WebArchiv - archiv českého webu
Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Marie Jandová, Th.D.
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz[M]

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz[M]

Patriarcha

ThDr. Tomáš Butta

VIII. patriarcha Církve československé husitské

 

Tomáš Butta se narodil 12. června 1958 v Praze. Po absolvování Husovy československé bohoslovecké fakulty v Praze byl v roce 1984 vysvěcen na kněze Církve československé husitské. Stal se farářem v královéhradecké diecézi a působil jako farář v náboženských obcích Semily v letech 1984-1990 a Turnov v letech 1990-1993 a v dalších náboženských obcích Bozkov, Vysoké nad Jizerou, Jenišovice a Přepeře. V letech 1990-1993 vyučoval současně náboženství na základních školách a střední škole v Turnově. V roce 1993 se stal ředitelem a spirituálem Husitské teologické koleje v Praze 3 – Žižkově. Působil též jako duchovní v náboženské obci v Praze – Horních Počernicích. V letech 1993-1997 absolvoval postgraduální studium na Husitské teologické fakultě UK. V roce 1997 získal doktorát teologie. Od roku 1997 do roku 2006 působil jako farář v náboženské obci v Praze 2 – Nové Město a od roku 2000 též jako odborný asistent na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy na katedře praktické teologie se zaměřením na obory homiletiku, katechetiku a poimeniku. V letech 1990-1999 byl členem liturgické komise. V roce 1999 byl zvolen generálním tajemníkem VIII. sněmu Církve československé husitské.

Na volebním sněmu 23. září 2006 byl zvolen VIII. patriarchou Církve československé husitské. Potřebný počet hlasů získal již v prvním kole.

Dne 28. září 2006 v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze přijal biskupskou ordinaci a byl instalován do služby patriarchy.

Dne 22. 1. 2007 podepsal za CČSH Chartu oecumenicu. Za CČSH byl členem církevní komise při přípravě Zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a spolupodepsal dne 22. 2. 2013 smlouvu o vypořádání mezi CČSH a Českou republikou.

V roce 2013 byl dne 21. září na volebním sněmu zvolen na další sedmileté funkční období patriarchou CČSH a dne 28. září instalován při bohoslužbě v chrámu sv. Mikuláše v Praze na Staroměstském náměstí.

V letech 2011-2015 byl členem Ekumenické komise pro Husovo jubileum 2015. Aktivně se podílel na Husovských slavnostech 2015 organizovaných společně s Českobratrskou církví evangelickou v Praze, obnově Památníku v Husinci a na dalších akcích spojených s 600. výročím upálení českého reformátora M. Jana Husa. V roce 2015 se účastnil poutě do Říma spojené s bohoslužbou smíření a návštěvou papeže Františka.

V roce 2017 se stal předsedou Koordinačního týmu pro 100. výročí CČSH.

Vyučuje na Husově institutu teologických studií v Praze – katechetiku, homiletiku a praktický liturgický projev.

Ve svém programu při nastoupení do služby patriarchy v roce 2006 vyjádřil tyto priority a důrazy:

 • Znovuobjevování hloubky liturgie jako radosti ze slova života, společné modlitby a daru Kristovy večeře,
 • Teologickou práci jako dialogické hledání pravdy evangelia,
 • Katechezi a křesťanské vzdělávání,
 • Zakoušení církve jako společenství založené na upřímných osobních vztazích,
 • Umožnění dětem a mládeži nacházet své místo v církvi,
 • Rozvíjení aktivit kulturních, výchovných a diakonických,
 • Přiblížení a aktualizace náboženského dědictví české reformace.

Ze své funkce patriarchy je:

 • předsedou sněmu,
 • předsedou Ústřední rady CČSH v České republice,
 • předsedou církevní zkušební komise,
 • předsedou Správní rady bohoslovecké koleje dr. Karla Farského,
 • členem Vědecké rady Husitské teologické fakulty UK,
 • členem Řídícího výboru ERC,
 • členem církevní komise a dalších orgánů.

Je autorem publikací, odborných prací a řady článků s církevní a historickou tématikou, písní i biblických dramatizací pro děti a mládež. Podílel se na vydání dokumentů VIII. sněmu CČSH, třídílné Agendy CČSH – obřadní příručky, bohoslužebných knih a dalších liturgických a pastoračních textů. Editoval několik kolektivních monografií a sborníků.

 

Z bibliografie

 

 • Z Jeruzaléma až na sám konec země. Katechetické přípravy ke knize Skutky apoštolů. Edice pastoračních a katechetických materiálů Církve československé husitské. Praha 2002, 72 s. ISBN 80-7000-948-9

 • Slovo víry Zdeňka Trtíka. Sborník z kolokvia věnovaného prof. ThDr. Zdeňku Trtíkovi. vyd. Náboženská obec Praha 1 – Staré Město. Praha 2003 ISBN 80-7000-997-7

 • Kostel sv. Václava Na Zderaze, prostor pro evangelium a umění. Sborník k 75. výročí znovuotevření kostela sv. Václava Na Zderaze Církví československou husitskou. Praha 2004, 70 s. ISBN 80-7000-744-3    80-86788-17-2

 • Na cestě s Ježíšem. Katechetické přípravy k Novému zákonu – výběr ze svědectví evangelistů. Praha 2004, 109 s. ISBN 80-7000-864-4

 • Formy výchovné činnosti církve se zaměřením na CČSH. In: Liguš, J. a kol.: Náboženská výchova & výuka. Brno 2005, s. 120-143. ISBN 80-86263-59-2

 • Uvedení do bohoslužebné teorie a praxe v Církvi československé husitské. Prakticko-teologický výklad Liturgie podle patriarchy Karla Farského. Praha Karolinum 2005, 101 s. ISBN 80-246-1078-7

 • O svátostech-výklad. In: Obřadní příručka CČSH – Agenda. První část. Praha 2006, s. 9-24. ISBN 80-7000-054-6

 • Putování s Abrahamem. Dramatizace s písněmi na biblické náměty. Praha 2008, 134 s. ISBN 978-80-7000-020-5

 • Znovuobjevování daru Liturgie. Vydalo tiskové středisko při DR CČSH Brno 2007

 • Zrod, cesta a poslání Církve československé husitské. Přednáška k 90. výročí CČSH, Brno 2010

 • 90 let Církve československé husitské. Kolektivní monografie, uspořádali Z. Kučera, T. Butta Praha 2010 ISBN 978-80-7000-047-2

 • Výklad 3. části Agendy Církve československé husitské. in: Obřady Církve československé husitské. Agenda – třetí část. Sněmovní centrum CČSH 2010, s. 3-20

 • Katalog Od Husa k dnešku. Výstava k 90. výročí Církve československé husitské. Katalog uspořádali Zdeněk Kučera a Tomáš Butta, CČSH 2010 ISBN 978-80-7000-055-7

 • Šlépěje Františka Bílka v Církvi československé husitské. K 70. výročí úmrtí. Církev československá husitská. Tomáš Butta, Martin Jindra. Praha 2011. ISBN 978-80-7000-064-9

 • Modlitby za církev a při různých příležitostech. Vyd. Církev československá husitská Praha 2012. ISBN 978-80-7000-071-7

 • Kapitoly z katechetiky. Nástin náboženské výchovy a vzdělávání. Vyd. Církev československá husitská, Blahoslav Praha 2012. ISBN 978-80-7000-076-2

 • Liturgie jako oslava Boha, sjednocení církve a poselství spásy světu. Uspořádali: Tomáš Butta, Zdeněk Kučera, Kristýna Mlýnková. Církev československá husitská. Praha 2012. ISBN 978-80-7000-070-0

 • Mistr Jan Hus v proměnách času a jeho poselství víry dnešku. Uspořádali Zdeněk Kučera, Tomáš Butta, Církev československá husitská. Praha 2012. ISBN 978-80-7000-081-6

 • Společně zvěstujeme Krista. Sbírka kázání k Ekumenickému lekcionáři řady A. Praha 2013. ISBN 978-80-7000-088-5

 • Staroslověnská bohoslužba a liturgie Farského. Vydala Církev československá husitská edice Blahoslav. Praha 2013. ISBN 978-80-7000-083-0

 • Víra, láska, naděje. Úvahy o třech duchovních darech. Praha 2014. ISBN 978-80-7000-088-5

 • Stůl Božího slova po celý rok. Sbírka kázání k Ekumenickému lekcionáři řady B. Praha 2014. ISBN 978-80-7000-088-5

 • VIII. sněm Církve československé husitské. Průběh, dokumenty, poselství. Uspořádal T. Butta, Praha 2014. ISBN 978-80-7000-103-5

 • Liguš, J.; Butta, T; Kolář P. a kol.: Homiletika. Kazatelství v kontextu tradice a přítomnosti. Studie z homiletiky. Vydáno pro Univerzitu Karlovu v Praze, Husitskou teologickou fakultou. Nakladatelství L. Marek 2014 ISBN 978-80-87127-69-8

 • Radost z nalezení ztraceného. Sbírka kázání k Ekumenickému lekcionáři řady C. Praha 2015. ISBN 978-80-7000-111-0

 • Seznámení s Mistrem Janem. Pohledy na českého reformátora Jana Husa a úryvky z jeho spisů. Církev československá husitská. Praha 2015. Druhé vydání. ISBN 978-80-7000-110-3

 • Praktický liturgický projev. Učební texty Husova institutu teologických studií. Praha 2015. ISBN 978-80904964-9-1

 • Náboženské vyučování v české reformaci. Příspěvek k dějinám a funkci katechismu. Praha 2016.

 • Šandera P.; Butta T.: Základní texty duchovního života. Výklad Vyznání víry, Desatera a Modlitby Páně. Blahoslav Praha 2016 ISBN 978-80-7000-126-4

 • Centrum Mistra Jana Husa v Husinci. Historie-obnova-odkaz.  Editoři Tomáš Butta, Bohdan Kaňák. Vydala Církev československá husitská v edici Blahoslav. Praha 2017. ISBN 978-80-7000-125-7

 • Karel Farský. Sborník věnovaný 90. výročí modernistického kněze, učitele a patriarchy Církve československé husitské. Uspořádali Tomáš Butta, Jiří Vaníček. Církev československá husitská v edici Blahoslav. Praha 2017. ISBN 978-80-7000-135-6

 • Pastorační péče v církvi. Vydala Církev československá husitská v edici Blahoslav. Praha 2017. ISBN 978-80-7000-137-0

 • Slovo k Husovu svátku. Vydala Náboženská obec CČSH Praha 2 – Nové Město. Praha 2017. ISBN 978-80-7000-132-5

 • Roubalová M., Kubíková J., Butta T. Žena v Bibli. Texty-výklady-kázání. Praha 2018. ISBN 978-80-7000-142-4

 • Kapitoly z katechetiky. Nástin náboženské výchovy a vzdělávání. 2. vydání. Praha 2018. ISBN 978-80-907173-0-5

 • Radová A., Butta T., Krajčiříková J. Vyprávíme a kreslíme biblické příběhy s dětmi. Obrázky-výklady-kvízy. Starý zákon. Praha 2018. ISBN 978-80-7000-145-5

 • Ve službě patriarchy Církve československé husitské: ohlédnutí - bibliografie - fotografie. Praha 2018. ISBN 978-80-7000-146-2

 • Témata z duchovenské praxe. Vydání první. Praha: Církev československá husitská, 2018. 72 stran. Blahoslav. ISBN 978-80-7000-148-6

 • Tomáš G. Masaryk a Církev československá husitská: k 100. výročí republiky. Vydání první. Praha: Církev československá husitská, 2018. 70 stran. Blahoslav. ISBN 978-80-7000-150-9

 • Modlitby k církevnímu roku, výročím a obřadům. Praha 2018. ISBN 978-80-7000-207-0

 • Kořínky víry. Učebnice náboženství Církve československé husitské. Vladimíra Marková; Jana Krajčíříková; Tomáš Butta; Zdeněk Kučera; Anna Radová; Oldřich Nováček. Praha 2019. ISBN 978-80-7000-153-0

 • Metodika k Učebnici náboženství Církve československé husitské Kořínky víry. Vladimíra Marková; Jana Krajčíříková; Tomáš Butta; Zdeněk Kučera; Anna Radová; Oldřich Nováček. Praha 2019. ISBN 978-80-7000-154-7

 • Zprávy patriarchy Církve československé husitské z období 2006-2018. Praha 2019.

 • Úvod do homiletiky. Kázání procesem inspirace a dialogu. Praha 2019. ISBN 978-80-907173-1-2

 • Mojžíš a Mirjam průvodci ke svobodě. Prameny – výklady – kázání. Eva Vymětalová Hrabáková; Marie Roubalová; Tomáš Butta. Praha 2019.

 • Církev mezi tradicí a otevřenou budoucností. Prakticko-teologické reflexe a úvahy. Praha 2019. ISBN 978-80-7000-161-5

 • Církev československá husitská a její cesta dějinami s Kristovým posláním. K 100. výročí. Praha 2019. ISBN 978-80-7000-160-8

 • Příběhy padesáti zvonů. Promluvy ke vzniku královéhradecké zvonohry. Praha 2020. ISBN 978-80-7000-164-6

 • Aktuálnost české reformace. Události – postavy – témata. Praha 2020. ISBN 978-80-7000-165
 

 

 

Články

Z projevu bratra patriarchy na setkání ke 100. výročí CČSH

15.09.2020
Publikováno: 17.09.2020 10:49
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

K symbolice hostií podle Františka Bílka

V roce 100. výročí Církve československé husitské se podařilo obnovit pečení hostií podle návrhu forem umělce Františka Bílka (1872-1941). O jejich praktické přípravě v náboženské obci Praha 4 - Michli psala v týdeníku Český zápas sestra Jana Krajčiříková a o historických souvislostech i složitostech při jejich vzniku historik dr. Martin Jindra. Tyto hostie mají svoji významnou uměleckou hodnotu a zvěstnou symboliku.


Publikováno: 09.08.2020 10:51
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

600 let od přijetí čtyř pražských článků

Naše Církev československá husitská má mezi prameny svého učení v Základech víry i čtyři pražské artikuly. Není to tedy pro nás jen pozoruhodný historický dokument, ale tyto čtyři články mají stále svůj živý obsah pojetí křesťanství sahající do dob Mistra Jana Husa a jeho předchůdců i pokračovatelů. Čtyři pražské články chápeme pro sebe jako nadčasový úkol seznamovat se s Božím slovem, slavit bratrskou hostinu Kristovy lásky, spoluutvářet církev, která si nezakládá na vnějších oporách – politické moci a nadměrném majetku, a usilovat o morální věrohodnost naší křesťanské víry. Symbol kalicha Páně představuje jeden z pražských článků a současně ve zkratce i poselství všech čtyř, od jejichž přijetí uplynulo letos 600 let.


Publikováno: 09.08.2020 10:44
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Několik tradovaných autentických vzpomínek na dr. Karla Farského


Publikováno: 09.08.2020 10:36
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Rodiště dr. Karla Farského prochází obnovou

Škodějov – malá vesnice v Podkrkonoší nacházející se mezi městy Semily a Vysoké nad Jizerou, je místem narození vlasteneckého kněze a prvního patriarchy Církve československé husitské ThDr. Karla Farského (26. 7. 1880 – 12. 6. 1927). Zde byl církví v roce 1957 zbudován jeho památník. Sem dříve přijížděly v červnovém čase Farského výročí desítky autobusů z různých míst naší země a zde se pod širým nebem konaly bohoslužby věřícími hojně navštívené.


Publikováno: 09.08.2020 10:24
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Dva středověké svátky a jejich poselství pro nás

01.06.2020

V církevním roce se vyskytují dva tradiční svátky, které následují časově bezprostředně po slavení Letnic. První se vztahuje k tajemství Boží Trojice (Trinitatis) a druhý k daru svátosti večeře Páně (Corpus Christi). Oba svátky mají svůj původ ve středověku, ale jádro jejich poselství je biblické a obohacují naši víru, zbožnost a liturgický život církve i dnes.


Publikováno: 01.06.2020 15:45
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Hostie v pojetí Františka Bílka znovu na bohoslužebném stole

25.05.2020

V tomto čase jsou distribuovány do všech náboženských obcí dárkové balíčky obsahující velké i malé hostie podle návrhu umělce, mystika a člena naší církve Františka Bílka (1872-1941). Sám jsem tyto hostie při liturgické službě již několikrát užíval. Při nedávné návštěvě sboru v Praze 4 – Michli jsem měl ojedinělou možnost být bezprostředně při tom, jak se připravují a jak vznikají tyto „husitské“ hostie. Tato zkušenost mě vedla k pohledu do dějin křesťanské liturgie a k otázkám spojeným s užíváním bohoslužebného chleba v různých církvích, a především v naší Církvi československé husitské. Současně nás vznik těchto hostií vybízí k tomu, abychom dokázali více pochopit výtvarně ztvárněnou symboliku, která je s hostiemi spojena.


Publikováno: 25.05.2020 13:35
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Prosby o Ducha svatého v Liturgii, modlitbách a písních

05.05.2020
Publikováno: 14.05.2020 12:44
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pomoc druhým v každodennosti a náročných povoláních

10.05.2020

Článek do ČZ č. 19/2020


Publikováno: 14.05.2020 12:43
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Několik postřehů a prožitků z neobvyklých Velikonoc

24.04.2020
Publikováno: 14.05.2020 12:38
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

K vývoji a podobě velikonočních obřadů v Církvi československé husitské

03.04.2020
Publikováno: 14.05.2020 12:36
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Uvažování o zvěstování slova a přijímání svátosti v čase šířící se nákazy

22.03.2020
Publikováno: 14.05.2020 12:35
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Svátost večeře Páně a její vysluhování v době pandemie - otevřené úvahy

14.04.2020
Publikováno: 17.04.2020 14:10
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Duchovní úvaha v čase nouze a úzkosti

29.03.2020

Článek do ČZ č. 13/2020


Publikováno: 17.04.2020 14:07
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Postní doba a její užitečnost pro nás


Publikováno: 05.03.2020 14:19
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Odezva T. G. Masaryka v dokumentech Církve československé husitské


Publikováno: 05.03.2020 14:18
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Církev československá husitská v roce 100. výročí


Publikováno: 22.01.2020 14:08
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

K 100. výročí Českého misálu a české vánoční bohoslužby


Publikováno: 22.01.2020 14:05
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Slavnostní shromáždění a sympozium k 100. výročí Evangelické teologické fakulty


Publikováno: 25.11.2019 14:33
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Úvahy o občanské a náboženské svobodě k 30. výročí roku 1989

Článek do ČZ


Publikováno: 07.11.2019 11:51
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Jaké místo zaujímají v naší víře svědkové Páně

Článek do ČZ


Publikováno: 07.11.2019 11:45
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Mariánský sloup a jeho historicko-politický kontext

Článek do ČZ č. 37/2019


Publikováno: 13.09.2019 13:25
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Učebnice náboženství a jak s ní pracovat

Článek do ČZ č. 36/2019


Publikováno: 13.09.2019 13:23
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Z projevu při otevření dětské části expozice v Husinci

Článek do ČZ č. 25/2019


Publikováno: 13.09.2019 13:21
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Poděkování husitskému teologovi Zdeňku Kučerovi

Článek do ČZ č. 26/2019


Publikováno: 13.09.2019 13:19
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Vliv české reformace na politickou kulturu

Článek do ČZ č. 19/2019


Publikováno: 13.09.2019 13:17
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Tajemství Ježíšova vzkříšení

Článek do ČZ č. 16/2019


Publikováno: 13.09.2019 13:16
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Úvaha o různých generacích v církvi a jejich nesnadném setkávání

Článek do ČZ č. 11/2019


Publikováno: 13.09.2019 13:14
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Hodnoty našeho novodobého státu podle Masaryka

Článek do ČZ č. 14/2019


Publikováno: 13.09.2019 12:53
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Zemřel evangelický farář a spisovatel Luděk Rejchrt

07.02.2019

Článek do ČZ č. 8/2019


Publikováno: 26.02.2019 15:45
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

K 50. výročí oběti Jana Palacha

17.01.2019
Publikováno: 26.02.2019 15:43
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Sto let od příjezdu T. G. Masaryka do svobodné vlasti

31.12.2018

Článek do ČZ č. 2/2019


Publikováno: 26.02.2019 15:39
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Ekumenická modlitba za zemřelého amerického prezidenta

14.12.2018
Publikováno: 26.02.2019 15:31
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Bohoslužba rané doby ve svědectví apoštola Pavla

08.11.2018

Článek do ČZ č. 50/2018


Publikováno: 25.02.2019 16:08
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pohledy do časů prvotní církve

06.11.2018

Článek do ČZ č. 47/2018


Publikováno: 25.02.2019 15:57
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Úvaha k 100. výročí vzniku našeho novodobého státu


Publikováno: 02.11.2018 14:00
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Studium teologie jako celoživotní úkol - z odkazu prof. M. Salajky


Publikováno: 02.11.2018 13:52
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

T. G. Masaryk připomínaný v CČSH

Článek do ČZ č. 31/2018


Publikováno: 31.07.2018 12:34
Vložil(a): Patriarcha Tomáš Butta / Oldřich Nováček

Masarykovo ocenění české reformace při vzniku státu

Článek do Kostnických jisker červen 2018


Publikováno: 31.07.2018 12:31
Vložil(a): Patriarcha Tomáš Butta / Oldřich Nováček

Spolupráce faráře a rady starších

Článek do ČZ č. 23/2018


Publikováno: 31.07.2018 12:29
Vložil(a): Patriarcha Tomáš Butta / Oldřich Nováček

K vývoji a podobě liturgického oděvu v CČSH

Článek do ČZ č. 21/2018


Publikováno: 31.07.2018 12:15
Vložil(a): Patriarcha Tomáš Butta / Oldřich Nováček

Krátká meditace křížové cesty

01.04.2018

Článek do ČZ č. 13/2018


Publikováno: 05.06.2018 12:10
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Humanita u T. G. Masaryka a její inspirační zdroje a návaznost

22.04.2018

Článek do ČZ č. 16/2018


Publikováno: 09.05.2018 08:50
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Jak rozuměl Masaryk „České otázce“ a jak ji chápat dnes

25.03.2018

Článek do ČZ č. 12/2018


Publikováno: 09.05.2018 08:48
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Masarykova idea českého státu v pohledu naší současnosti

11.03.2018

Článek do ČZ č. 10/2018


Publikováno: 09.05.2018 08:43
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba a vhodná chvíle pro ni

04.03.2018

Článek do ČZ č. 9/2018


Publikováno: 09.05.2018 08:40
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Začíná postní čas

05.02.2018

Článek do ČZ č. 7/2018


Publikováno: 26.03.2018 17:25
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Povolební úvaha

29.01.2018

Článek do ČZ č. 6/2018


Publikováno: 26.03.2018 17:22
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Připomínání Jana Palacha a jeho vlajka

12.01.2018

Článek do ČZ č. 4/2018


Publikováno: 26.03.2018 17:20
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Křesťanské stavby v průběhu měnících se staletí

20.12.2017

Článek do ČZ č. 3/2018


Publikováno: 26.03.2018 17:18
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

O významu a poselství vánočních svátků

11.12.2017

Článek do ČZ č. 52/2017


Publikováno: 26.03.2018 17:16
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Vyjadřoval se Mistr Jan Hus ke svěcení žen?

29.11.2017

Článek do ČZ č. 51/2017


Publikováno: 26.03.2018 17:15
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

„Ejhle, Hospodin přijde“ aneb o zpěvu v adventním čase

Článek do ČZ č. 49/2017


Publikováno: 26.03.2018 17:08
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Svoboda jako nejdražší pozemský statek člověka aneb zamyšlení k 100. výročí narození Pavla Tigrida


Publikováno: 03.11.2017 11:12
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Památka zesnulých ve zbožnosti Církve československé husitské

Článek do ČZ 45/2017


Publikováno: 03.11.2017 11:10
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Co spojuje reformátory Jana Husa a Martina Luthera

Článek do ČZ 41/2017


Publikováno: 03.11.2017 11:08
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Knihovna dr. Františka Kováře znovu zpřístupněna

Článek do ČZ 40/2017


Publikováno: 03.11.2017 11:06
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Reformace a vzdělávání

Článek do ČZ 37/2017


Publikováno: 03.11.2017 11:04
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Účastnili jsme se poutě do Zborova

03.07.2017

Článek do ČZ 31/2017


Publikováno: 01.08.2017 09:42
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Martin Luther a jeho učení o ospravedlnění z víry

20.06.2017

Článek do ČZ 26/2017


Publikováno: 20.06.2017 15:01
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Úvaha k 90. výročí dr. Karla Farského

15.05.2017

Článek do ČZ 24/2017


Publikováno: 01.06.2017 15:37
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Uplatnění žen v prvotním křesťanství a v církvi dnes

03.05.2017

Článek do ČZ 20/2017


Publikováno: 01.06.2017 15:34
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

V rodišti Farského vzniká nová lesní kaple

19.04.2017

Článek do ČZ 18/2017


Publikováno: 01.06.2017 15:32
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Velikonoční biblická úvaha o starokřesťanském vyznání

04.04.2017

„ …vzal na sebe způsob služebníka…v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno… a k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.“ Fp 2,7-9


Publikováno: 01.06.2017 15:29
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Duchovenské povolání je běh na dlouhou trať

19.03.2017

Článek do ČZ 12/2017


Publikováno: 03.04.2017 16:11
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Postní zamyšlení o pokoře

20.02.2017
Publikováno: 03.04.2017 16:09
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Církev československá husitská a mezináboženský dialog

31.01.2017

Článek do ČZ 7/2017


Publikováno: 09.02.2017 14:58
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Proměny zbožnosti a spiritualita dneška

03.01.2017

Článek do ČZ 3/2017


Publikováno: 09.02.2017 14:55
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

K 97. výročí vzniku Církve československé husitské

12.12.2016
Publikováno: 03.01.2017 16:07
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Dokumenty české reformace jako věroučné prameny v základech víry CČSH

17.10.2016
Publikováno: 01.12.2016 11:31
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Úvaha ke svátku Památky zesnulých

11.10.2016

Článek do ČZ - listopad 2016


Publikováno: 31.10.2016 16:32
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Radikální pacifistické smýšlení Petra Chelčického

Článek do ČZ


Publikováno: 05.10.2016 13:53
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

K možnostem vyučování církve v naší době

11.09.2016

Článek do ČZ č. 37/2016


Publikováno: 05.10.2016 13:49
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Co nám přinesl Husův rok

03.07.2016

Článek do ČZ č. 27/2016


Publikováno: 04.07.2016 16:52
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Hus a Jeroným patří k sobě

22.05.2016

Článek do ČZ č. 21/2016


Publikováno: 04.07.2016 16:42
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Velkopáteční Kristova cesta vykoupení

14.03.2016
Publikováno: 15.03.2016 16:12
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Postní zamyšlení o smíření

03.02.2016

„To všecko je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření.“ 2 K 5,18


Publikováno: 15.03.2016 16:10
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Jan Hus a Jeroným Pražský - příběh přátelství v mládí i nepřízni

03.02.2016

Článek pro Husinecký zpravodaj


Publikováno: 15.03.2016 16:07
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

K identitě liturgického slavení Církve československé husitské

05.01.2016
Publikováno: 19.01.2016 14:00
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Abrahamovská náboženství a jejich společné kořeny

05.01.2016

Článek do ČZ č. 3/2016


Publikováno: 19.01.2016 13:54
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Úcta k Marii v bohoslužebném životě Církve československé husitské

07.12.2015
Publikováno: 19.01.2016 13:50
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

K začátku nového roku 2016

03.01.2016

Článek do ČZ č. 1/2016


Publikováno: 05.01.2016 13:27
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Duchovenská služba ve zvláštních oblastech a její znaky

Článek do ČZ


Publikováno: 02.12.2015 12:22
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Vánoční pozvání bratra patriarchy

„Kdo na něho budou hledět, rozzáří se.“ (Ž 34,6)

Článek do ČZ - prosinec 2015


Publikováno: 02.12.2015 12:09
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Chvíle ticha v Liturgii

Článek do ČZ


Publikováno: 20.10.2015 15:45
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

O médiích a našem církevním tisku

Článek do ČZ


Publikováno: 20.10.2015 15:42
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

K zahájení a charakteru postního času

Článek do ČZ - duben 2015


Publikováno: 20.10.2015 15:40
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

O Svátku těla a krve Páně v české reformaci

Článek do kalendáře Blahoslav 2016


Publikováno: 20.10.2015 15:34
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Svatodušní svátky v ekumenickém pohledu

Článek do ČZ


Publikováno: 20.10.2015 15:22
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

REFORMACE A SEKULARIZACE - České reformní hnutí 15. století jako součást evropské reformace

Článek do ČZ


Publikováno: 20.10.2015 15:17
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Slavíme velikonoční svátky

17.03.2015

Článek do ČZ


Publikováno: 20.10.2015 15:12
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

O významu památky zesnulých a svědků Páně

09.10.2014

Článek do ČZ


Publikováno: 20.10.2015 15:08
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

K 95. výročí Církve československé husitské


Publikováno: 04.02.2015 16:07
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Odlévání zvonu pro Betlémskou kapli


Publikováno: 04.02.2015 16:01
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

O průběhu obnovy Památníku Mistra Jana Husa v Husinci


Publikováno: 04.02.2015 16:00
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Hodnota národa v názorech Jana Husa a T. G. Masaryka


Publikováno: 14.03.2014 13:40
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

K tématu finanční náhrady


Publikováno: 14.03.2014 13:39
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

K dohodě o spolupráci v přípravě Husova jubilea


Publikováno: 14.03.2014 13:38
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Zamyšlení nad úlohou a funkcí biskupa


Publikováno: 07.03.2013 15:43
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Církev na cestě k budoucnosti


Publikováno: 03.12.2012 16:30
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

K diskusi o výsledcích sčítání obyvatel


Publikováno: 03.12.2012 16:29
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Rozhovor s bratrem patriarchou na téma sčítání lidu 2011


Publikováno: 21.02.2011 13:36
Vložil(a): Otázky bratru patriarchovi Tomáši Buttovi kladla redaktorka dr. Klára Břeňová / Marie Trtíková

Motivy české reformace v díle Františka Bílka


Publikováno: 21.02.2011 11:37
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Myšlenky o ekumenismu


Publikováno: 03.02.2011 11:04
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Církev československá husitská po roce 1989

Působit do šíře i do hloubky
Publikováno: 02.08.2010 16:12
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Vztah CČSH k osobnosti T. G. Masaryka a jeho pojetí náboženství


Publikováno: 18.03.2010 13:38
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Rok 1989 v životě CČSH


Publikováno: 12.11.2009 14:34
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Z počátků křesťanské diakonie


Publikováno: 24.04.2008 09:30
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

O případu biskupa Karla Bicana pro rádio Proglas

Křesťanská církev má usilovat o dobré jméno a pověst v současné společnosti. To je dáno opravdovostí věřících, jejich statečností, věrohodností slova a činů, obětavou sociální prací i intelektuálním rozhledem a vzdělaností. Dobré jméno a kladný obraz křesťanství se v očích veřejnosti získává namáhavě a dlouhodobě, zatímco velmi rychle může být otřesen, zamlžen či zcela ztracen
Publikováno: 19.03.2007 18:04
Vložil(a): Tomáš Butta / Ivo Vacík

Církev československá husitská ve vztahu k politice a státu


Publikováno: 21.02.2007 15:50
Vložil(a): Ivo Vacík

Církev československá husitská ve vztahu ke společnosti a kultuře

Článek z Českého zápasu
Publikováno: 21.02.2007 15:38
Vložil(a): Ivo Vacík

Rozjímání nad vánočním poselstvím

12.12.2018

Článek do ČZ č. 51/2018


Publikováno: 28.02.2019 15:22
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus