspořádal T. Butta, Praha 2014. ISBN 978-80-7000-103-5

 • Liguš, J.; Butta, T; Kolář P. a kol.: Homiletika. Kazatelství v kontextu tradice a přítomnosti. Studie z homiletiky. Vydáno pro Univerzitu Karlovu v Praze, Husitskou teologickou fakultou. Nakladatelství L. Marek 2014 ISBN 978-80-87127-69-8

 • Radost z nalezení ztraceného. Sbírka kázání k Ekumenickému lekcionáři řady C. Praha 2015. ISBN 978-80-7000-111-0

 • Seznámení s Mistrem Janem. Pohledy na českého reformátora Jana Husa a úryvky z jeho spisů. Církev československá husitská. Praha 2015. Druhé vydání. ISBN 978-80-7000-110-3

 • Praktický liturgický projev. Učební texty Husova institutu teologických studií. Praha 2015. ISBN 978-80904964-9-1

 • Náboženské vyučování v české reformaci. Příspěvek k dějinám a funkci katechismu. Praha 2016.

 • Šandera P.; Butta T.: Základní texty duchovního života. Výklad Vyznání víry, Desatera a Modlitby Páně. Blahoslav Praha 2016 ISBN 978-80-7000-126-4

 • Centrum Mistra Jana Husa v Husinci. Historie-obnova-odkaz.  Editoři Tomáš Butta, Bohdan Kaňák. Vydala Církev československá husitská v edici Blahoslav. Praha 2017. ISBN 978-80-7000-125-7

 • Karel Farský. Sborník věnovaný 90. výročí modernistického kněze, učitele a patriarchy Církve československé husitské. Uspořádali Tomáš Butta, Jiří Vaníček. Církev československá husitská v edici Blahoslav. Praha 2017. ISBN 978-80-7000-135-6

 • Pastorační péče v církvi. Vydala Církev československá husitská v edici Blahoslav. Praha 2017. ISBN 978-80-7000-137-0

 • Slovo k Husovu svátku. Vydala Náboženská obec CČSH Praha 2 – Nové Město. Praha 2017. ISBN 978-80-7000-132-5

 • Roubalová M., Kubíková J., Butta T. Žena v Bibli. Texty-výklady-kázání. Praha 2018. ISBN 978-80-7000-142-4

 • Kapitoly z katechetiky. Nástin náboženské výchovy a vzdělávání. 2. vydání. Praha 2018. ISBN 978-80-907173-0-5

 • Radová A., Butta T., Krajčiříková J. Vyprávíme a kreslíme biblické příběhy s dětmi. Obrázky-výklady-kvízy. Starý zákon. Praha 2018. ISBN 978-80-7000-145-5

 • Ve službě patriarchy Církve československé husitské: ohlédnutí - bibliografie - fotografie. Praha 2018. ISBN 978-80-7000-146-2

 • Témata z duchovenské praxe. Vydání první. Praha: Církev československá husitská, 2018. 72 stran. Blahoslav. ISBN 978-80-7000-148-6

 • Tomáš G. Masaryk a Církev československá husitská: k 100. výročí republiky. Vydání první. Praha: Církev československá husitská, 2018. 70 stran. Blahoslav. ISBN 978-80-7000-150-9

 • Modlitby k církevnímu roku, výročím a obřadům. Praha 2018. ISBN 978-80-7000-207-0

 • Kořínky víry. Učebnice náboženství Církve československé husitské. Vladimíra Marková; Jana Krajčíříková; Tomáš Butta; Zdeněk Kučera; Anna Radová; Oldřich Nováček. Praha 2019. ISBN 978-80-7000-153-0

 • Metodika k Učebnici náboženství Církve československé husitské Kořínky víry. Vladimíra Marková; Jana Krajčíříková; Tomáš Butta; Zdeněk Kučera; Anna Radová; Oldřich Nováček. Praha 2019. ISBN 978-80-7000-154-7

 • Zprávy patriarchy Církve československé husitské z období 2006-2018. Praha 2019.

 • Úvod do homiletiky. Kázání procesem inspirace a dialogu. Praha 2019. ISBN 978-80-907173-1-2

 • Mojžíš a Mirjam průvodci ke svobodě. Prameny – výklady – kázání. Eva Vymětalová Hrabáková; Marie Roubalová; Tomáš Butta. Praha 2019.

 • Církev mezi tradicí a otevřenou budoucností. Prakticko-teologické reflexe a úvahy. Praha 2019. ISBN 978-80-7000-161-5

 • Církev československá husitská a její cesta dějinami s Kristovým posláním. K 100. výročí. Praha 2019. ISBN 978-80-7000-160-8

 • Příběhy padesáti zvonů. Promluvy ke vzniku královéhradecké zvonohry. Praha 2020. ISBN 978-80-7000-164-6

 • Aktuálnost české reformace. Události – postavy – témata. Praha 2020. ISBN 978-80-7000-165
 

 

 

Fotogalerie patriarchy

25.05.2020 - Jak se připravují hostie podle Františka Bílka (12)
11.05.2020 - Bohoslužba k 75. výročí konce 2. sv. války v Husově sboru na Vinohradech (12)
17.04.2020 - Bohoslužba na Hod Boží velikonoční v kostele sv. Václava v Praze na Zderaze (30)
27.03.2020 - Pobožnost křížové cesty v katedrále (18)
04.10.2019 - Bohoslužba vyslání nového vojenského kaplana Zdeňka Havránka (6)
14.06.2019 - Slavnostní bohoslužba ve Škodějově (24)
14.06.2019 - Ekumenická vigilie slavnosti seslání Ducha svatého v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha (30)
14.06.2019 - Otevření dětské expozice v Centru Mistra Jana Husa v Husinci (6)
03.06.2019 - Uvedení nových bohoslovců CČSH v Husově sboru v Praze na Vinohradech (6)
28.05.2019 - 90 let kostela Mistra Jana Husa v České Lípě (24)
27.05.2019 - Instalace plzeňského biskupa Filipa Štojdla v Táboře (12)
27.05.2019 - Pietní akt na Masarykově nádraží v Praze (18)
17.05.2019 - Konference Katolická církev v Československu ve 20. století - Kardinál Josef Beran a jeho doba. (36)
03.05.2019 - Setkání zástupců ERC a ČBK v centru Mariapoli v Praze (2)
03.05.2019 - Slavnost srdcí v Hradci Králové (24)
24.04.2019 - Ekumenická křížová cesta v Praze na Petříně (30)
17.04.2019 - Seminář v Senátu věnovaný politické kultuře (12)
25.03.2019 - Setkání u památníku Jana Žižky v Sudoměři u příležitosti 599. výročí slavné husitské bitvy (6)
25.03.2019 - Slavnostní mše k 6. výročí zvolení papeže Františka v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha (30)
08.03.2019 - Instalace nových biskupů a uvedení nového generálního dozorce ECAV na Slovensku (6)
07.03.2019 - Ekumenická bohoslužba na závěr festivalu Mene Tekel (18)
22.01.2019 - Ekumenická bohoslužba v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů (18)
03.01.2019 - Novoroční ekumenická slavnost 2019 ve sboru Církve bratrské v Černošicích (23)
03.01.2019 - Rekonstrukce příjezdu T. G. Masaryka do vlasti před sto lety (64)
15.10.2018 - Dny Petra Chelčického v Chelčicích 2018 (18)
27.09.2018 - 80. výročí otevření sboru Dr. Karla Farského v Semilech (30)
27.09.2018 - Trocnovské slavnosti 2018 (36)
18.09.2018 - Diecézní pouť ke 100 letům Československé republiky v Hodoníně (24)
17.09.2018 - Slavnost prvního rozeznění nového zvonu v Chotovinách (30)
17.09.2018 - Vzpomínkové setkání k 70. výročí úmrtí Edvarda Beneše v Sezimově Ústí (6)
17.09.2018 - 20. výročí vzniku Duchovní služby Armády České republiky (14)
02.07.2018 - Odhalení pamětní desky v Berouně (12)
08.06.2018 - Bohoslužba v lesní kapli Dr. Karla Farského ve Škodějově (24)
31.05.2018 - Synoda Anhaltské zemské církve v Dessau-Roßlau (6)
31.05.2018 - Kolokvium Náboženský exil v českých zemích v raném novověku (13)
22.05.2018 - Ekumenická vigilie v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha (18)
22.05.2018 - Biskupské svěcení Mons. Zdenka Wasserbauera (18)
10.05.2018 - Uvedení pěti nových zvonů do koncertní zvonkohry v Hradci Králové (24)
10.05.2018 - 10. výročí obnovení a znovuvysvěcení kostela Svatého Ducha v Novém Boru. (18)
24.10.2017 - Ekumenická bohoslužba slova před volbou rektora UK (6)
24.10.2017 - Zádušní mše za oběti heydrichiády v chrámu Sv. Víta v Praze (6)
27.09.2017 - Návštěva Jáchymova (21)
27.09.2017 - Návštěva Perninku a Ostrova (14)
14.09.2017 - Uctění památky mučedníka biskupa Gorazda (18)
01.08.2017 - Bohoslužba k 90. výročí sboru v Červeném Kostelci (18)
01.08.2017 - Pouť do Zborova 2017 (36)
01.08.2017 - Beseda s hercem Vladimírem Javorským v Husinci (4)
01.08.2017 - Připomenutí obětí totality na hřbitově v Praze – Ďáblicích (3)
19.06.2017 - Slavnost 70. výročí vzniku Husova sboru v Sokolově (8)
08.06.2017 - 80. výročí Sboru krále Jiřího z Poděbrad v Poděbradech (18)
07.06.2017 - Ekumenická vigilie slavnosti seslání Ducha svatého v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze (18)
05.06.2017 - 36. německý evangelický Kirchentag v Berlíně a Wittenberku (42)
05.06.2017 - Bohoslužba v Husově sboru v Ostravě-Zábřehu (18)
05.06.2017 - 80. výročí Husova sboru v Praze 7 - Holešovicích (18)
05.06.2017 - Bohoslužba v Kostelci nad Orlicí při příležitosti 80. výročí spoluužívání bratrského sboru (8)
05.06.2017 - Slavnost uvedení pěti zvonů ve Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové (9)
04.04.2017 - Bohoslužba vděčnosti s rozloučením s Gerhardem Frey-Reininghausem v kostele u Martina ve zdi v Praze (12)
04.04.2017 - Svěcení starokatolického biskupa Pavla B. Stránského v bazilice sv. Markéty v Praze na Břevnově (24)
27.03.2017 - Pohřební rozloučení s kardinálem Miloslavem Vlkem (24)
10.03.2017 - Oslavy 70. výročí založení Slovenského evangelického a. v. církevního sboru v Praze v chrámu sv. Michala v ulici V Jirchářích (30)
09.03.2017 - Ekumenická bohoslužba v rámci závěru XI. ročníku festivalu Mene Tekel (30)
16.02.2017 - Prohlídka pražského židovského města (30)
13.02.2017 - Pohřební rozloučení s prof. Zdeňkem Sázavou ve Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové (6)
01.02.2017 - Modlitební setkání představitelů a pracovníků ústředí církví sdružených v Ekumenické radě církví v ČR (6)
10.01.2017 - Představení nových bohoslovců CČSH (6)
10.01.2017 - Benefiční koncert Husovy MŠ+ZŠ Směrovka v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze (6)
10.01.2017 - Zahájení přípravy k 100. výročí CČSH (3)
01.12.2016 - Rekviem za Karla IV. na Karlštejně (17)
01.12.2016 - 9. synod leuenberských církví v ČR (14)
14.11.2016 - Slavnostní shromáždění ke Dni válečných veteránů v chrámu sv. Mikuláše (30)
08.11.2016 - Vzpomínková bohoslužba a otevření kolumbária v Písku (22)
11.02.2016 - Ekumenická slavnost v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů v kostele sv. Vojtěcha v Praze 6 - Dejvicích (6)
11.02.2016 - Vzpomínková akce k uctění památky Jana Palacha (10)
25.01.2016 - Shromáždění k zakončení Husova roku v Senátu PČR (11)
08.12.2014 - Setkání k 25. výročí 17. listopadu (6)
05.11.2014 - Říjnová akce v Prachaticích (13)
06.10.2014 - 90. výročí otevření Husova sboru v Českých Budějovicích (13)
02.10.2014 - Slavnostní otevření sboru CČSH - synagogy v Humpolci (9)
29.05.2014 - Návštěva náboženské obce Kladno (7)
14.05.2014 - Slavnostní zahájení výstavy v Kostnici (24)
15.01.2014 - Návštěva sochařské školy v Hořicích (21)
15.01.2014 - Ekumenický večer v Soukenické (7)
18.11.2013 - Bohoslužby k 77. výročí sboru v Příbrami - Březových Horách (7)
06.08.2013 - Pohřební rozloučení s emeritním biskupem a patriarchou Vratislavem Štěpánkem (11)
01.07.2013 - Pouť na Radhošť - 29. 6. 2013 (25)
01.07.2013 - Bohoslužba v Červeném kostele v Brně - 16. 6. 2013 (11)
06.06.2013 - Pouť na Horu svatého Klimenta - 1. června 2013 (30)
20.05.2013 - Ordinace a instalace královéhradeckého biskupa 18. května 2013 (25)
20.05.2013 - Ordinace a instalace brněnského biskupa 8. května 2013 (7)
20.05.2013 - Ordinace a instalace olomouckého biskupa 28. dubna 2013 (8)
15.05.2013 - Svátost kněžského svěcení (15)
15.05.2013 - Katechetická konference v Praze - Dejvicích (5)
04.04.2013 - Představení nové knihy Otevřené dveře (5)
07.03.2013 - Setkání k 163. výročí narození T. G. Masaryka v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (7)
07.03.2013 - Prezentace publikace knihy o Mistru Janu Husovi v Novoměstské radnici (12)
07.03.2013 - Podpis smluv o vypořádání mezi Českou republikou a církvemi a náboženskými společnostmi (4)
07.03.2013 - Ze zasedání Církevního zastupitelstva - 9. 2. 2013 (8)
06.02.2013 - Návštěva v sochařské škole v Hořicích (10)
06.02.2013 - Ekumenická slavnost v modlitebně Církve bratrské (7)
08.01.2013 - Bohoslužba k 93. výročí vzniku CČSH (25)
03.12.2012 - Liturgie k zahájení jubilejního Cyrilometodějského roku 2013 (19)
15.11.2012 - Bohoslužba v Jablonném (6)
31.10.2012 - Setkání mládeže v Olomouci (22)
16.10.2012 - Dny Petra Chelčického v Chelčicích a ve Vodňanech (8)
16.10.2012 - Pouť do Staré Boleslavi (2)
15.08.2012 - Setkání představitelů ŘV ERC ve Vilémově - 15. 6. 2012 (4)
15.08.2012 - Svatodušní ekumenická vigilie v Chrámu sv. Víta - 26. 5. 2012 (9)
25.03.2012 - Bohoslužba v Přerově - 25. 3. 2012 (11)
11.07.2012 - Pouť na Sázavě 30. 6. 2012 (6)
28.06.2012 - Vzpomínková akce k 70. výročí heydrichiády v Praze - Horních Počernicích (15)
11.06.2012 - Kirchentag v Ballenstedtu - 10. 6. 2012 (14)
30.05.2012 - Návštěva bratra patriarchy v Prostějově (20)
01.03.2012 - Zahájení festivalu MENE TEKEL (8)
25.01.2012 - Ekumenická bohoslužba v kostele sv. Vojtěcha - leden 2012 (4)
03.01.2012 - Rozloučení s bývalým prezidentem České republiky Václavem Havlem (5)
20.12.2011 - Bohoslužby na 4. adventní neděli v Děčíně s přinášením Betlémského světla (7)
18.11.2011 - Vzpomínková bohoslužba k ukončení 1. světové války (9)
07.11.2011 - Prohlídka Bílkovy vily s odborným výkladem PhDr. Hany Larvové - 13. 10. 2011 (8)
07.11.2011 - Slavnostní znovuotevření Sboru Knížete Míru v Lipníku nad Bečvou po rekonstrukci - 22. 10. 2011 (13)
07.11.2011 - Ekumenická bohoslužba v evangelickém Červeném kostele v Brně - 16. 10. 2011 (8)
10.10.2011 - Liberecké setkání k výročí úmrtí Jana Žižky z Trocnova (8)
17.08.2011 - Ekumenická bohoslužba ve sboru Církve bratrské v Husinci a setkání v rodném domku Mistra Jana Husa dne 6. 7. 2011 (15)
18.07.2011 - XII. festival duchovní hudby (9)
24.06.2011 - Výročí dřevěného kostela v Dobříkově (6)
13.06.2011 - Předání stížného listu z roku 1415 v muzeu v Ženevě a další akce - květen 2011 (39)
13.06.2011 - Zastavení v Kostnici cestou do Ženevy - květen 2011 (10)
09.03.2011 - Setkání k 161. výročí narození TGM ve Sněmovně (8)
06.01.2011 - Rozloučení se sestrou farářkou Naďou Brázdilovou (8)
22.11.2010 - Oslava 75. výročí založení sboru v NO Chrudim - 26. 9. 2010 (14)
22.11.2010 - Bohoslužba v NO Spořilov - 14. 11. 2010 (5)
13.10.2010 - Setkání v Liberci k výročí úmrtí Jana Žižky (13)
20.09.2010 - Ekumenická bohoslužba v Plzni (4)
20.09.2010 - Konference k jubileu církve na Novoměstské radnici (17)
14.09.2010 - Vernisáž výstavy v Novoměstské radnici (13)
02.08.2010 - Ekumenická bohoslužba v Husinci ve sboru Církve bratrské 6.7.2010 (11)
07.07.2010 - XI. festival duchovní hudby u sv. Mikuláše (17)
25.06.2010 - Sborový den v Červeném Kostelci (10)
22.06.2010 - Bohoslužba s připomenutím patriarchy Farského v Brně-Králově Poli (8)
22.06.2010 - 60. výročí náboženské obce Nový Bor (7)
09.05.2010 - Bohoslužba k výročí ukončení 2. světové války v Praze-Vinohradech (19)
06.05.2010 - Bohoslužba ve Frenštátě pod Radhoštěm a v Kunčicích pod Ondřejníkem (10)
28.04.2010 - Ekumenická křížová cesta na Petříně (8)
20.04.2010 - Hod Boží velikonoční u sv. Mikuláše v Praze (4)
11.03.2010 - Setkání k 160. výročí narození Tomáše Garrigue Masaryka v Parlamentu ČR (15)
26.01.2010 - Vyhlášení výsledků celocírkevní výtvarné soutěže v Karlíně (31)
24.11.2009 - Slavnostní bohoslužba v rychnovském sboru (12)
13.10.2009 - Vzpomínka na Jana Žižku v Sudoměři (25)
13.10.2009 - Setkání se vzpomínkou na Jana Žižku z Trocnova (15)
07.07.2009 - Desátý ročník hudebního festivalu u sv. Mikuláše (32)
29.06.2009 - Vzpomínka na biskupa Gorazda v Horních Počernicích (27)
29.06.2009 - Náboženská obec Prostějov v Táboře (18)
10.03.2009 - 159. výročí narození TGM v parlamentu (15)
11.11.2008 - Bohoslužba k výročí ukončení 1. světové války v chrámu sv. Mikuláše (14)
12.10.2008 - Pietní akt u památníku Jana Žižky v Sudoměři (35)
12.10.2008 - Kolokvium k výročí úmrtí Jana Žižky z Trocnova (11)
07.10.2008 - Znovuotevření Betlémské kaple v Besednici (16)
26.09.2008 - Zakládání Společnosti Chebského soudce (4)
22.09.2008 - Bohoslužby ve Starém Brně (9)
21.08.2008 - 80. výročí Husova sboru v Horažďovicích (8)
21.08.2008 - 80. výročí Husova sboru v Jaroměři (13)
06.07.2008 - Bohoslužba na Kozím Hrádku (8)
06.07.2008 - Bohoslužby v Betlémské kapli (46)
06.07.2008 - Festival duchovní hudby u sv. Mikuláše (19)
01.07.2008 - 10. výročí Duchovní služby Armády České republiky (11)
17.06.2008 - Prezentace knihy biblických dramatizací a CD s písněmi bratra patriarchy ThDr. Tomáše Butty (12)
19.05.2008 - Svatodušní svátky v Blansku, Račicích a Rudicích (34)
14.05.2008 - Beseda s občany v Rudné (17)
16.04.2008 - Ekumenická bohoslužba u sv. Mikuláše (7)
27.03.2008 - Bílá sobota v Praze-Vinohradech (5)
26.03.2008 - Křest u sv. Mikuláše na Boží hod velikonoční (3)
13.03.2008 - Děkovná bohoslužba v Žamberku (7)
06.12.2007 - Mikulášská nadílka v chrámu sv. Mikuláše na Praze 1 - Starém Městě (13)
21.11.2007 - Biřmování 18. 11. 2007 v Mostě (6)
09.11.2007 - Slavnostní otevření náměstíčka před budovou Úřadu Ústřední rady CČSH (10)
08.11.2007 - 50. výročí otevření chrámu Spasitele v Hovoranech (13)
22.10.2007 - Bohoslužby a slavnost díkůvzdání k 50. výročí sboru v Rudolfově (15)
08.10.2007 - Zahájení akademického roku na HTF UK (7)
07.10.2007 - 80. výročí Husova sboru v Havlíčkově Brodě (28)
05.10.2007 - Slavnost znovuotevření modlitebny v Ústí nad Labem (4)
04.10.2007 - Bohoslužby v Ústí nad Labem - 28. 9. 2007 (9)
01.10.2007 - Bohoslužby v Netvořicích 23.9.07 (8)
31.07.2007 - Slavnostní bohoslužby ve Vracově u příležitosti 40. výročí otevření Husova sboru 29. 7. 2007 (6)
17.07.2007 - Bohoslužby s připomenutím 95. výročí narození biblického teologa prof. Jindřicha Mánka v Husově sboru v Pardubicích (13)
09.07.2007 - Slavnostní bohoslužby u příležitosti 70. výročí Husova sboru v Nové Pace s vysluhováním svátosti křtu 7. 7. 2007 (13)
09.07.2007 - Celocírkevní bohoslužba v Betlémské kapli v Praze 6. 7. 2007 (16)
09.07.2007 - VIII. Festival duchovní hudby. Praha chrám sv. Mikuláše 5. 7. 2007 (10)
09.07.2007 - Tradiční slavnost na Růžovém paloučku u Litomyšle - 1. 7. 2007 (14)
09.07.2007 - Bohoslužby v Husově sboru - NO Litomyšl 1. 7. 2007 (9)
09.07.2007 - O dvou králích Saulovi a Davidovi (15)
09.07.2007 - Pouť do rodného kraje Dr. Karla Farského (20)
09.07.2007 - Karel Farský a čeští modernisté v evropském kontextu (6)
09.07.2007 - Stacionář Rváček. Rváčov 11. 6. 2007 (7)
09.07.2007 - Pietní vzpomínka k 65. výročí vyhlazení obce Lidice 10. 6. 2007 (5)
28.05.2007 - Slavnostní bohoslužby u příležitosti 70. výročí kostela v Blansku s vysluhováním svátosti biřmování 27. 5. 2007 (12)
25.05.2007 - 23. 5. 2007 májová bohoslužba v Kostelní Lhotě (12)
22.05.2007 - Ze zahájení výstavy ThDr. Karel Farský a jeho doba ve sboru Kristova kříže v Plzni (9)
22.05.2007 - Májová bohoslužba u příležitosti zahájení přístavby Husova sboru v Čelákovicích 1.5. 2007 (6)
18.05.2007 - Májové hudební nešpory v náboženské obci České Budějovice – Suché Vrbné 17. 5. 2007 (10)
18.05.2007 - Vzpomínka na oběti železničářů v 1. i 2. odboji 17. 5. 2007 (8)
14.05.2007 - Bohoslužby v Husově sboru v Úpici 13. 5. 2007 (10)
09.05.2007 - Kunvald, domek Na Sboru 6. 5. 2007 (6)
09.05.2007 - Bohoslužby v Kostelci nad Orlicí 6. 5. 2007 (9)
09.05.2007 - Bohoslužby v Olomouci 29. 4. 2007 (6)
09.05.2007 - Diecézní shromáždění v Plzni 28. 4. 2007 (11)
09.05.2007 - Bohoslužby ve sboru Jana Blahoslava, NO Morkovice 22. 4. 2007 (5)
09.05.2007 - Vikariátní shromáždění a nedělní bohoslužby v Kroměříži 21. 4. 2007 (10)
20.04.2007 - Bohoslužby v NO Tuchoměřice 15. 4. 2007 (9)
11.04.2007 - Bohoslužby v NO Brandýs nad Labem 8. 4. 2007 (8)
19.03.2007 - O dvou králích Saulovi a Davidovi (11)
16.03.2007 - Studentská bohoslužba v Husově sboru na Vinohradech 14. 3. 2007 (12)
15.03.2007 - Bohoslužba 11. 3. 2007 NO Praha - Spořilov (9)
14.03.2007 - Z ekumenické bohoslužby v kostele Povýšení sv. Kříže. Poděbrady 4. 3. 2007 (9)
14.03.2007 - Bohoslužby 4. 3. 2007 NO Praha - Horní Počernice (5)
14.03.2007 - Teologická konference na téma „Duchovní správa“ (8)
14.03.2007 - Bohoslužba 18.2.2007 v NO Praha – Dejvice (5)
27.02.2007 - Charta Oecumenica 22.1.2007 (14)
27.02.2007 - Dům důstojného stáří (5)
27.02.2007 - Slavnostní bohoslužba k 87. výročí vzniku CČSH (9)
27.02.2007 - Ekumenická novoroční bohoslužba 2007 (9)
27.02.2007 - Sborník "Dialog na Cestě" (6)
27.02.2007 - Bohoslužby v Hovoranech 17.12.2006 (7)
27.02.2007 - Církev Československá husitská na Slovensku (12)
27.02.2007 - O dvou králích Saulovi a Davidovi (12)
27.02.2007 - Bohoslužby v Praze 4 - Krči, 26.11.2006 (11)
26.02.2007 - Synoda anhaltské evangelické církve (9)
26.02.2007 - Nové kolumbárium v Husově sboru v Praze-Vršovicích (7)
26.02.2007 - Jablonec nad Nisou 4.11.2006 (8)
23.02.2007 - Husův sbor v Praze na Vinohradech 25.10.2006 (7)
23.02.2007 - Husův sbor v Přepeřích 22.10.2006 (9)
23.02.2007 - K výročí vzniku samostatného Československa. (6)
23.02.2007 - Hradec Králové, 28. říjen 2006 (7)
23.02.2007 - Brno na Lipové 21.10.2006 (7)
23.02.2007 - K 582. výročí úmrtí Jana Žižky z Trocnova (11)
23.02.2007 - Husův institut teologických studií (18)


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus